Zupa

HTP „Mimoza“ dobila urbanističko tehničke uslove za Župu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je Hotelsko turističkom preduzeću „Mimoza“ urbanističko tehničke uslove (UTU) za raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog konkursa za izgradnju hotela sa vilama i depadansima na lokalitetu Župa – katastarska parcela 2, urbanistička zona br 2, koja se sastoji od više katastarskih parcela u KO Tivat, a u zahvatu Državne studije lokacije dio Sektora 22 i sektor 23 opština Tivat. Namjena je izgradnja hotela visoke kategorije, najmanje sa 4 zvjezdice.

Na parceli površine 82 978 kvadrata, planirana bruto građevinska površina iznosi 66 382 metara kvadratnih. Hoteli i vile će, uz dosta zelenila, biti niske spratnosti P+1, P+2, maksimalno P+4 i to na dijelu koji nije u zoni bezbjednosti aerodroma Tivat. Ograničenje u pogledu spratnosti objekata predstavlja blizina Aerodroma, odnosno koridor slijetanja i polijetanja aviona.
Hoteli su locirani iznad obalnog šetališta, uz zone zaštićenih grapacija borova i uz magistralni put.
Ukupna površina prostora planirana za osnovne objekte hotela je najmanje 70 posto, a za depadanse i vile najviše 30 posto. Preporuka je da jedan dio sadžaja bude dostupan korisnicima, a namjene kompatibilne sa hotelskim su uslužni-trgovački sadržaji, društveni, kulturni, zabavni, građevine i površine za sport i rekreaciju, parkovske i druge uređene površine.
U uslovima za izgradnju i arhitektonsko oblikovanje objekata stoji da je neophodno turističke objekte uskladiti sa pejzažom i duhom mediteranskog mjesta. Preporuka Studije je zaštita i obnova renesansnog objekta na vrhu brežuljka Župa. Neophodno je taj dvorac rekontruisati i obnoviti na osnovu konzervatorskih uslova koje propisuje Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora.
Investititor je, kako se navodi, dužan da do podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, reguliše imovinsko-pravne odnose.