Javna rasprava o Nacrtu programa socijalnog stanovanja

Na osnovu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, Statuta Opštine Tivat i Odluke o pristupanju izradi Nacrta Lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat, Predsjednica Opštine Tivat donijela je Program Javne rasprave o Nacrtu lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2018 – 2019 godinu.

Javna rasprava počinje danas i trajaće 15 dana, odnosno do 27. marta. Program je dosatupan svakog radnog dana od 8 do 11 sati u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja ili na internet stranici Opštine.

Prvi okrugli sto, sa opštinskim organima lokalne uprave i javnim službama biće održan 15. marta u 12 časova  a dan kasnije, u isto vrijeme sa javnim ustanovama i preduzećima.

Okrugli sto o Nacrtu lokalnog programa socijalnog stanovanja za opštinu Tivat za 2018 – 2019 godinu sa skupštinskim matičnim tijelom, odborom za društvene djelatnosti planiran je za 22. mart. Centralna Javna rasprava biće održana 27. Marta u 12 sati u multimedijalnoj Sali opštine.

O realizaciji Programa staraće se Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja te na osnovu primjedbi, prijedloga i sugestija sačiniti Izvještaj o Javnoj raspravi. Pozivaju se građani i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi, izvrše uvid u dokument i daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije.