Ministarstvo ekonomije podržalo izradu Strateškog plana Tivta

Ministarstvo ekonomije pruža tehničku podršku svim lokalnim upravama prilikom izrade novog Strateškog plana razvoja, koje su za ovaj vid podrške iskazale potrebu, navela je Milena Jovetić, savjetnica u Direktoratu za razvoj, juče na sastanku koji se održao u opštini Tivat povodom finalizacije Strateškog plana razvoja ove opštine.Pred opštinom Tivat u prethodnom periodu bio je zahtjevan zadatak, proces strateškog planiranja razvoja opštine, tj. izrada Strateškog plana razvoja za naredni period 2019-2022. godina, koji je realizovan uz tehničku podršku Ministarstva ekonomije. U okviru politike regionalnog razvoja, posebno je važna koordinacija strateškog planiranja razvoja lokalnih samouprava u Crnoj Gori. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomije kontinuirano prati, kako realizaciju važećih Strateških planova razvoja, tako i izradu novih. S obzirom da je u najvećem broju jedinica lokalne samouprave Strateški plan razvoja donešen 2012/2013. godine i to na period od 4 godine, Ministarstvo ekonomije je širokom konsultacijom sa lokalnim samoupravama krajem 2016. godine inoviralo Pravilnik o metodlogiji za izradu ovih strateških dokumenata, u cilju unapređenja kvaliteta istih, kao i praktičnije primjene i praćenja realizacije Plana, naglasila je Jovetić na sastanku.Sastanak u opštini Tivat je organizovan sa tijelima koja su bila zadužena za izradu Plana, uz prisustvo predstavnika Ministarstva ekonomije i Zajednice opština Crne Gore. Dokument je prošao Javnu raspravu, a pozitivno je što je zabilježeno značajno interesovanje više interesnih grupa, koje su svojim sugestijama i komentarima doprinijele unapređenju Strateškog plana razvoja. Nastavak procedure u smislu donošenja Plana, planiran je za novembar mjesec. Tokom 2017 i 2018. godine uspješno je finalizovana izrada Strateških planova razvoja u 4 jedinice lokalne samouprave, a trenutno je pored saradnje sa opštinom Tivat, aktuelna podrška za još 7 jedinica lokalne samouprave: Glavni grad Podgorica, prijestonica Cetinje, Berane, Herceg Novi, Plav, Plužine i Šavnik, dok je za opštinu Petnjica obezbijeđen ekspert za izradu Plana, s obzirom na ograničene kapacitete lokalne uprave. Donošenje Stratepških planova razvoja u lokalnim samoupravama, očekuje se do kraja II kvartala 2019. godine.Tehnička podrška za strateško planiranje lokalnog razvoja obezbijeđena je kroz projekat Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji Ministarstvo ekonomije finansira i implementira u saradnji sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj.Ministarstvo ekonomije će nastaviti sa praksom pružanja pomoći svim jedinicama lokalne samouprave ukoliko za to iskažu potrebu – zaključuje se u saopštenju.