Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

 

Sekertarijat za uredjenje prostora i zastitu zivotne sredine obavjestava da je Društvo za telekomunikacije “Mtel” d.o.o. iz Podgorice, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu radio bazne stanice „KO21 Krašići”, na dijelu katastarske parcele broj 1155/2 KO Krašići, opština Tivat.
 
           

Uvid u dostavljenu dokumentaciju može se izršiti  u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg Magnolija br. 1, kanc.br.6, I sprat,  radnim danima od 8 – 11 sati, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
 
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine ili na e-mail urban-tivat@t-com.me je četvrtak 29.maj.
 
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u utorak , 27. maj sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali u zgradi organa uprave Opštine Tivat – kaze se u saopstenju Sekretarijata.