Opština Tivat upoznata je sa problemom nedostatka prostora za rad velikog broja tivatskih nevladinih organizacija. Problem je nastao usljed činjenice da prostorije koje su NVO do sada koristile i u njima bile privremeno smještene više nisu dostupne, a zbog okolnosti na koje se nije moglo uticati.
U sklopu akcije “Mi stvaramo lidere”, u dvorištu JU SMŠ “Mladost” postavljen je bilbord sa uspješnim tivatskim srednjoškolcima – mladima koji su u određenim oblastima ostvarili izuzetne rezultate.

Predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat učestvovali su na dvodnevnoj Međunarodnoj konferenciji o primjeni solarne energije za centralno grijanje, koja je održana od 11. do 13. aprila u Gracu. Konferenciju su organizovali Internacionalna...

Opština Tivat i Turistička organizacija Tivat, u partnerstvu sa projektom „Razvoj niskokarbonskog turizma“, učestvuju u programu podsticaja za dodjelu međunarodnih ekoloških sertifikata za hotele: EU Eko znak i Travelife. Hoteli na ovaj način dobijaju potvrdu poslovanja u skladu sa načelima održivog razvoja.
Planski dokument DUP Tivat centar je izbrisan iz Registra vazece planske dokumentacije i pokrenute su sve aktivnosti na izradi novog planskog dokumenta po posebnom postupku, u skladu sa zakonom, odnosno potrebno je izvrsiti usklađivanje Plana iz 2007 godine sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Službeni list CG br.24/10 I 33/14) - saopšteno je iz Sekretarijata za uređene prostora i izgradnju objekata opštine Tivat.
Iz OOCrveni Krst Tivat obavješatavaju da će 16. i 17. aprila u 17 časova, u prostorijama na Seljanovu, biti organizovana obuka pružanja prve pomoći za zaposlene u radnim organizacijama.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, ,,SEA TRADE'' d.o.o. iz Kotora, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju obale Seljanovo, u zahvatu DSL „Dio Sektora 22“, opština Tivat.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje crpne stanice LS1 sa gravitacionim kanalizacionim objektom, pristupnom saobraćajnicom, pratećom infrastrukturom i sanitarnim objektima, u zahvatu DSL „Sektor 36“, opština Tivat, kao i zgradnje crpnih stanica LS2 i LS3 sa potisnim cjevovodima i gravitacionim kolektorom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar“ i DSL „Sektor 36“, opština Tivat.

U okviru programa  “April-mjesec zdravlja”, Sekretarijat za mlade sport i socijalna pitanja i Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, u saradnji sa Omladinskim klubom, priredjuje danas Turnir u malom fudbalu za mlade. Turnir počinje u 14.30 na fudbalskom terenu “Dribling” kod Doma zdravlja. Za sutra od 12...