Ana Matijević predala ostavku

Kako Radio Tivat nezvanično saznaje, sekretarka SO Tivat Ana Matijević predala je juče ostavku na ovu i funkciju zamjenice predsjednika Opštinske izborne komisije. Ostavku zbog profesionalnih razloga je predala arhivi, predsjedniku SO Ivanu Novoselu i Siniši Kusovcu predsjedniku tivatskog odbora DPS koju je predstavljala u OIK.

Ana Ma­ti­je­vić je ostavku najavila na nedavnoj 15. skupštinskoj sjednici, obrazlažući njeno neslaganje sa pravnim stanovištem pojedinih predloga skupštinskih odluka. Ona je tada istakla da je  Sta­tut SO oba­ve­zu­je da pra­ti za­konitost od­lu­ka u iz­ra­di i da pra­ti njihovu pri­mje­nu. „Dr­ža­ću se tog prin­ci­pa do­kle god sam na po­zi­ci­ji se­kre­ta­ra skup­šti­ne. Že­lim da vas oba­vi­je­stim da sam vo­di­la raz­go­vo­re sa pred­sjed­ni­kom SO i raz­mi­sli­ću da li u bu­du­ćem pe­ri­o­du osta­jem na mje­stu se­kre­ta­ra Skup­šti­ne”, poručila je Ma­ti­je­vi­će­va na skupštinskom zasijedanju.
Od­bor­nik TA, Mi­o­mir Abo­vić je če­sti­tao Ma­ti­je­vi­će­voj na po­ka­za­noj gra­đan­skoj hra­bro­sti i „is­traj­no­sti da bra­ni za­kon od par­ti­to­kra­ti­je“, a tivatska opozicija je njen nastup ispratila aplauzima.

Funkciju sekretarke Skupštine opštine Tivat obavljala je od juna 2013. godine. Prethodio je angažman u Centru za građansko obrazovanje u Podgorici, kao i u Područnom organu za prekršaje Kotor, gdje je radila na poslovima vođenja registra novčanih kazni i prekršajne evidencije, te izvršenja prekršajnih sankcija.

Njen angažman na poziciji sekretara tivatske Skupštine ostaće upamćen po visokim profesionalnim standardima koje je primjenjivala i velikom povjerenju koje su u njena pravna mišljenja imali svi odbornici.