Direkcija za imovinu oko izgubljenog sudskog spora od 1,5 milion: Podnijeli smo reviziju Vrhovnom sudu

Direkcija za imovinu i zastupanje opštine Tivat dostavila je danas odgovore na novinarska pitanja Radio Tivta u vezi sudskog spora vrijednog 1,5 milion eura koji je opština Tivat izgubila pred Višim sudom u Bijelom Polju. Iz opštine su naveli da je Marko Glavočić pokrenuo sudski proces pred Osnovnim sudom u Kotoru 12.septembra 2014. godine radi novčane naknade za bespravno oduzetu imovinu.

„Predmet naknade, shodno predlogu, su čestice zemlje 378/1 i 378/2 k.o.Mrčevac koje je „Dalmacija vino“ Split 1975.god. kuporodajnim ugovorom stekla od Biskupskog ordinarijata Kotor. Shodno ugovoru površina predmetnog zemljišta je 7.010m2. Na osnovu ugovora Dalmacija vino je postalo zemljišnoknjižni vlasnik predmetih čestica. SO Tivat je 1992.god. izuzela pravo korišćenja Dalmacija vinu na velikom dijelu zemljišta i dodijelila ga, uz naknadu, preduzećima Samcomerc i Aurora iz Tivta. Glavočić Marko je 18.01.2013.god. sa Dalmacija vinom kao prodavcem zaključio kupoprodajni ugovorom UZZ br.20/2013, predmet ugovora je kat.parcela 1212 sa objektom – poslovna zgrada pov.495m2 i zemljište uz zgradu pov.2349m2 , sve u Ln 954 Ko Mrčevac, kupoprodajna cijena 165.000 eura. Ugovorom je ugovoreno da kupac kupnjom predmetne nekretnine trenutkom kupnje i isplatom kupoprodajne cijene preuzima pravni položaj ovlaštene stranke u postupku povrata dijela nekretnine u Tivtu (4.366m2) oduzetih od Opšine Tivat“, ističe se u odgovoru u Direkciji za imovinu.

Prema podacima opštinske Direkcije, kotorski Osnovni sud je 23.marta 2015. godine  donio je rješenje kojim odbija predlog Marka Glavočića, da se obaveže Opština Tivat da mu na osnovu bespravno oduzetog zemljišta isplati iznos adekvatan oduzetoj imovini označenoj kao kat.parc.1212, te dio kat.parc.1213/1, 1214, 1217, 1211/2, 1209, 1211/1, 1213/2 i 1215/2, koje odgovaraju bivšim čest.zem.378/1 i 378/2 .

Glavočić u julu 2015. godine pokreće spor pred Višim sudom u Bijelom Polju, koji ukida rješenje i vraća predmet Osnovnom sudu u Kotoru. Kotorski sud u maju 2017. godine presuđuje u korist Glavočića i obavezuje opštinu da mu isplati ukupno 1.853.250 za 7.413 metara kvadratnih. Sud je cijenu zemljišta procijenio na 250 eura po kvadratu i posebnim rješenjem obavezao opštinu da plati troškove postupka u iznosu od 21.250 eura. Opština Tivat je u decembru 2017. godine uložila žalbu kod Višeg suda u Bijelom Polju koji je ukinuo prethodna rješenja Osnovnog suda u Kotoru i donio odluku kojom se djelimično usvaja tužbeni zahtjev tužioca.

Zanimljivo je da Viši sud u Bijelom Polju donosi presudu o obeštećenju Glavočića za sad novu ukupnu površinu od 8.320 kvadrata a iznos se utvrđuje na iznos od 1.456.000 eura sa pripadajućom zakonskom kamatom „Dalje se obavezuje tužena Opština da na ime troškova postupka isplati iznos od 16.575 eura . Odbijen je tužbeni zahtjev tužioca kojim je traženo da se obaveže tuženi da tužiocu isplati veći iznos od dosuđenog i to 397.250 eura za oduzete djelove nepokretnosti KO Mrčevac i to djelova kat.parcela 1217/3 u površini od 8m2, kat.parcela 1212/1 u površini od  859m2,kat.parcela 1209 u površini od 552m2 ,kat.parcela  1212/1 u površini od 1793m2 što ukupno iznosi 3.212 metara kvadratnih kao neosnovan. Ova presuda je pravosnažna i izvršna, pa su stečeni uslovi da se ista dobrovoljno izvrši od strane tužene ili da tužilac pokrene postupak izvršenja. Shodno zakonu, revizija ne odlaže izvršenje.  Na presudu Gž.br.2823/17 Direkcija je, u zakonskom roku, podnijela  reviziju Vrhovnom sudu Crne Gore“, istakla je Direkcija za imovinu i zastupanje opštine Tivat. Pitanja Opštini Tivat Radio Tivat je uputio 5.marta ove godine.