U pripremi Akcioni plan za borbu protiv korupcije

U cilju izrade Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Tivat održani su sastanci Tima za izradu Plana na kojima su utvrđivane mjere i aktivnosti za praćenje i realizaciju u periodu 2017. – 2018. godina – saopšteno je iz Opštine Tivat.
Ovo je interni antikorupcijski dokument koji će dopuniti postojeće dokumente po kojim se izvještavaju nadležni organi, kao što je Operativni dokument za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika, mjere i aktivnosti iz poglavlja 23 oblast lokalne samouprave.

Mjere koje sadrži operativni dokument i poglavlje 23 oblast lokalne samouprave neće sadržati Lokalni akcioni plan koji je u izradi kako se ne bi dupliralo izvještavanje.
Lokalni akcioni plan donosi predsjednica opštine i on će se naći na dnevnom redu sjednice Skupštine opštine.
Naime, jačanje sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou kao i povećanje svijesti gradjana o važnosti antikorupcijskih mehanizama izuzetno je važno za unapredjenje efikasnosti rada i integriteta lokalne samouprave, ali i za povoljniju percepciju gradjana o samoj lokalnoj samoupravi, saopšteno je od strane Tima za izradu Akcionog plana.
Lokalne samouprave pred sobom imaju mnoštvo ciljeva koje treba postići, između ostalih: pružanje usluga i veće uključivanje građana, stvaranje nepovoljnog okruženja za korupciju. Borba protiv korupcije može postati sredstvo za postizanje mnogo opštijih ciljeva – omogućavanje finansijskog napretka, preispitivanje i uspostavljanje novih vrsta odnosa između građana i lokalne samouprave – zaključuje se u saopštenju.