andrija petkovic

Bokeški forum: Ovo je atak na svojinu građana

Povodom Predloga novog zakona o Morskom dobru oglasila se NVO „Bokeški Forum – Tivat“. U saopštenju koje potpisuju predsjednik doc.dr Andrija Petković i potpredsjednik Dragan Kostić se kaže:

Postojeći Predlog zakona o morskom dobru, je grubi atak na kako stečena tako i buduća svojinska prava, koja su na drugačiji načiun Ustavom garantovana. Uloga države je tako predominantna i svodi se na ubiranje prihoda, selektivno i nedomaćinsko upravljanje i zaštitu krupnog kapitala. Taj predlog zakona je duboko nehuman prema mnogim generacijama koje su o svom trošku uređivale obalu i komercijalno je nikad nisu iskorištavali.

Diže se velika galama oko tog zakona iako on uopšte i nema pravnu konstrukciju Zakona i degradira Zakon o svojinsko pravnim odnosima. To je nedopustivo i u dijelu kojim se reguliše nadležnost nove Agencije ima karakter podzakonskog akta.
Zakon o Morskom dobru mora da uredi sva pitanja koja se odnose na upravljanje i iskorištavanje najvažnijeg prirodnog resursa – obale!!!