ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU OBALE SELJANOVO

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, ,,SEA TRADE“ d.o.o. iz Kotora, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju obale Seljanovo, u zahvatu DSL „Dio Sektora 22“, opština Tivat.
Zainteresovani mogu izvršiti uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na sajtu Opštine Tivat.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je petak 27. april.
Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 26.04.2018. godine sa početkom u 12 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.