Autori nisu bježali od odgovornosti

Knjiga pod nazivom „Komentar krivičnog zakonika Crne Gore (četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje)“, čiji su autori prof.dr Ljubiša Lazarević i akademici Branko i Vesna Vučković promovisana je sinoć u koncertnoj dvorani kotorske Muzičke škole „Vida Matjan“.

Ovo kapitalno djelo, kako se čulo, autori su posvetili prof. dr Ljubiši Lazareviću, jednom od najplodnijih učitelja krivičnog prava i koautoru prethodna tri izdanja.

Djelo je izdato u ediciji štamparije „Obod“ sa Cetinja, po širini i obimu zhvata 1.355 stranica, a po dubini analize krivično-pravnih normi je najobuhvatnije djelo iz oblasti krivičnog prava kod nas. Prema kazivanju recenzenata, ovo kapitalo djelo predstavlja doprinos teoriji i praksi krivičnog prava.

Akademik Vlado Kambovski-član Akademije nauka i umjetnosti Makedonije, uslijed neodložnih obaveza, nije mogao da dođe. U njegovom pismu pohvalio je rad autora smatrajući da knjiga predstavlja veliki doprinos crnogorskoj kazneno-pravnoj misli, naročito unaprijeđenju praske crnogorskih sudova i drugih institucija u borbi protiv kriminala. Novo izdanje Komentara se, kaže, pojavljuje kao knjiga bez koje se ne može upoznati, tumačiti i primjenjivati crnogorsko krivično pravo na način koji odgovara njegovim dogmatskim pozitivno-pravnim načelima i institucijama, kao i pravdi kao njihove ideje vodilje.

Kako je kazao Veselin Vučković ,državni dužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore, autori nisu bježali od odgovornosti. „Koliko god da je norma jasna i cjelovita, ostaje dilema i pitanje kako razriješiti konkretnu krivičnu stvar, odnosno iz činjeničnog, izvesti pravni osnov primjenom odgovarajuće krivično-pravne norme. Rad je pisan jasnim jezikom i stilom. Autori su pristupili pisanju Komentara koristeći se empirijskom metodom, kombinujući je sa analitičkim pristupom i prikupljenjim informacijama“, pojasnio je Vučković.
Sastoji se iz opšteg i posebnog dijela. U opštem dijelu data je analiza svih krivično-pravnih odredbi, kako onih koje se odnose na najvažnija pitanja krivičnog prava koji se tiču osnovnih odredbi, tako i opštih odredbi o krivičnom djelu, krivici, krivičnim sankcijama, mjerama upozorenja i bezbjednosti, oduzimanju imovinske koristi, pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji, zastarjelosti, amnestiji i pomilovanju. U posebnom dijelu rada analizirana su sva krivična djela i njihovi oblici, kako osnovni, tako i kvalifikovani, radne posljedice i odnosi sa drugim krivičnim djelima, uz veoma bogatu analizu sudske prakse. „Ovim izdanjem, pravovremeno prateći izmjene i dopune pozitivnog krivičnog zakonodavstva, autori su veoma sadržajno i suštinski analizirali nova krivična djela, kao i nove oblike postojećih krivičnih djela, uz detaljnu analizu međunarodnih izbora za krivično pravo Crne Gore. Posebnu pažnju posvetili su stepenu usaglašenosti materijalnog krivičnog zakonodavstva naše zemlje sa standardima EU, Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, te sa relevantnim pravnim tekovinama EU, dajući analizu i ocjene nivoa unaprijeđenosti krivičnog zakonodavstva, njegovu harmonizaciju sa konvencijama Savjeta Evrope i EU, te pravnim standardima koji proizilaze iz prakse evropskog suda za ljudska prava i drugih međunarodnih dokumenata“, kazao je Vučković.
Posebnu pažnju u Komentaru zaslužuju problemi kojima autori posvećuju analizu pojedinih pitanja, koja se u sudskoj praksi najčešće nameću kao sporna, dajući odgovore na njih i ukazujući na mjesta na kojima je opravdano kritičko rješavanje pojedinih pitanja. Kako je pojašnjeno, ovo djelo se preporučuje široj čitalačkoj publici. Biće od koristi sudijama, tužiocima, advokatima, bibliotekama pravnih fakulteta i mnogima koji se nađu u dilemi kako da tumače određenu krivično-pravnu normu, propisanu u Krivičnom Zakonu Crne Gore. Inače, ranija izdanja ovog Komentara u praksi su već provjerena i potvrđena kroz brojne aspekte pojedinih odredbi i njihovo međusobno dejstvo. Komentar je u duhu pravne tradicije naše zemlje već oprobano sredstvo za proglašavanje i primjenu propisa za generacije pravnika, zbog čega ne čudi što je jedan od osnovnih alata u svim sudnicama sudova širom Crne Gore.
Prisutni su bili u prilici da čuju tonski zapis, odnosno obraćanje prof. dr Bora Čejovića-predsjednika Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, a govorili su još i akademik Nedeljko Stanković-rektor Evropskog Univerziteta KALLOS Tuzla i potpredsjednik Evropske akademije nauke Beograd, Čedomir Radoman, predsjednik MZ Ljubotinsko Građanska, te koautori knjige-akademik akademik Vesna Vučković-sudija Vrhovnog suda Crne Gore i profesor na Fakultetu za mediteranske poslovne studije u Tivtu i akademik Branko Vučković, predsjednik Osnovnog suda u Kotoru i profesor na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt.
Moderator večeri bio je novinar Slavko Mandić.
U muzičkom dijelu programa nastupili su učenici Muzičke škole „Vida Matjan“ iz Kotora.
Organizatori ovog događaja bili su Skala radio iz Kotora i Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.

(Radio Kotor)