16. Susreti mladih stvaralaca Crne Gore

Dječ­ji sa­vez Tiv­ta priredjuje sutra veče od 18 sati u galeriji ljetnjikovca Buća, 16. izdanje su­sre­ta mla­dih stva­ra­la­ca i ta­le­na­ta Crne Gore, pod na­zi­vom „Dje­ca ima­ju kri­la”. Ovu ma­ni­fe­sta­ci­ju koju je 2002. go­di­ne ini­ci­rao veliki prijatelj djece našeg grada, po­zna­ti dje­či­ji pje­snik Dra­gan Ra­du­lo­vić, tivatska NVO organizuje u saradnji sa Dječijim savezom Podgorice. Uče­sni­ci pro­gra­ma, đa­ci osnov­nih, srednjih i mu­zič­kih ško­la iz Nik­ši­ća, Pod­go­ri­ce, Ze­le­ni­ke, Mojkovca, Ko­to­ra i Tiv­ta, kao i dje­ca sa po­seb­nim po­tre­ba­ma iz podgoričkog Re­surs­nog cen­tra za dje­cu i mla­de i iz tivatskog Evropskog doma- pred­sta­vi­će se po­e­zi­jom, glumom, recitovanjem i mu­zič­kim na­stu­pi­ma. Spe­ci­jal­ni go­st pro­gra­ma je glumac Slaviša Grubiša, voditeljica je Mia Zeković učenica SMŠ Mladost a scenario je napisala Sonja Štilet, novinarka Radio Tivta. Odr­ža­va­nje ove tradicionalne ma­ni­fe­sta­ci­je Dječijeg saveza po­mažu: JU Muzeji i galerija Tivat, kom­pa­ni­ja Adri­a­tic ma­ri­nas, hotel Magnolija i Media Tivat doo, medijski sponzori su Ra­dio Ti­vat i TV 777 a po­kro­vi­telj dogadjaja je SO Ti­vat.