Javna rasprava o Nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac utvrdio je Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama i stavio ga na javnu raspravu do 26. juna.

On je obavezao nadlezni Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode da shodno odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova,  sprovede javnu raspravu.

Centralna javna rasprava održaće se 20. juna u 12 sati u Multimedijalnoj sali.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu do 25. juna u pisanoj formi
Sekretarijat će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave’ nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.