nasilje nad zenama

Istanbulska konvencija od danas i u Crnoj Gori

Nova Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, primjenjuje se od danas, a njom se obavezuje i Crna Gora za zakonodavne i druge mjere podrške za svaku žrtvu koja je bila izložena nasilju.

Istanbulska konvencija je prvi pravno obavezujući međunarodni instrument u Evropi u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici, i najdalekosežniji međunarodni ugovor koji se bavi tim oblikom kršenja ljudskih prava.
„Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope sa zadovoljstvom konstatuje da Crna Gora pripada grupi od prvih 11 država u kojima Konvencija stupa na snagu, što je još jedan dokaz naše posvećenosti ostvarenju njenog cilja“, saopšteno je iz parlamenta.
Konvencijom, nasilje nad ženama se definiše kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama. Konvencija zahtjeva od država potpisnica potpunu posvećenost prevenciji, zaštiti, procesuiranju i sankcionisanju akata nasilja.
Države potpisnice su se obavezale da će preduzeti sve zakonodavne i druge mjere za usvajanje i primjenu djelotvornih, sveobuhvatnih i koordinisanih državnih politika koje obuhvataju sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih Konvencijom, na način da prava žrtava budu u središtu svih mjera i da se ostvaruju saradnjom svih organa, institucija i organizacija.
Stupanjem na snagu Konvencije počinje i obaveza Crne Gore za preduzimanja neophodnih zakonodavnih i drugih mjera kako bi se obezbjedile neophodne kratkoročne i dugoročne specijalizovane usluge podrške za svaku žrtvu koja je bila izložena bilo kojem obliku nasilja obuhvaćenom Konvencijom.
„Kao i otvaranje odgovarajućih lako dostupnih sigurnih kuća u dovoljnom broju za bezbjedan smještaj i proaktivnu pomoć žrtvama nasilja, posebno ženama i njihovoj djeci“, kaže se u saopštenju.
Konvencija je danas, osim u Crnoj Gori, stupila na snagu u Albaniji, Andori, Austriji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Italiji, Portugaliji, Srbiji, Španiji i Turskoj.
U Francuskoj i Švedskoj stupiće na snagu 1. novembra, a još 23 države su potpisale Konvenciju, ali je joŠ nisu ratifikovale.