Skupština opštine 20. septembra sa 33 tačke dnevnog reda

Redovna 15. sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se 20. septembra sa 33 tačke dnevnog reda – saopšteno je danas iz kabineta predsjednika Parlamenta Ivana Novosela.

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 • usvajanje zapisnika sa XIII sjednice SO Tivat  –
 1. Predlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a „Gradiošnica“ za lokaciju proizvodno komunalnih površina
 2. Informacija o realizaciji budžeta opštine Tivat za period od 01.01.-30.06.2017. godine
 3. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Tivat
 4. Predlog odluke o izmjeni odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika
 5. Predlog Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade
 6. Predlog Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština Tivat ima pravo raspolaganja
 7. Predlog odluke o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve
 8. Predlog Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat
 9. Predlog Odluke o mjesnim zajednicama
 10. Predlog odluke o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika/ca psihoaktivnih supstanci u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju Kakaricka Gora, Podgorica
 11. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat
 12. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovonošću „Autobuska stanica“ Tivat
 13. Predlog Odluke o visini naknade za rad Predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
 14. Predlog Odluke o davanju statusa spomen- obilježja Bista narodnog heroja Save Kovačevića Bista
 15. Predlog Odluke o davanju statusa spomen- obilježja spomen ploči sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat
 16. Predlog Odluka o davanju statusa spomen- obilježja spomen ploči posvećenoj formiranju Tivatskog partizanskog bataljona 1943. Godine
 17. Predlog Odluke o davanju statusa spomen – obilježja spomen ploči žrtvama fašističkog

terora, Gradiošnica

 1. Predlog Odluke o davanju statusa spomen- obilježja spomeniku Palim borcima, Gornja Lastva
 2. Predlog Odluke o davanju statusa spomen- obilježja spomeniku žrtvama četničkog terora 1944. godine, Pasiglav
 3. Predlog Odluke o davanju statusa spomen- obilježja spomeniku u čast stogodišnjice Arsenala
 4. Opštinska strategija za mlade 2017-2021
 5. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2016. godinu
 6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije u 2016. godini
 7. Informacija o učešću opštine Tivat u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)
 8. Predlog odluke o imenovanju izvršnog direktora DOO „Autobuska stanica“ Tivat
 9. Predlog Odluke o imenovanju Predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
 10. Predlog Odluke o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
 11. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za finansije
 12. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja
 13. Predlog Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 1509/8 i 1509/9 k.o. Tivat
 14. Predlog Odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat. Parcelama 3276/2 i 3275/2 k.ol. Tivat
 15. Predlog odluke po ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcela 1216/1,1315/1 i 1315/5 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1281
 16. Odbornička pitanja i odgovori

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik Skupštine

Ivan Novosel, s.r.