JAVNA RASPRAVA – NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA BIODIVERZITET 2018 – 2023 GODINE

Predsjednica Opštine Tivat je Odlukom utvrdila Nacrt Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018 – 2023.godine i Nacrt Plana stavila na javnu raspravu, obavezala nadležni Sekretarijat da shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova sprovede javnu raspravu.
Javna rasprava će trajati 15 dana, od 14.05. do 28.05.2018. godine.
Nacrt Plana će se:
• objaviti na veb-sajtu Opštine Tivat – www.opstinativat.com
• u štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat.
Centralna javna rasprava povodom Nacrta Plana, održaće se u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat 24. maja, sa početkom u 13 časova.
Program javne rasprave objavit će se na veb-sajtu Opštine Tivat, na oglasnoj tabli Opštine Tivat i putem Radio Tivta.
Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, nevladine organizacije, civilni sektor i dr. da učestvuju u javnoj raspravi.
Primjedbe, mišljenja, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu:
-Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Opštine Tivat, Trg Magnolija br.1 ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com do 28.05.2018. godine.
Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, razmotriće primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi-stoji u saopštenju.