Brojno stanje gostiju

Prema podacima TO Tivat na našoj rivijeri boravi 3404 turista što je za 10 procenata više nego na isti dan prošle godine. Stranih gostiju je 3268 a domaćih 136.
Privatni smještaj koristi 6 domaćih turista i 2606 stranaca, hotelski 130 domaćih i 655 stranaca, a u kampovima je 7 gostiju iz inostranstva.