Javna rasprava o Nacrtu procjene rizika i Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa

Na osnovu Statuta Opštine Tivat i Odluke o izradi Procjene rizika i Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa na teritoriji opštine Tivat, predsjednik Siniša Kusovac donio je Program javne rasprave o Nacrtu procjene rizika i Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za našu opštinu.
Javna raspava počela je juče, a trajaće 15 dana zaključno sa 22.07. ove godine.
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u nacrt biće dostupan svakog radnog dana od 8-11h u zgradi Opštine-Služba zaštite i spašavanja i na veb stranici www.opstinativat.com.
Okrugli sto sa opštinskim organima lokalne uprave i javnim službama biće održan sjutra 10. jula u 12h, sa javnim ustanovama i preduzećima 11. jula, sa predstavnicima političkih stranaka i predstavnicima NVO 16. jula takodje u 12h.
Centralna javna rasprava održaće se 22. jula sa počkom u 12 sati u sali za sastanke 15 C na drugom spratu Opštine.
Primjedbe, predloge i sugestije mogu se slati na mail sluzbazastite@opstinativat.com, na arhivi Opštine ili poštom na adresu Služba zaštite i spašavanja, Trg magnolija 1, nakon čega će se sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.