Aktivnosti Uprave za inspekcijske poslove

Odlukom o organizaciji i načinom rada lokalne uprave čija je primjena počela u novembru prošle godine, ingerencije Službe za inspekcijske poslove nastavila je Uprava za inspekcijske poslove.
Prema riječima vd dirktora Uprave, Jovice Stojkovića novom Odlukom o organizaciji i načinu rada, Upravi za inspekcijske poslove prenesena je nadležnost obavljanja poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije, koji se odnose na premještanje vozila, izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka, tako da je dobar dio aktivnosti inspektora sada baziran na kontrolu i ovoj oblasti po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
To je do sada bila nadležnost Komunalne policije, ali novi zakon o bezbjednosti saobraćaja koji će stupiti na snagu krsjem marta, predviđa dta ingerencija pripada Upravi za inspekcijske poslove.
„To je umnogome otežalo rad Uprave zbog nedovoljnog broja radnika tako da će se u narednom periodu broj zaposlenih morati povećati kako bi mogli odgovoriti potrebama Uprave“, kazao je Stojković navodeći da je sistematizacijom predviđeno 6 inspektora, 4 komunalnog reda i 2 inspektora za puteve i poslove saobraćaja koji će morati da radi i sa specijalnim vozilom za uklanjanje nepravilno parkiranih automobila, koje će iz sosptvenih sredstava nabaviti doo „Parking servis“ Tivat.
Međutim, od kako je uspostavljen rad Uprave ostvarena je mnogo bolja saradnja sa Komunalnom policijom i uspostavljen bolji red po pitanju nepropisnog parkiranja iako je još uvijek evidentan značajan broj prekršioca, ističe Stojković.
On je najavio posebnu kontrolu ulice pored Doma zdravlja gdje je u jutarnjim satima izraženo nepravilno parkiranje, kao i ulici prema vrtiću „Bambi“ pa dolazi do zakrčenja saobraćaja na magistrali. Poseban problem je i parking kod osnovne i srednje škole gdje inspektori ostavljaju ispisane kazne jer se ne mogu parkirati zaposleni u te dvije škole.
U oblasti saobraćaja i puteva tokom prošle godine, kako se navodi u izvještaju za 2018., sačinjeno je ukupno 96 zapisnika, ukazano je 46 mjera i sačinjeno 46 službenih zabilješki, najviše u oblasti javnog prevoza, i to auto taksi i linijskog prevoza putnika. „Podneseno je 76 prekršajnih naloga, a 21 inicijativa je proslijeđena na postupanje nadležnim organima. Donesena su 3 rješenja i 4 zaključka o obustavi postupka i izrečena je jedna kazna zbog neizvršenja rješenja po Zakonu o inspekcijskom nadzoru“.
U navedenom periodu komunalni inspektori Uprave za inspekcijske poslove postupajući po oblsstima iz svoje nadležnosti, a sa akcentom na komunalni red, zabranu gradnje tokom ljetnje turističke sezone, kućni red u stambenim zgradama, kontrolu obaveza etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambenih zgrada i zajedničkih djelova stambenih zgrada, vodili su ukupno 121 predmeta, a sačinjeno je 105 zapisnika i donesena 4 rješenja o nalaganju mjera.
Postupajući po Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone, svakodnevnom kontrolom je izrečena 71 zabrana izvođenja radova, dok su donesena i 3 rješenja o pečaćenju objekata.
Tokom kontrola radnog vremens izrečena su 3 naloga prekršiocima u iznosu od 200 eura, koji su i naplaćeni. Komunalnim inspektorima podneseno je ukupno 48 pisanih i 93 usmene inicijative, iz oblasti iz nadležnosti Uprave – komunalni red, privremeni objekti, Zakonu o održavanju stambenih zgrada, Odluci o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda, Odluci o kućnom redu u stambenim zgradama, Odluci o pomoćnim objektima, Odluci o držanju kućnih ljubimaca i domaćih životinja i Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone.
Novim Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu inspektorima lokalnih samouprava je povjerena nadležnost da provjeravaju ispunjenost uslova, pored ostalog i u oblasti pružanja ugostiteljskih usluga, te je kontrolom neregistrovanog smještaja sačinjeno 26 zapisnika, ukazano je na otklanjanje 15 nepravilnosti, izdato je 23 prekršajnih naloga i sačinjeno je 35 službenih zabilješki. Kontrola lica koja nisu registrovala svoju djelatnost-pružanje usluga smještaja, rezultiralo je sa povećanim interesovanjem za registraciju ove djelatnosti, te je zabilježen povećan broj rješenja (odobrenja) izdatih od strane lokalnog Sekretarijata za ekonomski razvoj i preduzetništvo u odnosu na 2017.godinu, kada je bilo izdato 477 rješenja, a s početkom vršenja kontrole ove Službe, od 1. juna prošle gdoine , broj rejšenja je povećan na 653. Izdato je 176 novih rješenja.
U izvještajnom periodu je 85 izdatih prekršajnih naloga, izrečeno je 17.870,00 eura, od čega je naplaćeno 9.840,47 eura, navodi se u izvještaju za proteklu godinu.