Ove sezone 543 spasioca na vodi

U sklo­pu pri­pre­ma za tu­ri­stič­ku se­zo­nu, Cr­ve­ni krst Cr­ne Go­re je, u skla­du sa pla­nom, u pret­hod­nom pe­ri­o­du or­ga­ni­zo­vao če­ti­ri obu­ke za no­ve spa­si­o­ce na vo­di i ovje­rio 10 li­cen­ci za po­sto­je­će spa­si­o­ce. Na kur­se­vi­ma je ob­u­če­no 116 no­vih spa­si­la­ca, dok je 427 po­sto­je­ćih uspje­šno pro­šlo pro­vje­re i ovje­ri­lo svo­je li­cen­ce. Na taj na­čin su ukup­no 543 spa­si­o­ca na vo­di sprem­na za ovu tu­ri­stič­ku se­zo­nu.
– Ove go­di­ne je po­ve­ćan broj iz­gra­đe­nih i ure­đe­nih ku­pa­li­šta na vo­di, pa su i pro­cje­ne da će bi­ti po­treb­no an­ga­žo­va­ti pre­ko 500 spa­si­la­ca na vo­di. Pra­ti­će se po­tre­be tu­ri­stič­ke pri­vre­de. Ako one po­ka­žu oprav­da­nim or­ga­ni­zo­va­nje još jed­ne ovje­re za po­sto­je­će spa­si­o­ce, Cr­ve­ni krst će to i ura­di­ti – sa­op­šte­no je iz te orga­ni­za­ci­je.