Nacrt LAP za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat na javnoj raspravi

Nacrt Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.godine stavljen je na javnu raspravu od četvrtog februara zaključno sa 18.02.2019.godine. Predsjednik opštine Siniša Kusovac donio je program javne rasprave, za čije vrijeme će uvid u nacrt Lokalnog akcionog plana biti dostupan svakog radnog dana od 08-11h u zgradi Opštine Tivat-Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja ( II sprat, kancelarija 16 A), i na internet sajtu www.opstinativat.com.

Okrugli sto održaće se:
-Sa opštinskim organima lokalne uprave i javnim službama 06.02.2019. u 12h u sali za sastanke 15C na drugom spratu zgrade Opštine Tivat,

-Sa javnim ustanovama i preduzećima 08.02.2019. u 12h u sali za sastanke 15 C na drugom spratu zgrade Opštine Tivat,

-Sa skupštinskim tijelom – matičnim odborom (Odborom za društvene djelatnosti) 12.02.2019. u 12h u sali za sastanke 15 C na prvom spratu zgrade Opštine Tivat,

-Centralna javna rasprava održaće se 18.02.2019. u 12h u sali za sastanke 15 C na drugom spratu Opštine Tivat.
Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja će preko sredstava javnog informisanja uputiti poziv svim zainteresovanim subjektima da svojim učešćem doprinesu kvalitetnoj izradi Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat 2019–2021.godine. O realizaciji Lokalnog akcionog plana staraće se ovaj sekretarijat.
Nosilac poslova će na osnovu primjedbi, predloga i sugestija sačiniti izvještaj o javnoj raspravi.
Pozivaju se zainteresovani građani i pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi , izvrše uvid, daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije.