Studija prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nedavno je održana prezentacija Studije prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta – vezova za bove u zoni tivatskog i budvanskog zaliva. Javno preduzeće, kao naručilac izrade predmetne studije, imalo je intenciju da na osnovu sveobuhvatnih batimetrijskih, meteoroloških i drugih istraživanja  ispita preduslove za formiranje nautičkih sidrišta na najprometnijim lokacijama u budvanskom i tivatskom zalivu, sa ciljem bolje organizacije sidrenja plovila do 50 metra, saopštili su iz budvanskog preduzeća.

Studija je obuhvatila analizu lokacija u akvatorijumu tivatskog zaliva ispred naselja Donja Lastva, ispred obale Pine, Belane, Brdišta, obala Đuraševića- tri lokacije, Krašići tri lokacije i dvije lokacije u budvanskom zalivu.

Studija je obuhvatala analizu postojećeg stanja, izbor lokacija za formiranje nautičkih sidrišta, te definisanje kapaciteta sidrišta na svakoj lokaciji pojedinačno, u zavisnosti od dužine plovila.

Studijom su obrađene lokacije potencijalnih trajnih sidrišta i uređena pitanja koja se odnose na vrste sidrenja, uslove sidrenja i raspored sidrenja,a razmatrane su i nekoliko primjenjivih tehnika i metoda sidrenja, koje se danas koriste zavisno od karakteristika morskog dna na kojima se ista postavljaju.

Studija je pokazala da Bokokotorski zaliv, zahvaljujući dubokoj uvučenosti u kopno i zatvorenosti prema otvorenom moru, predstavlja sigurno prirodno zaklonište i sidrište za sva plovila. Tivatski zaliv, kao centralni bazen Bokokotorskog zaliva, posebno je pogodan za organizovanje nautičkih sidrišta. Po pitanju batiometrije podesan je za sigurnu plovidbu. Dubine su u svim djelovima pogodna za plovila koja su najzastupljenija u pomorskom saobraćaju u ovom području, kao i morske struje i površinski talasi.

Budvanski zaliv je za razliku od tivatskog široko otvoren i u potpunosti je nezaštićen od talasa koji dolaze iz pravca otvorenog mora, ipak lokacije predviđene za formiranje nautičkih sidrišta ispunjavaju osnovne uslove za njihovo formiranje.

Međutim, kod analize lokacija u Budvi uočeni su određeni ograničavajući faktori za organizovanje sidrišta, s obziro na to da je dno prekriveno livadama zaštićene morske trave posejdonije i da su razmatrane lokacije izložene razornim talasima juga. S obzirom na navedene nedostatke u budvanskom zalivu, Studija je pokala da je potrebno planirati sezonska sidrišta koja bi se koristila samo tokom meteorološki povoljnje ljetnje sezone. Za sidrenje ovog tipa preporučena metoda je “Harmony”- pogodana za morska dna prekrivena posejdonijom.

Stidija je obuhvatila maksimalan kapacitet prihvata plovila, te je na osnovu analiza, predloženo da težište bude stavljeno na organizovanju sidrišta za plovila iz kategorije NP1 (dužine do 12 metara) i NP2 (dužine do 24 metra) i u budvanskom i u tivatskom zalivu.

Kako ova Studija predstavlja prvi korak u ispitavanju prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta, Javno preduzeće će u 2018. godini pristupiti izradi detaljnog batimetrijskog premjera i snimanju morskog dna magnetometrom, radi otkrivanja eventualnih objekata ispod površine sedimenta, a sve u cilju dobijanja što kvalitetnijih podataka od važnosti za formiranje sidrišta.