Komunalna inspekcija štiti interese Tivta i Crne Gore

Na pitanje predsjednika Crnogorskog turističkog udruženja Žarka Radulovića “Čije interese štiti komunalna inspekcija Tivta?”, odgovor je jednostavan: interese Opštine Tivat i građana Tivta i Crne Gore – kaže se u saopštenju Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat.

Služba za inspekcijske poslove Opštine Tivat, upravo zato, preduzima sve mjere i radnje shodno svojim ovlašćenjima, u skladu sa Zakonom i donijetim opštinskim odlukama.

U vezi sa članom 57 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, na koji se pozivaju iz Crnogorskog turističkog udruženja, a kojim je propisano da je slobodni prevoz putnika i auto taksi prevoz, važno je istaći da je način obavljanja auto taksi prevoza kao kategorije slobodnog prevoza putnika, propisan posebnim članom 63 istog Zakona, u skladu sa čijim odredbama se mora i obavljati. Opštinska Služba postupa po ovom članu. Zakona u kojem se kaže: auto taksi prevoz podrazumjeva u prvom redu unutrašnji tj.svojevrsni lokalni vid prevoza. Prevoznik licenciran na teritoriji jedne lokalne samouprave može vršiti prevoz unutar njenih administrativnih granica i povremeno sa područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu na teritoriju druge lokalne samouprave, a prema zahtjevu putnika. U ovom slučaju taksi prevoznik je dužan vratiti se praznog vozila i ne može na teritoriji druge lokalne samouprave koja mu nije izdala licencu preuzimati putnike iz te lokalne samouprave.

Zbog navoda da se turisti koji se nalaze u vozilima taksi prevoznika iz Budve, prilikom kontrole Službe za inspekcijske poslove Opštine Tivat, zadržavaju i preko pola sata, ističemo da kontrole koje se vrše traju koliko je vremenski potrebno da bi se na efikasan i kvalitetan način sproveo inspekcijski nadzor. Dužina nadzora, nažalost često je posljedica činjenice da auto-taksi prevoznici koji su podvrgnuti kontroli ometaju rad inspektora. Upravo zbog ovakve situacije na terenu, posljednjih dana u kontrolu su uključene Komunalna policija Opštine Tivat i saobraćajna policija Ministarstva unutrašnih poslova OB Tivat.

Od Crnogorskog turističkog udruženja bilo je za očekivati da podrže napore lokalne uprave u Tivtu, kako bi se na dolaznom terminalu Aerodroma Tivat uveo red i kako bi smo svi zajedno uljepšali prvu sliku koju turisti stiču pri izlasku iz terminalske zgrade. Bilo je očekivati da podrže naše napore u borbi protiv nelegalnog taksi prevoza, da porže napore da se pravila poštuju i da zajedno stvorimo sliku uređene destinacije. No, na žalost, to nije slučaj.

Služba za inspekcijske poslove će i nadalje vršiti i sprovoditi kontrole shodno svojim ovlašćenjima, tj. kontrole lokalnih auto-taksi prevoznika i auto-taksi prevoznika sa područja drugih lokalnih samouprava sa ciljem rješavanja problema koji je bio evidentan na Aerodromu Tivat – kaže se u saopštenju.