Društvo prijatelja bokeške baštine: Nacrt Zakona predviđa apsolutnu centralizaciju planiranja i upravljanja prostorom

Predstavnici Društva prijatelja bokeške baštine, u sjedištu Delegacije Evropske Unije u Podgorici, razgovarali su sa Barbarom Rotovnik, savjetnicom za vladavinu prava i evropske integracije o Nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji o kojem je javna rasprava završena 12. juna ove godine – ističe se u saopštenju Društva.

Na sastanku, predstavnici Društva su gospođu Rotovnik upoznali su sa primjedbama na Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji koje su u okviru javne rasprave uputili Ministarstvu održivog razvoja i turizma i čiju su kopiju dostavili i Delegaciji EU kao i kancelariji OESCE u PG. Prije svega, izrazili su svoju veliku sumnju i ispravnost samoga koncepta Zakona, sa naglaskom na dio koji se odnosi na planiranja i uređenja prostora, kakav se Nacrtom Zakona predviđa.
Istaknuto je da Nacrt Zakona predviđa apsolutnu centralizaciju planiranja i upravljanja prostorom i potpunu marginalizaciju lokalne samouprave u tome procesu; centralizacija planiranja i upravljanja prostorom suprotna je postulatima odgovarajućih dokumenata Evropske Unije, kao i nacionalnom zakonodavstvu. Ukazano je i da Zakon uređuje planiranje prostora, izgradnja objekata, izgradnja privremenih objekata, legalizacija bespravno podignutih objekata, eksproprijacija, inžinjerska komora i licence… Sve ove oblasi se tiču prostora i međusobno ih treba urediti na kompatibilan način, ali nije dobro da se to dešava u jednom istom zakonu, jer svaka od ovih oblasti zahtijeva ozbiljan pristup i mora biti detaljno definisana, a u tom slučaju ovaj zakon postaje preglomazan i ne tretira dovoljno dobro ni jednu od ovih oblasti.
Naglašen je i neodgovarajući tretman kulturnih dobara a posebno Prirodnog i kulturno istorijskog područija Kotora koji je na UNESCOovoj listi Svjetske baštine i koji zbog svojih izuzetnih univerzalnih vrijednosti zahtijeva poseban tretman u planiranju što bi trebalo biti
utemeljeno i u Zakonu o planiranju. Obrazložen je i stav da nije potrebno predviđati izradu planskih dokumenata za prostore nacionalnih parkova jer planski dokumenti se izrađuju za prostor gdje se planira da se gradi dok su nacionalni parkovi zaštićena područija izuzetnih prirodnih karakteristika i ta se materija uređuje Zakonom o zaštiti prirode.
Također je izražen stav da bespravno podignuti objekti ne trebaju biti predmet Zakona koji koji definiše procedure, odnosno pravni postupak za izgradnju objekata tim prije što je problem bespravnih objekata već predmet drugoga, već donesenoga Zakona (Zakon o legalizaciji neformalnih objekata )
Na sastanku je upozoreno i na činjenici da je ova verzija Zakona bila predstavljena kao Prijedlog, a tek na insistiranje najšire javnosti preimenovana u Nacrt Zakona koji je potom stavljen ja javnu raspravu; ovakav postupak Ministarstva se može tumačiti kao izostanak želje za participacijom građana i  stručne javnosti u procesu izrade i donošenja ovoga vrlo važnog Zakona što je zapravo suprotno demokratskim načelima ali i obavezama definisanim u relevantnim nacionalnim zakonima.
Društvo prijatelja bokeške baštine