Za projekte NVO 10.020 eura

Opština Tivat raspisala je II Javni konkurs za projekte NVO za 2017. Godinu. Budžetska sredstva će biti raspodjeljena organizacijama koje projekte u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji Opštine Tivat a sadrže aktivnosti iz lokalnih planova.
Projekti treba da pomažu rješavanju problema djece, omladine, žena, nezaposlenih, izbjeglica, osoba sa invaliditetom i starih osoba. Takođe, potrebno je da afirmišu kulturne potencijale, tradiciju i posebnosti, afirmišu i pomažu transformaciju organa lokalne uprave, razvoj malog i srednjeg biznisa, ekologiju i ekološke teme, promociju međunarodnog imidža Opštine, afirmišu participaciju građana u procesu odlučivanja te podižu nivo demokratizacije društva u lokalnoj samoupravi.
Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama podijeliće 10.020 eura NVO koje imaju sjedište u Tivtu.
Precizni podaci o načinu prijavljivanja i potrebnim dokumentima navedeni su na web stranici opštine Tivat u odjeljku NVO.
Konkurs je otvoren do 6. Septembra a više informacija može se dobiti u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti opštine Tivat.