Konkurs za učešće na Bokeljskoj noći

OO manifestacije „Bokeljska noć 2018″ raspisao je Konkurs za sve one koji žele da ove godine učestvuju u smotri ukrašenih barki. Kandidati treba da uplate naknadu za učešće na konkursu u iznosu od 5  eura na žiro račun Kulturnog centra, broj 510-8571-32 kod CKB banke, zatim da prilože dva primjerka skice kreacije (A4 format) uz propratni tekst (opis kreacije), te da usmeno obrazlože značenje kreacije pred stručnom Komisijom. Kreacija mora da sadrži neki od sljedećih elemenata-tematskih cjelina:
– da predstavlja kulturno naslijeđe,
– da se odnosi na određeni geografski pojam,
– da se tiče neke istorijske ličnosti, vrijednosti ili događaja.
– da zadovoljava osnovne estetske kriterijume;
Dekorisano plovilo mora biti minimum 4 metra dužine, a broj plovila koji učestvuju u konvoju je ograničen na 40.