Saopštenje NVO“Arsenal“ Tivat

Saopštenje za juavnost danas se oglasila NVO“Arsenal“ Tivat. U saopštenju se kaže:

NVO “Arsenal” Tivat je osnovana u maju 2007. godine da bi štitila prava naših radnika nakon prodaje Arsenala – . Dva osnovna zadatka koja je trebalo riješiti su:

  1. Izgradnja 75 stanova za potrebe naših radnika na lokaciji “Lukovića barake” i
  2. Realizacija Sporazuma broj 01-4872 iz 2008. godine koji predviđa prodaju pogona Opatovo od strane Vlade Crne Gore nakon koje bi se isplatila novčana naknada umjesto akcija radnicima i penzionerima Arsenala.

Što se tiče projekta “Lukovića barake” Ministarstvu odbrane smo ustupili 6 stanova , a zauzvrat nam je ustupljeno zemljište za izgradnju 75 stanova koje bi gradili svojim sredstvima u okviru stambeno poslovnog objekta. U projekat je uključena Opština Tivat  kao nosilac posla i Ministarstvo odbrane, što je predviđeno Zaključkom Vlade Crne Gore broj 03-2805 od 27.03.2008. godine, a u kome je naznačeno: “Ovlašćuje se ministar odbrane  da s predstavnicima Opštine Tivat  i NVO “Arsenal” zaključi ugovor o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnih objekata na lokaciji “Lukovića barake””.

Usmenim dogovorom Opštine Tivat i Ministarstva odbrane Opština Tivat je trebalo da dobije kasarnu Lepetane, što se vidi iz Odluke Skupštine opštine Tivat iz 2008. godine.

Projekat je završen u novembru 2014. godine i kada je trebalo potpisati Ugovor o zajedničkoj izgradnji između MO Crne Gore, Opštine Tivat i NVO “Arsenal” Tivat i pokrenuti izbor izvođača radova došlo je do zastoja. Tadašnja ministarka odbrane, gospođa Milica Pejanović Đurišić nije uopšte odgovarala na naše zahtjeve i urgencije za pripremu i potpisivanje Ugovora o zajedničkoj izgradnji stambeno poslovnog objekta “Lukovića barake”.

S obzirom da kao nevladino udruženje nijesmo mogli politički djelovati da se pomenuti zadaci realizuju, bivši predsjednik Budimir Cupara sa nekoliko naših članova osnovao je Grupu birača “Arsenal za Tivat”. To se pokazalo ispravnim i djelotvornim. Cjelokupna crnogorska javnost je upoznata sa problemima radnika i penzionera Arsenala. Kroz rad u lokalnom parlamentu , kolega Cupara Budimir je temeljito, predano i argumentovano  isticao značaj rješavanja ovih pitanja što je dalo za rezultat da se novi predstavnici lokalne uprave u Tivtu i Ministarstva odbrane u Vladi Crne Gore založe da se projekat izgradnje stambeno – poslovnog objekta “Lukovića barake” realizuje i pogon Opatovo pripremi za privatizaciju.

Posebno bih istakao da se aktuelna predsjednica opštine, gospođa Snežana Matijević, zajedno sa svojim saradnicima, ozbiljno i odgovorno, nakon naše inicijative, zauzela za organizaciju sastanka sa ministrom odbrane, gospodinom Predragom Boškovićem, koji je, za razliku od svojih prethodnika, pravilno reagovao i odgovorno pristupio rješavanju problema u realizaciji projekta “Lukovića barake” i pripreme za prodaju pogona Opatovo.

Na sastanku je dogovoreno da se izgradnji stambeno poslovnog objekta “Lukovića barake” pristupi slijedeće godine i da se projekat finansijski podrži od strane Ministarstva odbrane kroz sredstva planirana u budžetu, a da se umjesto kasarne Lepetane opštini  dodijeli neka druga lokacija, što će biti potvrđeno novim Zaključkom Vlade Crne Gore.

Za pogon Opatovo je dogovoreno da Ministarstvo odbrane iseli preostala sredstva i opremu, a da opština Tivat uradi plansku dokumentaciju. Nakon toga  Ministarstvo odbrane će dostaviti predlog Vladi Crne Gore i Savjetu za privatizaciju da se lokacija Opatovo pripremi za prodaju i stavi u Plan privatizacije.

U sklopu našeg saopštenja obavjljujemo i zapisnik sa sastanka:

Dana 24.05.2017.godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Ministarstva odbrane, održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar odbrane Predrag Bošković sa saradnicima, predsjednica opštine Tivat Snežana Matijević sa saradnicima, predstavnik Ministarstva finansija, predstavnici NVO „Arsenal“ Tivat  i NVO „Udruženje penzionera i bivših radnika Arsenala“ iz Tivta.  Na dnevnom redu sastanka našla su se sljedeća pitanja:

-Realizacija projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji “Lukovića barake”;

-Prenos prava raspolaganja na opštinu Tivat nepokretnosti koja čini bivše vojno skladište “Lepetane”;

-Realizacija Sporazuma broj 01-4872 od 29.06.2007.godine, u dijelu koji se odnosi na prodaju  vojne lokacije “Opatovo”;

-mogućnost privemenog privezišta za radnu mehanizaciju kompanije Yu Briv u Petrovićima ili nekoj drugoj vojnoj lokaciji u Tivtu, koja izvodi radove za potrebe opštine Tivat.

 

Zaključci sa sastanka:

 

  1. Što se tiče realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji “Lukovića barake”, zaključak je da se nastavi sa realizacijom projekta u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 03-2805 od 27.03.2008.godine. U tom cilju obrazovaće se radni tim sastavljen od predstavnika Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija, opštine Tivat i NVO “Arsenal” Tivat, koji će usaglasiti sva pitanja u vezi realizacije predmetnog objekta i koji će pripremiti nacrt ugovora o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog objekta na lokaciji “Lukovića barake”. Ministar je najavio i mogućnost materijalne podrške projektu kroz sredstva koja bi se našla u budžetu Vlade za sljedeću godinu.

 

  1. Što se tiče prenosa prava raspolaganja na opštinu Tivat nepokretnosti koja čini bivše vojno skladište “Lepetane”, koje čine kat.parcele 240 i 294 iz LN 220 KO Lepetane, površine 59.793m2, zaključeno je da je Ministarstvo odbrane saglasno da se opštini Tivat ustupi na raspolaganje predmetno zemljište uz nadoknadu, s tim što bi način realizacije ustupanja na raspolaganje traženog zemljišta bio predmet posebnog sporazuma između Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija i opštine Tivat, nezavisno od realizacije projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji “Lukovića barake”. Izrečen je stav Ministrastva da se lokacije kojima raspolaže Vojska Crne Gore daju uz nadoknadu, ali status kasarne Lepetane neće biti prepreka realizaciji projekta “Lukovića barake”.

 

  1. Što se tiče realizacije Sporazuma broj 01-4872 od 29.06.2007.godine, u dijelu koji se odnosi na prodaju vojne lokacije “Opatovo”, zaključeno je da Ministarstvo odbrane preduzme sve mjere kako bi se u što kraćem roku izvršilo izmještanje sredstava koja se nalaze u skladištu “Opatovo”. Opština Tivat preuzela je obavezu da pokrene postupak za izradu planske dokumentacije za predmetnu lokaciju. Nakon toga, Ministarstvo odbrane dostaviće Ministarstvu finansija predlog za realizaciju Sporazuma na dalju nadležnost i postupanje, koji uključuje i predlog Vladi Crne Gore i Savjetu za privatizaciju da se lokacija Opatovo pripremi za prodaju i stavi u Plan privatizacije.

 

  1. Što se tiče privremenog privezišta za radnu mehanizaciju kompanije Yu Briv koja izvodi radove za potrebe opštine Tivat, zaključeno je da opština Tivat razmoti mogućnost da im se kao privezište za navedenu mehanizaciju ustupi na privremeno korišćenje jedna od lokacija na Pristanu ili Špiljicama, kao i lokacija Petrovići. U tom cilju predloženo je da predstavnici opštine Tivat obiđu lokacije “Špilice”, “Pristan” i “Petrovići”, da tom prilikom utvrde da li im neka od ponuđenih lokacija odgovara za privremeno privezište predmetne mehanizacije i ukoliko im neka od ponuđenih lokacija odgovara za traženu namjenu, da se obrate pismenim zahtjevom Ministarstvu odbrane za ustupanje na korišćenje tražene lokacije. Ukoliko se opredjele za lokaciju “Petrovići” koja je ustupljena u dugorični zakup kompaniji “Luštica Development” AD, potrebno je da uz zahtjev dostave i saglasnost navedene kompanije za korišćenje privezišta za mehanizaciju kompanije Yu Briv.

 

  1. Konstatovan je predlog Budimira Cupare iz NVO “Arsenal” Tivat oko okončanja postupka likvidacije MTRZ “Sava Kovačević” iz Tivta, koji je ministar odbrane prihvatio kao i pomoć u dijelu koji se odnosi na ubrzavanje okončanja postupka likvidacije MTRZ “Sava Kovačević” iz Tivta.

 

                                                                                                 

 

     ZA OPŠTINU TIVAT                                                                           ZA MINISTARSTVO ODBRANE

         PREDSJEDNICA                                                                                    MINISTAR

prof. dr Snežana Matijević                                                              mr Predrag Bošković

 

 

 

  ZA NVO “Arsenal” Tivat

            Predsjednik

       Slobodan Bulajić

 

 

 

ZA NVO ” UDRUŽENJE PENZIONERA I

       BIVŠIH RADNIKA ARSENALA”

                     Predsjednik

            Vasilije Dragojlović