Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje crpnih stanica

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje crpne stanice LS1 sa gravitacionim kanalizacionim objektom, pristupnom saobraćajnicom, pratećom infrastrukturom i sanitarnim objektima, u zahvatu DSL „Sektor 36“, opština Tivat, kao i zgradnje crpnih stanica LS2 i LS3 sa potisnim cjevovodima i gravitacionim kolektorom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar“ i DSL „Sektor 36“, opština Tivat.
Uvid u dostavljene Elaborate može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj je ponedeljak 30. april.
Javna rasprava o predmetnim Elaboratima održaće se u petak 27.04.2018. godine sa početkom u 12 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.