I „Katica“ na vježbi „Jadran 2019“

Interresorna Vježba „Jadran 2019“ u zajedničkoj organizaciji Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Mornarice Vojske Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova kao i ostalih vladinih  agencija i službi,  je uspješno realizovana u akvatoriju luke Bar.

Vježba “Jadran 2019” je vježba nacionalnog karaktera koja je pokazala spremnost reagovanja državnih i ostalih institucija Crne Gore prilikom tehničko-tehnoloških akcidenata  sa ciljem sprečavanja zagađenja mora, traganja i spašavanja na moru i borbe protiv požara.

Cilj ove vježbe bio je testiranje nacionalnih planova i procedura, uvježbavanje ljudstva, provjera funkcionalnosti opreme i sredstava po pitanju traganja i spašavanja na moru, sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata, kao i provjera kapaciteta reagovanja u lukama i marinama u prvom stepenu.

Vježba se sastojala u reagovanu prilikom prekrcaja goriva kada dolazi do požara instalacija na kopnu, koji se prenosi na brod, padu vazduhoplova  sa dva člana posade, 300 m od zelenog navigacijskog svjetla na lukobranu, incidentu na kruzeru ( požar u mašinskom prostoru) nastao na poziciji izmjeđu pilotske plutače i lukobrana luke Bar i kontroli požara koji je nastao u akvatoriju Marina Bar A.D.

Na vježbi je učestvovao i turistički brod „Katica“, vlasništvo kapetana Rajka Čavora iz Tivta.