Konkurs CRNVO

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje konkurs za dodjelu grantova za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori u okviru programa dodjele grantova,,Moja zajednica – Snažna zajednica“.

Cilj konkursa je jačanje participativne demokratije kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i stimulisanje podsticajnog pravnog i finansijskog ambijenta za civilno društvo. Maksimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva iznosi 6.000 e a minimalni 5.000 e. Svi podržani projekti moraju obezbijediti sufinansiranje iz drugih izvora, u iznosu od najmanje 10% od ukupnog iznosa granta. Izvor sufinansiranja ne smije poticati iz fondova Evropske unije.
 Na konkurs se mogu prijaviti nevladine organizacije koje ispunjavaju sljedeće kriterijume:
 da su u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama registrovane u Crnoj Gori, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva; da djeluju na lokalnom nivou; da im je godišnji prihod u 2016. godini bio veći od 10 000€ kao i da organizacija nije direktni korisnik sredstava programa „Civil Society Facility Montenegro Programme IPA 2016“.
U cilju prezentacije konkursa, biće organizovane 3 informativne sesije od kojih će jedna biti u Kotoru, 25. januara u 11h u hotelu Vardar. Od aplikanata se traži da dostave ispunjen aplikacioni paket, koji čine aplikaciona forma, budžet, LFM- matrica logičkog okvira i prateća dokumentacija.Vodič i kompletna dokumentacija potrebnu za prijavu može se naći na www.crnvo.me