Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine

Skupština Opštine Tivat je utvrdila je Nacrt Lokalnog plana zaštite životne sredine za period 2017.-2021. i stavila na javnu raspravu, te obavezala nadležni Sekretarijat da sprovede javnu raspravu. Javna rasprava će trajati 30 dana i održaće se do 13.februara.

Nacrt Plana će se:

  • objaviti na web sajtu Opštine Tivat – opstinativat.com
  • u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Plana, održat će se u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat  dana  10.02.2017. godine, sa početkom u  17:00 časova.

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine poziva građane, stručne institucije, zainteresovane organe i organizacije, nevladine organizacije, civilni sektor i druge da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije  dostavljaju se u pisanoj formi na adresu:Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Trg Magnolija  br.1 ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com  do 13. februara.

Sekretarijat će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.