Lučica Kalimanj da ostane tivatska

Iako je imala samo devet tačaka dnevnog reda, današnja 24. sjednica Skupštine opštine Tivat trajala je više od pet sati. I ovo zasijedanje Radio Tivat je direktno prenosio.

Zapisnik sa prethodne sjednice usvojen je bez primjedbi jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćena i dopuna dnevnog reda  – Informacija o ostvarenju prihoda i rashoda budžeta opštine za devet mjeseci ove godine, koju je predložio predsjednik opštine dr Siniša Kusovac.

Dnevni red u cjelini takođe je usvojen jednoglasno.

 

Skupština opštine Tivat je na današnjoj sjednici sa po 25 glasova za i po jednim uzdržanim, donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići centar“ i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići zapad“.

Ovim Odlukama donosi se Detaljni urbanistički plani Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići centar“ i „Golf i Donji Radovići zapad“.

Obrađivač Plana je „CAU – Centar za arhitekturu i urbanizam“ doo iz Podgorice.Plan se donosi za period do 2020. godine a predviđeno je da unutar obuhvata ostanu iste namjene i bitno se ne mjenjaju parametri važećeg DUP-a, a povećavaju se kapaciteti objekata od opšteg interesa.

Za realizaciju Plana starat će se organi lokalne i državne uprave nadležni za poslove uređenja prostora, izgradnje objekata i zaštitu životne sredine.

Tokom izrade  plana  pored  svih nadležnih institucija uključeno je i resorno Ministarstvo,  a takođe je sprovedena i javna rasprava, sa ciljem omogućavanja što veće transparentnosti i uključenosti građana u proces izrade predmetnog planskog dokumenta.

U ime obradjivača prezentaciju je iznijela Ksenija Vukmanović.

Budimir Cupara ispred grupe gradjana Arsenal za Tivat kazao je da je primijetio propust u planiranju, a riječ je o parkingu u blizini hotela Čedi i pristanišnog dijela gdje je planirana buduća marina.

„Smatram da se nije obratilo pažnje na to i da nema dovoljno prostora kada morate sa vozilima za servis prisupiti brodovima, s obzirom da se očekuje veliki broj brodova, moramo očekivati i veću frekvenciju tih servisnih vozila. Sadašnje rješenje je takvo da morate sa servisnim vozilom da budete na gornjem parkingu, a onda se sa drugim vozilom prebacujete sa svom opremom, alatom, priborom, da bi ste intervenisali na jednom takvom objektu. Pa bih vas molio kao predstavnike planera da mi kažete koji su to prostori predvidjeni u zoni Morskog dobra u okolini hotela Čedi i zbog čega se saobraćajnica koja je planirana po DUP-u prekinula, zašto se ne uzme neki prostor gdje se mogu parkirati vozila, ne samo servisna, nego i druga koja imaju potrebu za snadbijevanjem“.

Ksenija Vukmanović ispred obradjivača odgovorila je odborniku Cupari, da je cio koncept baziran na master planu investitora koji je iskazao svoj koncept rješenja saobraćaja u toj zoni.

„Što se tiče parkinga za goste, posjetioce parking površina je planirana u zoni DUP-a Donji Radovići centar koji će biti javni, u podzemnim garažama, odakle će se specijalnim vozilima prebacivati do marine. Saobraćajnice će se uspostaviti za nesmetan protok servisnih vozila, a biće obezbijedjen i jedan dio mjesta za samo zaustavljanje tih servisnih vozila. Planiran je jedan broj parking mjesta u okviru marina hotela koji će biti rezervisan za potrebe korisnika ove zone Morskog dobra, zone sadržaja, to su dnevni posjetioci, korisnici i posjetioci hotela. Slažem se da možda nedostaje javni parking, ali upravo je osnova tog master plana bila da se obala mora i obala oko Čedi hotela rastereti od parkinga i vozila i da tu bude samo taj protočni servisni saobraćaj, plus pristup gostiju i korisnika hotela“- kazala je Vukmanović.

 

Odbornici su nakon duže rasprave prihvatili Informaciju o prihodima i rashodima opštine Tivat za period 1.januara do 30.septembra ove godine.

U ime skupštinskih odbora Jelka Mimica i Jovanka Vujačić su izvijestile da su ova tijela prima informaciju k znanju, a informaciju je obrazložila sekretarka Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Rajka Jovićević.

Ona je istakla da je u ovom periodu evidentan porast naplate prihoda koji iznose 14,6 miliona eura, dok su rashodi iznosili 10.148.000 eura. Naglasila je povećanje naplate planiranih prihoda za poreze u iznosu 5,86 milona eura. Kod rashoda – za kapitalne izdatke potrošeno je 3.224.250 eura ili 27,70 odsto od planiranog iznosa, a za bruto zarade i doprinose 2.076.000 eura sa ostvarenošću od 67,80 odsto. Jovićevićeva je istakla da rashodi po osnovu službenih putovanja bili manji, a za reprezentacije veći, dok je tekuće održavanje ostalo na prošlogodišnjem nivou.

Odbornik Bokeškog foruma, Andrija Petković je rekao da se iz godine u godinu „ponavlja ista turobna slika koju prezentuje lokalna uprava i da se kapitalni projekti ne mrdaju sa mrtve tačke.“

„Tenderi padaju kao Nejmar u šesnaestercu. Šta je sa uređenjem plaže Belane? Na Župi čekamo da nekom padne neka cigla ili crijep na glavu. Za svaki projekat čekate odorbrenje iz Podgorice“, rekao je Petković čestittajući građannima Tivta na oprostu duga za komunalije Porto Montenegru. On je dodao da je Porto Montenegro postao sponzor Košarkaškog kluba Budućnost da 100.000 eura pa je svaki građanin Tivta tako postao donator sa po 9 eura. Upozorio je na lošu sportsku infrastrukturu u gradu i rekao da je Košarkaški klub Teodo primjer šta se desi kad se sluša podgorička oligarhija. „Nakon prošle sezone kada je savladao tri evropska prvaka, ovu sezonu Teodo će igrati sa juniorima“, rekao je Petković dodajući da gradska vlast troši pare na ono na što nijedan Tivćanin ne bi trošio. „Tako će biti dok se o sudbini Tivta i Boke bude odlučivalo u Pdgorici. Milioni eura odlaze iz našeg džepa a njima se kiti Podgorica“, istakao je Petković.

Rukovodilac službe za javne nabavke Milena Ćipranić pitala je Petkovića koji su to tenderi pali, a on je naveo primjer plaže Belane. Ćipranićeva je rekla da je odluka o sudbini tendera za rekonstrukciju plaže Belane donijeta striktno po Zakonu o javnim nabavkama. Ona je poručila Petkoviću da ne iznosi za skupštinskom govornicom neprovjerena mišljenja. Andrija Petković je odgovorio da je sama potvrdila da je taj tender pao i postavio pitanje šta je sa projektom izgradnje saobraćajnice MR 1.

Predstavnik Matice Boke, Ivan Starčević je govorio o disproporciji u naplati takse za Regionalni vodovod.

On je objasnio da je Regionalni vodovod od te takse prihodovao 903.321 eura, dok je opština kojoj pripada 20 odsto te naknade naplatila 180.643 eura.

“Ukupna vrijednost izgrađanih objekata na koju se naplaćuje taksa Regionalnog vodovoda računa se na osnovu 1 odsto od ukupne građevinske vrijednosti izgrađenih objekata. Ukupni iznos naknade za komunalno opremanje računajući  ukupnu površinu i prosječnu naknadu tako iznosi 15,6 miliona eura što predstavlja čitav godišnji budžet opštine. Ako postoji i 10 odsto zloupotreba i ako uračunamo oslobađanje poreza za luksuzne turističke objekte i turističke vile opet je u pitanju ozbiljna suma”, rekao je Starčević. On je iznio predlog Matice Boke da se formira komisija od predstavnika opozicije, pozicije, NVO sektora i Direkcije za investicije koja bi provjerila ugovore i utvrdi šta je legalno a šta nije.

Vršilac dužnost direktora Direkcije za investicije, Bogdan Čučković je rekao da Regionalni vodovod i opština na različit način obračunavaju taksu jer Regionalni vodovod to radi po bruto a lokalna uprava po neto ukupnoj građevinskoj površini. On je rekao da opština ima odluku koja jasno definiše naplatu komunalija, a da su predviđene olakšice kao što je instalacija solarnih panela što bitno utiče na iznos. Čučković je rekao da se može provjeriti da li je neko to uradio ili nije.

Ivan Starčević je reagovao da se mora taj iznos precizno utvrditi, jer čim je nešto kumulativno rađa se mogućnost zloupotreba, jer je po toj računici ispada da je u Tivtu izgrađeno bruto 112.902 kvadrata građevinskog prostora.

Bogdan Čučković je objasnio da prilikom obračuna komunalija za bilo koji objekat prethodi zapisnik po stavkama za obračun u kome su navedene olakšice, ali i to da li objekat ima stepenište, balkone i slično. Prethodi i rješenje za obračun komunalija. “To slobodno može da se provjeri, a opština po odluci ima pravo da formira komisiju”, rekao je Čučković.

Odbornik Tivatske akcije, Miomir Abović je rekao da više nema smisla analizirati tačku po tačku informacije o prihodima i rashodima budžeta.

“Tri su bitne stvari. Prva je dobra naplata poreza na nepokretnost, druga relativno loša naplata naknade za komunalije i treća katastrofalno loša realizacija kapitalnog budžeta”, istakao je Abović. On je objasnio da će kako opština bude gubila prihode po novim zakkonskim rješenjima građani će plaćati sve veće poreze. “Vi koji ste u aprili 2016. godine glasali za ovu vlast sami sebi ste to kreirali. Tivatska akcija je uzalud opominjala da ćete tako trasirati lose puteve za budućnost”, zaključio je Abović.

Mirko Kovačević iz Tivatske akcije je rekao da je uzrok onoga što se vidi u informaciji o budžetskim prihodima i rashodima je donošenje novog Zakona o planiranju i izgradnji. On je rekao da su građane upozorilli da će doći do ekspanzije nelegalne gradnje što potvrđuje disproporcija u prihodima od takse koju su ostvarili Regionalni vodovod i opština. “Prihod Regionalnog vodovoda je skoro isti kao i prihod opštine. Otkad nema građevinske dozvole počela je izgradnja stotina objekata a komunalije nijesu plaćene. Izgleda da vlast ide na psihologiju građana. Vlast ne voli da vraća novac u budžet već voli da ga daje strateškim investitorima”, rekao je Kovačević upozoravajući na i razliku između poreza na dohodak od 61 odsto i prireza oko 75 odsto. Zaključio je da to potvrđuje da Vlada stvarni iznos od poreza na dohodak ne vraća opštini na što su upozorili i revizori.

Kovačević je rekao da lokalna uprava ništa bitno nije uspjela početi u vezi realizacije kapitalnih investicija počevši od izgradnje kružnih tokova, vatrogasnog doma čija izgradnja je predviđena u budžetu već pet-šest godina, do šetališta Belani.

On je upitao predsjednika opštine da li su se odlučili da na lokaciji Crvenog krsta grade dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama po početnom projektu koji je predvidio veću spratnost.

Odbornik liste glasača Arsenal za Tivat, Budimir Cupara je podržao izgalanje Ivana Starčevića i rekao da je enormna razlika između procenta naplate prihoda od takes Regionalnog vodovoda i opštine. On je podržao ideju da se formira radon tijelo koje bi ispitalo ti disproporciju. Cupara je primijetio da je budžetski izdatak od 1,5 miliona eura za sudsku presudu bio obavezni razlog da se izvrši rebalans budžeta.

On je rekao da svake godine iz budžeta u budžet lokalna uprava prenosi po pet ili šest miliona eura, sa investicionim ulaganjem od 3,5 milina eura opština je mogla realizovati izgradnju objekta Lukovića barake.

“Zabrinjavajući je procenat realizacije kapitalnih investicija. Pohvalni su izdaci za uređenje građeviinskog zemljišta od 79 odsto, ali je veliki broj investicija koje se godinama prenose. Tako je su iz budžeta 2015. godine prenesana u ovaj čak tri projekta, a neke od investicija biće prenesene sigurno i u sledeću godinu”, rekao je Cupara.

On je ponovio stav da se Direkcija za investicije mora ojačati sa novim inženjerima koji bi štitili interes opštine od nadzornih organa.

Uključujući se u raspravu, predsjednik opštine Siniša Kusovac je Andriji Petkoviću poručio da se niko ne ugrađuje u projekat rekonstrukcije plaže Belani. On je rekao da Petković dobra zna ko je većinski vlasnik Župe i da opština ne može graditi na tuđem zemljištu. “Za MR 1 tender nije pao kao što se rekli. Izabran je drugorangirani ponuđač, firma Bemaks koja će iduće nedjelje početi izgradnju druge faze”, rekao je Kusovac.

Oko regulisanja međusobnih obaveza sa Porto Montenegro, Kusovac je rekao da je ovaj strateški investitor prvobitno peregovarao za otpis 20 miliona duga za komunalije. On je rekao da nije u pitanju otpis duga već kompenzacija za komunalno opremanje što je bila obaveza opštine, te da je kompanija shodno dokumentaciji dostavila zahtjev.

Po pitanju Košarkaškog kluba Teodo, Kusovac je rekao da je klub imao dubioze i da opština nikad nije odustala da podržava klub već je tražila način da ga postavi na zdrave osnove po osnovu rezultata i kriterijuma.

On je kritikovao istup Petkovića da su “srozali građani” i rekao da se u stvari on srozao zbog takvih populističkih izjava.

Predsjednik opštine je podsjeto da je do kraja godine preostalo još tri ipo mjeseca i da informacija nije detaljan podatak, te da ima još raspisanih tendera za kapitalne projekte.

Najavljući da će za realizaciju kapitalnih projekata opština do kraja godine investirati tri miliona eura, Kusovac je rekao da su završeni ili pri kraju tenderski postupci za taktilne površine na soabraćajnicama, saobraćajna ogledala, specijalno vatrogasno vozilo, asfaltiranje lokalnih puteva, opremanje DTV Partizan, sistem zalivanja u gradskom parku, uređenje malog parka na trgu Dara Petković, uređenje igrališta u Donjoj Lastvi, konferencijski sistem u kompleksu Buća Luković, kanalizaciju u Donjoj Lastvi, adaptaciju pomocnog stadiona FK Arsenal.

On je istakao da je DUP predvidio izgradnju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju sa tri sprata i ne pada im na pamet da spuste tri etaže. Oko kružnih tokova rekao je da čekaju eksproprijaciju za kružni tok u Gradiošnici. “Za izmještanje dalekovoda u Gradiošnici što je preduslov za izgradnju Vatrogasnog doma dobijena je saglasnost iz Podgorice. 1,5 milion eura je iznos izvršnog sudskog rješenja koji je naplativ i ne tereti budžet. Posavjetovali smo se sa Ministarstvo finansija. Budžet je u biti stabilan i nema potrebe za rebalansom”, rekao je predsjednik opštine.

Replicirajuću Kusovcu, Andrija Petković je rekao da nijesu njegove riječi da su se građani srozali već da je vlast srozala grad za potrebe podgoričkih oligarha.

“To mi je rekao čovjek koji je oprostio Porto Montenegru 5,6 miliona duga i sebi digao kredit od 53.000 eura. Realizacija projekta Belani je luksuz, a nije luksuz vratiti 5,6 miliona Porto Montenegru”, istakao je Petković.

On je poručio da će se vidjeti da li se ko ugrađuje “kao u Budvi” i da predstavnike opštine Tivat “čekaju njihove papuče”.

Istakao je da se bivši vlasnik Porto Montengra hvalio da je prvih godina zaradio 240 miliona eura. Prema njegovim riječima Košarkaški klub Teodo vodili su ljudi koji su u klub ulagali svoje pare, te da ne vidi dokumentaciju za tu dubiozu koje pominje Kusovac.

Budimir Cupara je primijetio da do rebalansa budžeta nije došlo jer iz godine u godinu opština prenosi sredstva. “Uvijek ćemo tako imati stabilan budžet jer ga slabo planiramo. Uvijek nešto planiramo a nijesmo u stanju da realizujemo”, rekao je Cupara. On je dodao da se rebalans morao uraditi jer obaveza od 1,5 miliona prelazi 10 odsto budžeta.

Replicirajući Kusovcu, Miomir Abović je rekao da je to što je predsjednik opštine i njegovi saradnici izabrali da budu “veleizdajnici grada” njihova stvar.

“Batalite više priču o Porto Montenegru. Opština nije potpisnik kupoprodajnog ugovora. Ako je Porto Montenegro imao neka potraživanja, to je trebao realizovati sa Vladom. Uzeli ste građanima 5,5 miliona iz budžeta i to je kraj priče. Ni ocean vas tu ne može oprati”, rekao je Abović dodajući da se i put MR 1 relizuje ne zbog građana već zbog strateških investitora.

Komentarišući izlaganje Siniše Kusovca, Mirko Kovačević mu je rekao nije svjestan što govori jer je za govornicom rekao da se komunalije moraju uložiti u lokaciju sa koje se ubiraju. “Znate li koliko je ulica u gradu u kojima su nikle zgrade, a opština tu nije uložila ni centa?”, pitao je Kovačević.

On je rekao da objekat za djecu sa smetnjama u razvoju opština želi da realizuje po staroom objektu sa 4 nivoa uprkos protivljenju stanara susjedne zgrade. “Znate dobro da taj projekat nema veze sa arhitektonskim standardima. Hoćete na silu to da realizujete”, rekao je Kovačević postavljajući pitanje kada će početi realizacija treće faze puta u Cacovu.

Siniša Kusovac je odgovorio da nije važno što je prije njega funkciju predsjednika opštine obavljalo pet ili šest ljudi, i da građani preko 30 godina čekaju puta, ali je bitno da li će radovi početi 3. ili 10.septembra.

“Djeca 10 godina čekaju Dnevni centar. Da li se on pravi za djecu ili za građane koji se bune?”, pitao je Kusovac.

Mirko Kovačević je njegovo izlaganje nazvao zamjenom teza. “Projekat je bio gotov i za objekat sa manje nivoa što je Snežana Matijević dogovorila sa građanima. Sad se vraćate na projekat koji predviđa da objekat ima 4 nivoa.To je ispod svakog nivoa”, rekao je Kovačević. On je rekao da je izgradnja treće faze puta u Cacovu predviđenna kapitalnim budžetom i on traži da se samo to i realizuje.

Nastavljajući replike sa Sinišom Kusovcem, Andrija Petković je rekao da nije grijeh da čovjek pada, već da ne ustaje da on nikad neće “toliko nisko pasti da zavuče ruku u budžet opštine i džepove građana”.

Kusovac je odgovorio da su konačno postigli saglasnost da oba poštuju zakone i institucije. “Vidjećemo ko će završti u papučama o kojima ste govorili. Vi ili ja”, rekao je Kusovac.

 

Uz 21 glas za i 2 protiv odbornici su usvojili novi skupštinski Poslovnik koji je prošao javnu raspravu. Sekretar Skupštine Goran Babović je ocijenio da je javna rasprava bila sveobuhvatna i kvalitetna, iako je mali broj subjekata u njoj učestvovao:

“Primjedbe i sugestije su bile odlične, neke smo prihvatili, neke nismo. I dosadašnji Poslovnik je dobro urađen, ali sad želimo da ga unaprijedimo. Novina je uvođenje funkcije potpredsjednika Skupštine, koja će se obavljati volonterski. Izbor sekretara Parlamenta obavljaće se nakon javnog konkursa, uvode se odborničke legitimacije a na drugačiji način, putem električnog sistema, utvrđivaće se skupštinski kvorum. Identifikacija glasanja će trajati 20 sekundi, umjesto 3 definišu se 2 odbornička pitanja, ali je novina da će se odgovor davati na istoj sjednici. Sama pitanja postavljaće se 10 dana prije zasijedanja” – rekao je Babovići naglasio da se uvodi niz novina o učešću predstavnika NVO sektora:

“Predstavnik NVO ima pravo na dvije diskusije od po 5 minuta, što je predložio Ivan Starčević, ali ne i pravo na repliku, što je predložio Dragan Popadić. Prihvaćen je i predlog Bernarde Moškov da se utvrdi tačan broj potpisa građana koji žele da učestvuju u radu Parlamenta: Na pisani zahtjev 10 odbornika glasanje se mora obaviti javnom prozivkom. Prihvatili smo I primjedbe Ivana Starčevića i Marije Marović o kaznenim odredbama Poslovnika. Skupština donosi odluku o udaljavanju odbornika sa sjednice, kao najdrastičnije kaznene mjere – naglasio je Babović.

“Ivan Starčević iz NVO Matica Boke je istakao da je ovo iskorak i da Poslovnik donosi dosta dobrih rješenja:

“Predlog Matice Boke je da sam odbornik odlučuje hoće li govoriti 10 minuta, ili dva puta po deset minuta, a ne da o tome odlučuje predsjednik Parlamenta. Skupštinska služba treeba da napravi obrazac za glasanje putem javne prozivke. Nije dobro regulisana građanska inicijativa, ovako ona ostaje partijska inicijativa. Kad s eispoštuje procedura Skupština mora, a ne može, raspisati referendum. Izjašnjavanje građana na referendum je najdemokratskiji oblik i zato se ovo “može” treba preimenovati u “mora”.

Skupštinski materijal treba dostavljati najmanje 10 dana prije zasijedanja, ili da se produži rok za dostavu materijala za sjednice na kojima je više od 15 predviđenih tačaka dnevnog reda” – rekao je Starčević i istakao da institut “zainteresovani građanin” treba realizovati kroz mjesne zajednice:

“Pohvaljujem da će se aktivnosti odbornika objavljivati na sajtu Opštine Tivat, ali Matica Boke predlaže da se uvedu kaznane odredbe za neaktivne odbornike” – kazao je Starčević.

Sa njim se složio Dejan Risančić iz Demokratske srpske stranke, predloživši da se uvede replika za predstavnike NVO:

“Pravo na repliku je osnovno ljudsko pravo, pa zato to treba omogućiti i predstavniku NVO koji učestvuje u radu Skupštine. Pohvaljujem Ivana Starčevića koji je veoma aktivan na skupštinskim zasijedanjima i pravi je primjer kako treba da radi predstavnik NVO u Parlementu. Sjednice ne bi trebalo da imaju više od 15 tačaka, jer manjim odborničkim klubovima je teško da se kvalitetno pripreme za ozbiljnu raspravu” – naglasio je Risančić.

Za Mirka Kovačevića iz Tivatske Akcije ovaj Poslovnik je, kao i prošli, podnošljiv:

“Ali, suština se ne može ugraditi u Poslovnik. Teško je Poslovnikom regulisati samovolju predsjednika Skupštine, i zato nije trebalo uvoditi kaznene odredbe za odbornike. Propuštena je prilika da se jednom odredbom obaveže odbornik Ljubo Popović da ima makar jednu diskusiju na sjednici”  – rekaom je Kovačević.

Budimir Cupara sa liste “Arsenal za Tivat” takođe smatra da se predstavniku NVO treba omogućiti da dodatno obrazloži svoje stavove:

“Podržavam predlog Starčevića da se “može” preimenuje u “mora” kod građanske inicijative. U cjelini prihvatljiv mi je ovaj Poslovnik, ali trebali smo zadržati tri odbornička pitanja “ – naglasio je Cupara.

Magistar Radoš Gospić, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je pohvalio predlog Poslovnika:

“Mi u Savjetu se ne slažemo da predstavnik mjesne zajednice učestvuje u radu Skupštine. To bi bila zloupotreba Parlamenta, jer građani imaju svoje predstavnike u Skupštini, koja bi, u suprotnom, izgubila svoju fizionomiju. Mi mjesne zajednice još nismo formirali i ne vidim način na koji bi predstavnik mjesne zajednice mogao učestvovati u skupštinskom radu” – zaključio je Gospić.

Replicirajući Budimir Cupara  je rekao da postoje neke skupštinske odluke koje nisu u interesu građana Tivta:

“Zato je referendum važan. Bilo je i biće takvih odluka, pa je referendum, kao krajnje rješenje, potreban. Ne slažem se sa gospodinom Gospićem, jer se građani neće zloupotrebljavati” – kazao je Cupara.

Značaj referenduma istakao je i Dejan Risančić:

“Upravo se radi o tome da, kad su građani nezadovoljni, imaju pravo na referendum. Najvjerodostojnija je poruka građana na referendum, imače će to biti samo politička odluka” – naglasio je Risančić.

Ivo Marić iz SDP je rekao da je ova partija u suštini zadovoljna novim Poslovnikom:

“Mislim da treba uvesti neku vrstu “predsjedničkog sata” kao pandan premijerskom satu, a sjednice treba zakazivati sa manje tačaka” – rekao je Marić.

Ponovo se javljajući za riječ Radoš Gospić je ponovio da referendum košta:

“”Referendum je krajnja mjera. Ja mislim da do referenduma neće ni doći. A ko kaže da rezultat ne bi bio isti? “ – naglasio je Gospić.

Ljubo Popović iz DPS je istakao da će se za riječ uvijek javiti kad ga prozovu:

“Nas u Klubu odbornika DPS ima dosta i ne moramo se svi javljati za riječ. Mi radimo na terenu. Imamo i svoje pretpostavljene. A što se tiče NVO, koliko ih ima, kad bi se svi pojavili na sjednici, mi odbornici ne bismo imali što reći” – kazao je Popović.

Budimir Cupara je, replicirajući Gospiću, rekao da bi upravo Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave trebao da štiti interese građana:
“Nama opozicionarima je teško da se organizujemo, a građani na referendum možda imaju i neka druga pitanja, kao recimo o cijeni grobnica u Tivtu” – istakao je Cupara.

Replicirajući Ljubu Popoviću Mirko Kovaćević je istakao:

“Evo zaštro sam vas prozvao. Željni smo vaše diskusije, jer u parlamentima gdje DPS ima većinu, ne može se desiti da neki njihov odbornik ima disonantan stav. A ima takvih slućčajeva u svijetu. U Hrvatskoj, na primjer. Da ste vi, gospodine Popoviću, pročitali aktuelni ili novi Poslovnik o radu Skupštine, znali biste da ne mogu sve NVO u Parlament. Postoji procedura. Ne plašimo se da će nas NVO okupirati” – rekao je Kovačević.

Replicirajući Budimiru Cupari Radoš Gospić je rekao da kao da se želi nešto prigrabiti na silu:

“Ponavljam da na referendum neće biti drugačijih rezultata. Vidjeli ste i rezultate ankete, koliko povjerenja uživa opozicija – kazao je Gospić.

Sekretar Skupštine Goran Babović je ponovio koje su primjedbe prihvatljive, a koje su odbačene:
“Da li će se materijal dijeliti 15 dana prije sjednice nije stvar Poslovnika nego dogovora predsjednika odborničkih klubova. To je stvar Kolegijuma Skupštine. Što se tiče predsjedničkog sata to nije potrebno, jer predsjednik  opštine prisustvuje svakoj sjednici i u prilici je da odgovori na svako pitanje. Nije tema ovog Poslovnika da sankcioniše odbornike koji nisu aktivni” – zaključio je Babović.

Replicirajući Gospiću Budimir Cupara je pohvalio dobru i korisnu ideju Radio Tivta i direktora da se organizuje anketa sa aktuelnim pitanjima:

“Ali, u anketu se uključuju i mladi i stari članovi DPSa, glasaju na više uređaja i dolazi se do nerealnih rezultata. To nije do redakcije radija, ali DPS angažuje svoje ljude. To je bilo vidljivo kod glasanja o Službi zaštite i spašavanja kad je glasalo 4 hiljade građana – rekao je Cupara.

Adrijan Vuksanović iz HGI je istakao da će ova partija podržati predloženi Poslovnik:

“Dobro je da se uvodi funkcija potpredsjednika Skupštine, dobro je da građani mogu učestvovati u radu Parlamenta, a pohvalno je što će i NVO i ubuduće biti sudionici skupštinskog zasijedanja. Dakle, nećemo imati samo političke subjekte. To je senzibilitet koji će omogućiti uključivanje više ljudi u rad Skupštine “ – kazao je Vuksanović.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je istakao da je izuzetno zadovovoljan i današnjom raspravom i centralnom javnom raspravom o ovom dokumentu:

“I dosad smo imali dobar Poslovnik, a sada ćemo ga unaprijediti. Iskoristili smo model Zajednice opština, a dogradili smo svoja iskustva. Neke primjedbe smo usvojili, neke nismo mogli. Novinari ne mogu učestvovati u radu Skupštine, jer bi time forsirali jednu profesiju nauštrb drugih. Slično je i sa predstavnicima mjesnih zajednica jer time preskačemo same građane i njihovu neposrednu organizovanost. Unaprijedili smo učešće NVO sektora u skupštinskom radu, a što se tiče kaznenih odredbi ugradili smo rješenja iz Poslovnika Skupštine Crne Gore. Nismo prihvatili posljednju opomenu pred isključenje odbornika, jer prethodno već postoje dvije opomene za odbornika koji drastično krši Poslovnik. Rijetke su takve situacije, imali smo je samo jednom, i nadam se da se neće ponoviti. Takođe, ne mogu se sankcionisati odbornici koji ne žele da diskutuju. To je politička odluka samih odbornika. U svakom slučaju nova rješenja unaprijediće rad naše Skupštine” – zaključio je Novosel.

 

Sa 20 glasova za te jednim uzdržanim, SO Tivat je usvojila Odluku o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže „Iznad Magistrale“ na potezu od Lepetana do Gradiošnice.

Usvajanju akta prethodila je rasprava, koju je otvorio odbornik Grupe građana Arsenal za Tivat, Budimir Cupara. On je iskoristio temu regulacije saobraćaja da ukaže na veliki problem koji je propušteno da bude riješen u prvoj fazi regulacije saobraćaja za zonu Tivat Centar. U pitanju je problem saobraćaja u zoni osnovne i srednje škole, za čije rješavanje Cupara predlaže da se oformi stručna komisija koja bi ponudila prihvatljivo rješenje. Cuparin prijedlog je da bi se saobraćaj mogao rasteretiti time što bi se zaustavni prilaz za vozila definisao na početku šetališta Marka Martinovića u Velikom gradskom parku.

Odbornica HGI, direktorka OŠ Drago Milović, Ružica Lazarević slaže se sa idejom da se u cilju regulacije saobraćaja u zoni škola oformi stručna radna grupa. Napomenula je da je jedna od ranije pominjanih solucija bila izgradnja kružnog toka na kraju puta koji od magistrale vodi prema parkingu OŠ Drago Milović.

Direktor Direkcije za investicije Bogdan Čučković istakao je ideju o izgradnji okretišta na istoj lokaciji, na čemu, u smislu dobijanja idejnog rješenja, Direkcija već radi. Jedna od opcija je i proširenje magistrale zaustavnom trakom na zelenoj površini u zoni terena SMŠ Mladost na samom ulazu na pristupnu saobraćajnicu koja služi potrebama obje škole.

Ivan Starčević iz NVO Matica Boke smatra da je regulacija saobraćaja strateški dokument, te da ova tematika treba detaljnije da bude razrađena i da za svaku gradsku zonu, prilikom donošenja plana regulacije, treba da budu definisani i alternativni putni pravci, koji bi spriječavali saobraćajni kolaps u situacijama saobraćajnih nesreća i elementarnih nepogoda, poput poplava koje često dovode do prekida saobraćaja u smjeru Radovića.  „Fali nam generalni koncept regulacije saobraćaja za cijelu teritoriju opštine. Ovaj plan regulacije bi trebalo doraditi definisanjem koridora alternativnih puteva“, istakao je Starčević.

U raspravu se uključio i predsjednik opštine, Siniša Kusovac, koji je objasnio da je za rješavanje pitanja saobraćaja u zoni škola angažovan saobraćajni inžinjer Nikola Trtica, sa kojim sutra ima sastanak, na koji poziva i druge inžinjere, koje pominju Starčević i Cupara.

TA podržava projekat regulacije, davno ga je trebalo uraditi, rekao je odbronik te partije, Mirko Kovačević, ističući da time ne rješevamo ni jedan posto saobračajnih  problema koje imamo u zoni iznad magistarle. „Sa ovakvim budžetom i poklanjenjam sredstava mi to nikad nećemo rijesiti. Mi smo i u kampanji imali prijedlog izgradnje saobraćajnica koje će spojiti naselja iznad magistrale, i da polako rješavamo ulicu o ulicu. Sa 5,6 miliona eura, mi smo mogli potpuno da riješimo ovo pitanje, sa sve eksproprijacijama. Mogli smo da riješimo sve prolaze i da rasteretimo magistralu. Kad god našim grašanima smeta haos u saobračaju, neka pođu do Porta i utješe se na polo utakmicama, zaključio je Kovačević.

Projektom tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže „Iznad Magistrale“ na potezu od Lepetana do Gradiošnice definiše  se režim odvijanja saobraćaja na postojećoj uličnoj mreži.

 

Bez diskusije sa 19 glasova za , jednim protiv i dva uzdržana odbornici su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama. Izmjene i dopune tiču se takse iz komunalno stambene oblasti i saobraćaja gdje se tarifni broj 37 mjenja u cjelini i glasi “ Za rješenje kojim se odobrava saobraćanje teretnim vozilima gradskim ulicama, radi snabdijevanja trgovinskih i ugostiteljskih objekata,izgradnje,rekonsrtukcije,adaptacije i opremanja objekata, plaća se 20,00 eura  ”, a nakon tarifnog broja 38 dodaje se broj 38 a koji glasi “Za Prijavu  za polaganje ispita za vozače taksi vozila, plaća se 30,00 eura”. U obrazloženju Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i Sekretarijata za lokalnu samoupravu navodi se  Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat koja propisuje : “Izuzetno ulicama u zahvatu DUP-a Tivat-Centar,osim u pješačkim zonama i zonama smirenog saobraćaja dozvoljen je saobraćaj za teretna vozila najveće dozvoljene mase 5t, koja vrše snabdijevanje trgovinskih i ugostiteljskih objekata, kao i za potrebe izgradnje,rekonstrukcije ,adaptacije i opremanja objekata  u vremenu od 6,00 do 9,00 sati ,na osnovu izdatog odobrenja organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja, što je zahtijevalo da se u postojećoj Odluci o lokalnim administrativnim taksama tarifni broj 37 u cjelosti izmijeni. Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i Odlukom o auto taksi prevozu je utvrđeno da vozač taksi vozila mora da polaže ispit o poznavanju grada, te da ispit polaže pred komisijom koju rješenjem obrazuje organ uprave nadležan za poslove saobraćaja,dok troškove polaganja ispita snosi vozač taksi vozila, odnosno preduzetnik . Ostali tarifni brojevi u poglavlju  IX – Takse iz komunalno stambene oblasti i saobraćaja, ostaju nepromijenjeni, stoji u obrazloženju.

Odbornici lokalnog parlamenta nisu prihvatili građansku inicijativu za  donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i korištenja marine Kalimanj koju je podnijela NVO „Arsenal za Tivat“ 22. marta ove godine.  Za prihvatanje je bilo 7 odbornika a protiv 18.

Sa 20 glasova za i 5 uzdržanih prihvaćen je zaključak koji je predložio predsjednik Skupštine Ivan Novosel u ime kluba odbornika DPS-a da se predsjednik opštine i nadležni organi uprave obavezuju da se u skladu sa svojim nadležnostima uključe u postupak dodjele lučice Kalimanj na koncesiju i da sa JP Morsko dobro usklade koncesioni akt na način da lučica zadrži status marine za komunalne vezove. Po drugom stavu zaključka zadužuje se doo Komunalno Tivat da isprati koncesionu proceduru za lučicu Kalimanj i po objavljenom javnom pozivu učestvuje na tenderu u skladu sa koncesionim aktom. Obrazlažući zaključak, Novosel je naglasio da zaključak daje dovoljno snage i ohrabruje i predsjednika opštine i službe i Komunalno preduzeće da se aktivno uključe u rješenje problema koji jeste problem čim je rasprava trajala toliko dugo (80 minuta). Zaključio je da nam je cilj isti ali da se ne razumijemo oko toga kako doći do zajedničkog cilja a on je da lučica Kalimanj ostane sa dominantno komunalnim vezovima i da sa njom upravlja Komunalno preduzeće.

Inicijativu  koju je potpisalo 315 građana obrazložio je  ovlašteni predstavnik  NVO „Arsenal za Tivat“ Dragan Miljanić. Inicijativom građani traže da opština Tivat zadrži upravljanje ili korištenje marinom Kalimanj i da poslove korištenja i pružanja usluga povjeri doo Komunalno Tivat, da marina zadrži status komunalne a ne komercijalne, marine koja će pružati usluge građanima Tivta i da Skupština donese zaključak u skladu sa inicijativom radi zaštite interesa građana Tivta koji su marinu Kalimanj izgradili isključivo sredstvima prikupljenim samodoprinosom. Miljanić je kazao da nisu zadovoljni izjašnjenjima Odbor za planiranje, zaštitu životne sredine i stambeno-komunalnu djelatnost,  predsjednika opštine Siniše Kusovca i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj po kojima niko nije nadležan za lučicu. Naglasio je da je ona građena samodoprinosom građana, da su komunalni vezovi za lokalno stanovništvo te da nije riječ o marini nego o lučici a to su različite kategorije. Predlagač NVO „Arsenal za Tivat“ je protiv komercijalnih vezova jer se ne zna zašto, zbog čega i gdje će biti. Miljanić je pozvao sve odbornike da zajedno rade na tome da lučica ostane tivatska a upravljač doo Komunalno.

Raspravu je započeo odbornik AZT Budimir Cupara konstatujući da je većina građana, kao i većina odbornika smatra da lučica Kalimanj mora ostati tivatska sa komunalnim vezovima za građane Tivta i da njome upravlja Komunalno.  Upozorio je na član 16, stav 2 Zakona o lukama po kome je to moguće ostvariti jer piše da postoji mogućnost da se gazdovanje povjeri određenom preduzeću koje formira Vlada. Cupara je upozorio da nisu baš mala sredstva koja se prikupljaju od 37o vezova koliko postoji a da bi koncesionar mogao promijeniti uslove korištenja. Drugu problem jesu već uložena sredstva kojima su poboljšani uslovi u lučici što bi, kako tvrdi Cupara, moglo biti stvaranje povoljnijih uslova za budućeg koncesionara,

Odbornik HGI Adrijan Vuksanović je rekao da će podržati Inicijativu jer je komplementarna predizbornim obećanjima i da su spremni iskoristiti sve zakonske mogućnosti.

Igor Petković, odbornik SD smatra da je lučica simbol Tivta i podržao stav opštine da njome gazduje Komunalno preduzeće.

Ivan Starčević predstavnik „Matice Boke“ postavio je dva pitanja. Prvo, gdje piše da se lučica mora dati u koncesiju i da li opština Tivat ima senzibilitet za svoje građane jer niko neće uzeti koncesiju bez  golemog ličnog finansijskog interesa. Davanjem u koncesiju „udaramo“ direktno na  opstanak ljudi, tradiciju. „Pomalo gubimo vazduh pod krilima a izgleda da gubimo i vodu pod barkama. Trebalo bi staviti malo prst na čelo pa vidjeti čemi sve to vodi“, kazao je Starčević i ponovio da Matica Boke podržava ovakvu građansku inicijativu i smatra da ako nije prihvaćena od strane opštine, mora biti predmet referenduma.

Dejan Risančić je izrazio sumnju da će sve biti kako vlast kaže iako se godinama o tome pričalo i jasno iznosio stav da lučica nema toliko vezova koliko ima interesovanja za njih. Treba razmišljati o alternativama jer je problem vezivanja barki problem Tivta.

Ivo Marić odbornik SDP-a, i sam potpisnik inicijative, složio se sa prethodnim mišljenjima da lučica ostane tivatska pod upravom Komunalnog preduzeća.

TA podržava inicijativu kazao je njen odbornik Mirko Kovačević, kazavši da normalan čovijek mora ostati zapanjen dokle smo kao društvo došli i našto građani sve pristaju. Podsjetio je da lučicu nije gradila država nego grad Tivat i njegovi građani svojim sredstvima i svojom zemljom. Tvrdi da nismo u stituaciji zbog „nakaradnih“  i „pogubnih“ zakona  da vladamo i upravljamo onim što je naša imovina pa se bojimo šta će da uradi Morsko dobro, da li će naše Komunalno da dobije koncesiju a ako i dobijemo koncesiju mi ćemo Morskom dobru uplaćivati koncesiju za ono što je naša imovina. Odbornike SD i HGI od kojih je većina u republičkom parlamentu je pitao Šta ih sprječava da pokrenu izmjene i dopune Zakona o lukama, Morskom dobru i td, da se ovo vrati onome kome pripada.

Predsjednik opštine Siniša Kusovac je Kovačeviću odgovorio da bi najbolje bilo poći od Zakona o morskom dobru, Zakona o lukama i Zakonao državnoj imovini u kojima je sve jasno. Riječ je o istom sili sličnom projektu kao što su Ponta Seljanovu, Pine, Belane koji su bili zajednički projekti opštine Tivat i Morskog dobra. Kusovac je odgovorio odborniku Cupari da nema mjesta za intervenciju po Zakonu o lukama ali da se uspjelo izboriti da od 370 vezova bude 5 komercijalnih  a ostali budu komunalni. A kada su ulaganja u piutanju, ništa nije urađeno da bi se nekom „namjestilo“ nago na protiv, da ostane doo Komunalnom.

„Opština Tivat će preduzeti sve u bilo kom slučaju i u kapitalnom budžetu stoji 200 hiljada za čišćenje podmorja i 50 hiljada za licitiranje za Komunalno. Ako treba i duplo toliko će se staviti i nema potrebe da lučicu Kalimanj branite od nas. Nije to samo kruna, to je srce Tivta i tako će ostati, ali Zakon se mora poštovati“, odgovorio je predsjednik opštine Kusovac i dodao da će, što se opštine tiče, uraditi isto što i sa Pontom Seljanovo, Pinama i Belanima.

Za riječ su se ponovo javili odbornici Risančić i Cupara detaljnije pojašnjavajući ranije diskusije a odbornik Kovačevic ponovo postavio pitanje o vlasništvu nad lučicom Kalimanj.

Uzimajući riječ, predsjednik Skupštine opštine Ivan Novosel je i izrazio žaljenje što ova Inicijativa nije i ranije bila na Dnevnom redu zasjedanja ali je razlog bio pribavljanje mišljenja relevantnih institucija. Vrijeme je oduzela ostavka predsjednice opštine kao i opravdani izostanak sa prošle sjednice podnosioca inicijative. Kako je rekao, uvažava Inicijativu i toliki broj potpisa građana te da se sa respektom mora odnositi prema njoj kao i prema svakoj drugoj koja dođe od strane građana. Pema njemu nije sporno i niko nije protiv toga da lučica ostane tivatska i njome upravlja Komunalno zašto će de boriti svim zakonskim sredstvima. Novosel je ponovio da opština nije vlasnik lučice nego država i da to jasno stoji u Zakonu i da se procedura mora poštovati. Istakao je dobru komunikaciju sa Morskim dobrom i Ministarstvom i predložio da se iz formalnih razloga, zbog nepostojanja pravnog uporišta odbije inicijativa i da će tako glasati DPS. Predložio je da se istovremeno donese zaključak koji će se obavezati predsjednik opštine i sve relevantne službe da se aktivno uključe u donošenje koncesionog akta.

Predlog odluke o o određivanju predstavnika opštine Tivat u Skupštini TO Tivat usvojen je jednoglasno i bez rasprave glasovima 22 odbornika. U skupštinu Turističke organizacije Tivat,  prema odluci je ušlo sedam predstavnika opštine Tivat : Ivan Obradović,Tamara Rakić, Ivana Kustudić, Suzana Vuković, Goran Sekulić, Ivana Pasković i Miroslav Franović. Predsjednik skupštine, Ivan Novosel, čestitao je izabranim predstavnicima i poželio im srećan rad.

Skupštinsko zasjedanje je završeno odborničkim pitanjima i odgovorima. Odgovorom nije bila zadovoljna odbornica SDP-a Bernarda Moškov. Ona je pitala kada će biti zasađene zamjenske palme na rivi Pine kako je predviđeno budžetom za 2018 i kako je bilo dogovoreno sa radnom grupom. U odgovu koji je potpisao predsjednik opštine Siniša Kusovac piše da su opština i firma „Green factury“ sporazumo odustali od planirane nabavke i sadnje kanarske palme zbog“trenutne neopravdanosti ulaganja sadnog materijala velike vrijednosti u odnosu na rizik evidentnog napada štetočine crveni palmin surlaš. Moškov je koristeći temin „zastiđe“ opisala trenutni izgled obale Pine kao i dobijeni odgovor. Navela je primjer da su nekoliko metara dalje palme u dobrom stanju a one na Pinama propadaju. Zatražila je objašnjenje i predložila da ponovo bude konsultovana stručnjakinja sa biotehničkog fakulteta:

„Ako ćemo i dalje da zastupamo da je Tivat moćna opština, kako je moguće da je jedno privatno preduzeće moćnije od opštine Tivat i da opština Tivat dozvoljava da se na Pinama dešava zastiđe“, pitala je Moškov.

Odbornik grupe građana „Arsenal za Tivat“ Budimir Cupara ponovio je pitanje o terminu održavanja sastanka predstavnika opštine Tivat i predstavnika NVO „Arsenal za Tivat“ u vezi sa izgradnjom stambeno-poslovnog objekta na lokaciji Lukovića baraka. Izrazio je ogorčenje povodom odgovora u kojem piše da je opština Tivat u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom odbrane u cilju pronalaženja što adekvatnijih uslova za realizaciju projekta izgradnje stambeno poslovnog objekta na lokaciji Lukovića barake a da će ih o terminu sastanka obavijestiti nakon sastanka sa Ministrom odbrane.

Odgovorom o preciziranju  nastavku  radova na izgradnji kanalizacionog sistema u Donjoj Lastvi nije zadovoljan Ivo Marić SDP.

Nova odbornička pitanja postavio je Budimir Cupara a tiču se realizacije investicija koje su planirane kroz kapitalne izdatke sa detaljnim podacima o svakom projektu pojedinačno. Zatražio je da mu bude dostavljeno mišljenje Specijalnog državnog tužioca iz juna ove godine a koje se tiče ugovora o komunalijama sa Adriatik Marinasom.