Skupstina 28 jun

Na dnevnom redu 28.sjednice 13 tačaka

Tivatskim odbornicima podijeljeni su danas materijali za 28.sjednicu SO Tivat koja će se održati 25.aprila sa početkom u 10 časova uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.

Na dnevnom redu je 13 tačaka, a odbornici će raspravljati o predlogu odluke donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići, odluci o kriterijumima,načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost, izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju studenata, izmjeni Odluke o boravišnoj taksi. Među tačkama dnevnog reda 28. skupštinskog zasijedanja su i plan rada sa finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljaje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu, izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2018. godinu, predlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka, predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti, predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, predlog Odluke o razrješenju jednog člana Skupštine „Vodacom“ DOO, predlog Odluke o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, predlog Odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno poslovnog objekta na UP 134b u zahvatu DUP „Tivat-Centar“ i predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcele 1216/1 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1241/2 k.o. Đuraševići.