Novosel na So

O budžetu, Lakoviću, Azilu i kamatama Građevinaru

Punih šest sati trajala je današnja sjednica Skupštine opštine Tivat sa 24 tačke dnevnog reda.Sve odluke su usvojene glasovima koalicije DPS-SDP, a opozicija, koja je prisustvovala zasijedanju, nije glasala.

Već na početku u ime opozicije Rato Brajković iz Nove srpske demokratije je konstatovao da je prekršen Poslovnik jer Skupštini prisustvuje odbornik DPS Dragan Laković kome je, po mišljenju opozicije, na prethodnom zasijedanju verifikovan mandat suprotno Poslovniku i zakonu. Brajković je zatražio da se Skupština izjasni o povredi Poslovnika i saopštio da je opozicija pokrenula sudski spor. Po njemu naše pravo je suprotno anglosaksonskom pravu i ne dozvoljava primjenu iz prakse, o čemu je, na primjeru iz Bara, govorila predsjednica OIK Jovanka Laličić. Brajković j istakao da se
„Oduvijek sam se u Parlamentu zalagao za korektnost i međusobno uvažavanje,zbog čega često nisam bioshvaćen ni u rukovodstvu moje partije. Tivat dosad nije bio primjer tumačenja prava u dnevno političke svrhe, skraćeno DPS, ali izgleda da se situacija polako mijenja“ – rekao je Brajković.
Sekretarka Skupštine Ana Matijević je rekla da nije bilo povrede Poslovnika jer je ostavka odbornika Zorana Miljaniča podnijeta 26. maja, što znači da nije bilo zakonskih smetnji za verifikaciju mandata Draganu Lakoviću.
„Procedura je jasna i ona je ispoštovana“ – rekla je Ana Matijević.
Složivši se sa odbornikom Ratom Brajkovićem da je naše pravo suprotno anglosaksonskom pravu, Jovanka Laličić, predsjednica OIK je rekla da je koristila primjer iz Bara jer je on objasnio pojam „naredna sjednica“.
„Nikad nisam tumačila pravne odredbe u dnevno političke svrhe, a ostavimo sudu da da konačnu riječ o ovom slučaju. Po meni ključno je pitanje kad je odbornik Miljanič dao ostavku“ . istakla je Jovanka Laličić.
S obzirom da Rato Brajković nije bio zadovoljan ovim objašnjenjem pristupilo se glasanju. Osam odbornika opozicije je glasalo da je skupštinski Poslovnik prekršen, a 17 odbornika DPS i SDP je glasalo suprotno.
Nakon petominutne pauze, koju je zatražila opozicija, Skupština je nastavljena uz konstataciju Rata Brajkovića da će opozicija učestvovati u radu Parlamenta, ali da neće glasati ni po jednoj tački dnevnog reda, jer su sve odluke ove Skupštine, nakon verifikacije mandata Lakoviću, nelegitimne.
Uz 16 glasova za usvojen je dnevni red u cjelini.

Završni račun budžeta Opštine Tivat za prošlu godinu sa izvještajem revizora, usvojen je sa 17 glasova za odbornika DPS i SDP, a takav zaključak predložili su i skupštinski odbori.
U uvodnom izlaganju Rajka Jovićević, sekretarka Sekretarijata za budžet i finansije je istakla da su primici budžeta bili 11 miliona i 880 hiljada eura, što je 86 odsto planiranog. Ona je rekla da kapitalni budžet ostvaren sa 35 odsto a prioritet je dat započetim investicijama.
„Uložili smo protest revizoru koji je dao uzdržano mišljenje jer nismo imali bilans stanja. A nismo to mogli uraditi jer nadležno Ministarstvo nije poslalo odgovarajući obrazac za ove svrhe“ – istakla je Rajka Jovićević.
Rato Brajković iz Nove srpske demokratije smatra da ovaj budžet treba da brani prethodni predsjednik opštine, dok je Vladimir Arsić iz PZP-a apostrofirao uzdržano mišljenje revizora, podsjećajući na brojne primjedbe revizora i u prošlogodišnjem izvještaju.
„Zašto je od prodaje nepokretnosti prihodovano samo 700 hiljada eura a planirano je 2 miliona, zašto je slab prihod od Morskog dobra. zašto se na Skupštini ne raspravlja o finansijskom izvještaju Radio Tivta, zašto su mali sopstveni prihodi Sportske dvorane i Centra za kulturu i zašto je na izgradnju infrastrukture utrošeno samo 12 hiljada od planiranih 3 miliona eura?“ – upitao je Arsić.
Siniša Kusovac iz DPS je istakao da je jasno zašto je revizor dao uzdržano mišljenje – zbog nedostatka adekvatnog obrasca koje je bilo dužno dati Ministarstvo finansija.
„Ali treba i istaći da je revizor napisao da su svi primici dati objektivno i istinito“ – rekao je Kusovac.
Predsjednik opštine Ivan Novosel je istakao da je apsolutno nezadovoljan izvještajem revizora i upitao se da li treba i isplatiti fakturu revizoru dok se cijela procedura ne završi.
„U izvještaju revizora su kompletne tabele i prikazi koji su pripremili naši Sekretarijat, a nema dodatne analize revizora. Ipak, najvažnije je da su svi podaci dati istinito i objektivno“ – zaključio je priču o izvještaju revizora predsjednik opštine. On je istakao da ovaj budžet brane podaci, bivši i sadašnji predsjednik, nadležni Sekretarijat i „svi mi“.
„Ovaj budžet je ostvaren u visokom iznosu. Domaćinski smo se ponašali i racionalno smo trošili sredstva. MIlion eura je bilo planirano od JP“Morsko dobro“, a od prodaje nepokretnosti planirali smo 2 miliona eura. Međutim, od tri planirane prodali smo samo jednu nepokretnost, ostale dvije nepokretnosti – Vatrogasnicu i objekat Mješovitog preko puta Vatrogasnice ćemo prodati u narednom periodu. Što se tiče prihoda Sportske dvorane i Centra za kulturu, možda smo to slabije planirali. Finansijske izvještaje Radio Tivta usvaja Savjet Lokalnog javnog servisa“ – rekao je predsjednik opštine Ivan Novosel.
Ilija Janović je ocijenio da danas nije ni trebalo raspravljati o izvještaju revizora, već je trebalo sačekati da se dobije kompletan izvještaj.
Petar Vujović koji je je istakao da govori, ne kao odbornik nego kao menadžer energetske efikasnosti, kaže da je Tivat jedna od tri opštine u Crnoj Gori koja je unaprijedila energetsku efikasnost.
Neven Staničić iz Liberalno građanske alternative ističe da imamo sistemsku grešku jer su kapitalni izdaci mali.
„Za posljednje tri godine kapitalni izdaci nisu dostigli 40 odsto. Investicije nam nisu na nivou, iako znam da ćete govoriti o problemima sa tenderima i projektnom dokumentacijom“ – rekao je Staničić i predložio osnivanje Biroa za izgradnju Tivta.
Ponovo se javljajući za riječ predsjednik opštine Ivan Novosel je istakao da se izvještaj revizora, takav kakav je, morao staviti na dnevni red Parlamenta i složio se sa tvrdnjom da je mali procenat za kapitalne izdatke, ali da zaista postoje problemi sa tenderskim procedurama i projektnom dokumentacijom.
„Višak sredstava prebacujemo iz godine u godinu jer je to domaćinsko poslovanje, a sredstva su potrebna za normalno funkcionisanje svih korisnika u prvim mjesecima nove godine“ – rekao je Novosel.

SO 1o julSkupština opštine Tivat je sa 17 glasova za dala saglasnost na aneks Sporazuma o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji se gradi u saradnji sa Opštinom Kotor. Aneks Sporazuma je u ime Opštine Tivat potpisao predsjednik Opštine Ivan Novosel.
Opštine Kotor i Tivat su 11.jula 2011. godine zaključile Sporazum o izgradnji, upravljanju i održavanju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda. Predmet Aneksa, a shodno članu 4. Osnovnog Sporazuma, jeste definisanje učešća u troškovima izgradnje zajedničkog postrojenja za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda – faza IV, a u skladu sa definisanim brojem stanovnika, koji pripada svakoj od učesnica. Na osnovu ovih parametara, troškovi izgradnje prema Izvođaču WTE Vasertehnik iz Esena (Njemačka), koji pripadaju Opštini Kotor iznose 41,54%, a troškovi koji pripadaju Opštini Tivat iznose 58,46% i finansiraće se iz kreditnih sredstava KfW banke.
Direktor „Vodakoma“ Boris Vuković je obrazložio obavezu potpisivanja aneksa i upoznao sa istorijatom planiranja izgradnje zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Odbornika NOVE, Sava Klakora je interesovalo da li je prilikom određivanja učešća uzeto u obzir da Opština Kotor godinama preko Opštine Tivat izvodi otpadne vode na otvoreno more i pitao što je sudbina onih djelova Tivta i Kotora, a konkretno Krtola, koji nisu obuhvaćeni ovim Sporazumom o izgradnji. On je istakao da je prije više od godinu došlo do havarije na ispustu u zalivu Trašte i pitao zbog čega se toliko vremena nije otklonio problem, i da je krajnje vrijeme da se taj i te kako važan problem riješi.
Odbornik HGI Ilija Janović smatra da bi odgovrno lice trebalo zbog javnosti da pojasni razlike koje se pojavljuju u Sporazumu, kao i pitanje vlasništva nad samim postrojenjem, naročito pitanja odgovornosti u sanaciji eventualnih havarija.
Predsjednik Opštine Tivat Ivan Novosel, kao potpisnik ankesa Sporazuma istakao je da bi radovi trebali da započnu na jesen i da je vrijednost projekta oko 10,5 miliona eura, a da je naročito važno to što kompletan kredit preuzima Vlada Crne Gore, a da će Opštine Tivat i Kotor, plaćati samo dio koji se odnosi na PDV.
U odgovoru na pitanje o procentualnom učešću, koji je na štetu Opštine Tivat u odnosu na Kotor, Novosel je rekao da mnogo veći prostor Opštine Tivat gravitira ovom postrojenju i biće uključen veći broj korisnika. U ovom Aneksu se nije uzeo u obzir transport kroz Opštinu Tivat, već samo trend rasta broja stanovnika, a u nekoj drugoj fazi, prema riječima Ivana Novosela, doći će do riješavanja pitanja vlasništva, kao i ispusta i transporta. Što se tiče MZ Krtoli i Radovića, naveo je da taj odgovor ostaje dužan, ali da se razmišlja o tome da cijela Opština Tivat bude pokrivena ovim riješenjem, a da će jedan dio riješavati kompanija Luštica Divelepmoent i Katar Diar, a opština Tivat se baviti problemima vezanim za Lepetane, Opatovo i neke više dijelove Opštine.
Predjsednik Skupštine Krsto Bošković je istakao da ima saznanja da će MZ Lepetani ovaj problem tretiranja otpadnih voda rješavati samostalno.
Vladimir Arsić je upitao kako Skupština može da glasa o već potpisanom dokukmentu, na šta mu je Bošković odgovorio da je procedura ispoštovana, budući da Skupština u ovom slučaju daje saglasnost na potpisani dokument.

Sa 16 glasova za i jednim uzdržanim tivatski parlament je danas usvojio Odluku o utvrđivanju predloga Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta UP Pržna I.
Obrazlažući plan, Ana Jokić iz podgoričkog „Centra za arhitekturu i urbanizam“ koje je bilo obrađivač je naglasila da je plan prostor bivšeg hotelskog kompleksa Plavi horizont na kome je kompanija Katari Diar najavila izgradnju turističkog kompleksa podijelio na 6 urbanističkih parcela. Na centralnoj će se graditi hotel sa 168 smještajnih jedinica dok će 78 smještajnih jedinica biti u depadansima. Plan predviđa izgradnju spratećih sadržaja, sportskih terena, plažnih barova, javnog parkinga i kolsko pješačke staze koja će omogućiti posjetiocima pristup do plaže.
Ivan Starčević iz NVO Matica Boke je istakao da je prilikom prodaje Plavog horizonta HTP Primorje kupovalo zemljište po 150 eura po kvadatu a prodavalo po 70 eura, kao da da je i opština prodala 40.000 kvadrata zemljišta po 25 eura. On je rekao da će po njegovim saznanjima hotel u kompleksu biti kondo poput Ridžent hotela u Porto Montenegru, pa će dobar dio kapaciteta biti u privatnom vlasništvu. Starčević je naglasio da je budžet opštine Tivat oštećen za oko 12 miliona eura jer se investitoru koju je najavio izgradnju kompleksa sa 4 i 5 zvjezdica ne naplaćuju komunalije, što nije bio slučaj sa privatnicima koji su bili prinuđeni da ih plate. „Građani su skeptični da li će dobiti pristup do 30 odsto plaže“, rekao je Starčević predlažući da opština sklopi Ugovor sa Morskim dobrom oko slobodnog pristupa dijelu kupališta. On je zatražio i sa Katari Diar uslovi da izgradi pravi hotel, a u suprotnom da im opština naplati komunalije.
Predsjednik Skupštine Krsto Bošković je upozorio da se Starčević udaljio u raspravi od priloženog teksta skupštinskoj službi.
Odbornik Nove srpske demokratije, Savo Klakor je sugerisao Krstu Boškoviću da ne utiče na izlaganje obrađivača i pitao da li je plaža u zahvatu planskog dokumenta Pržno I. On je rekao da se od kamenite plaže ne može formirati plaža, i rekao da se postojećom novom saobraćajnicom ne može prolaziti iako je planom predviđen slobodan pristup.
Ana Jokić je odgovorila da je plaža van obuhvata plana, a da je saobraćajnica privremenog karaktera koja služi za potrebe gradilišta, dok se ne izgradi saobraćajnica predviđena planom. „Planom smo naveli da je neophodno obezbijediti minimum 30 odsto plaže za slobodan pristup“, rekla je Jokićeva.
Ilija Janović, šef odborničkog kluba HGI je istakao da za razliku drugih opština Tivat ide pravilnijem putem u pogledu donošenja urbanističkih projekata. Slažući se sa Starčevićevim izlaganjem on je komentarisao namjeru investitora da grade hotel koji će biti dijelom namijenjen tržištu i iskazao bojazan da će se tako stvoriti nedorživ turistički objekat. Janović je postavio pitanje može li se u planskom dokumentu uticati da se u kompleksu ne gradi kondo hotel.
Odgovarajući u ime obrađivača, Ana Jokić je naglasila da planeri ne znaju da li će turistički kompleks biti namijenjen prodaji. Ona je istakla da je do izmjene plana došlo pošto je operater budućeg hotela zahtijevao da se poveća broj smještajnih jedinica u hotelu, a smanji u depadansima.
Odbornik LIGE, Neven Staničić je rekao da je Starčević u pravu, da vlada skuplja pare preko tzv. toplih kreveta i da će „imati pravo prve bračne noći“.“Oko naše budućnosti nažalost nema pregovora“, rekao je Staničić.
Odbornik Pokreta za promjene, Vlado Arsić je upitao hoće li Morsko dobro i opština Tivat da građanima oduzmu plažu ili investitor.
Predsjednik parlamenta, Krsto Bošković je objasnio da su po Zakonu o Morskom dobru plaže vlasništvo države, da se svako kupalište izdaje po određenim uslovima, i da budžetski prihod od toga ima opština Tivat.
Vladimir Arsić je zaključio da će građani na tom kupalištu kupati shodno novčanim mogućnostima, o čemu odlučuje Morsko dobro i opština Tivat.
Uključujći se po drugi put u raspravi Ivan Starčević je uputio obrađivači niz pitanja od toga koliki je kapacitet plaže, da li je predviđen havarijski ispust, da li je napravljena ruža morskih strujanja, te da li će lukobran i marina Luštice divelopmenta uticati na kvalitet morske dobre na plaži Plavi horizont.
Ana Jokić je odgovorila da je kapacitet plaže 1.280 kupača, da je preporuka da se 30 odsto plaže otvori za javni pristup. Ona je istakla da je planom predviđeno odvođenje otpadnih voda prkeo kanalizacionog kolektora do sistema za prečišćavanje otpadnih voda, a planirana je izrada plana hazarda da se izbjegnu havarije. Na parkingu je predviđeno 87 parking mjesta i 27 u podnožju saobraćajnice, a procjena uticaja na životnu sredinu treba dati preporuke za zaštitu i očuvanje čistoće morske vode na plaži Plavi horizont.

Ilija JanovicSkupština opštine Tivat, na današnjoj sjednici je usvojila odluku o izmjenama i dopuni Odluke o uslovima, načinu i postupku dodjeljivanja Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“.
Prijedlog za dopunu iznio je odbornik DPS-a Petar Vujović. Po njemu, stav 3 bi mogao da glasi: „Novembarska nagrada“ se može dati i posthumno, po istoj proceduri“ . Kako odbornik Vujović nije tri dana prije sjednice djelovao amandmanski, sekretarka Skupštine je pozvala predlagača, predsjednika Opštine da se izjasni. Predsjednik opštine Ivan Novosel je prijedlog prihvatio ali je odbornik Lige Neven Staničić postavio pitanje novčanog dijela nagrade. Kako je, prema riječima Novosela, komentar Staničića za razmišljanje svima, predložio je da se to pitanje ostavi za narednu sjednicu. Prijedlog da se pitanje dodjele Novembarske nagrade posthumno, razmatra na narednoj sjednici podržao je odbornik SDP-a Ranko Bošković, nakon kojeg je odbornik Lige Neven Staničić obrazložio svoj stav uz konketan prijedlog – da uz odluku o dodjeli nagrade posthumno, bude dodat član po kome nagrada ne podrazumijeva novčani dio. Predsjenik Skupštine Krsto Bošković je potom pojasnio da predsjednik Opštine ima mogućnost predlaganja odluke i da to može učiniti na narednoj sjednici.
Prema danas usvojenoj Odluci Novčani dio Novembarske nagrade dodjeljuje se u visini 6 minimalnih zarada u Crnoj Gori za mjesec oktobar, godine u kojoj se Novembarska nagrada dodjeljuje. Prema ranijoj Odluci kao osnov za obračun uzimala se minimalna cijena rada. Kako je 2010 godine ukinut taj termin, a Odlukom Vlade ustanovljena minimalna zarada u Crnoj Gori, radi usaglašavanja sa minimalnom zaradom, pristupilo se izmjeni odredbi. Novčani iznos koji se dodjeljuje uz Diplomu iznosi 3 minimalne zarade u Crnoj Gori za mjesec oktobar godine u kojoj se Nagrada ili Javno priznanje dodjeljuje. Odlukla je donijeta na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, u kojem je utvrđeno da opština u okviru svojih nadležnosti ustanovljava javna priznanja i nagrade i Statuta opštine Tivat kojim je utvrđeno da se uslovi, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina uređuje posebnom odlukom Skupštine opštine.
Odluku o dodjeli Novembarske nagrade, javnih priznanja i nagrada i zvanja „Počasni građanin opštine Tivat“ donosi žiri kojeg imenuje Skupština opštine Tivat, na predlog Predsjednika Opštine iz reda istaknutih naučnih, javnih i kulturnih radnika.

Danas je usvojen i Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija, za 2013.
U oblasti vodosnabdijevanja nastavljen je pozitivan trend iz predhodnih godina. Cijelokupno područije opštine Tivat bilo je snabdjeveno vodom tokom cijele godine bez restrikcija i ograničenja osim u slučajevim većih havarija. Osim nastavka izgradnje nove kanalizacione i vodovodne mreže, najznačajniji projekat u 2013. godini je početak uvođenja SCADA sistema za integralnu kontrolu vodovodnog i kanalizacionog sistema.
„Vodovod i kanalizacija doo“ Tivat je u 2013. godni ostvarilo prihode od redovne djelatnosti u iznosu od 2.273.537 € i rashode u iznosu od 2.271.887 €, što znači da je poslovnu 2013. godinu preduzeće završilo sa pozitivnim finansijskim rezultatom od 1.650 €
Ekonomsko-finansijsko poslovanje u 2013. godini obilježeno je smanjenjem potrošnje najvećim dijelom uzrokovanom povoljnim hidro-meterološkim uslovima tokom cijele godine. To je uzrokovalo smanjenje potrošnje sa jedne strane, ali sa druge strane i količine vode preuzete iz drugih sistema su manje nego što je bilo očekivano.
Odbornici su na današnjoj sjednici sa 16 glasova ZA usvojili su Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Komunalnog preduzeća, koje je prošlu godinu završilo sa dobitkom od 5 199 eura, odnosno nakon obračuna poreskog rashoda ostvaren je neto profit od 4 731 euro.
Učestvujući u raspravi po ovoj tački dnevnog reda, odbornik Hrvatske građanske inicijative, Ilija Janović je kazao da bi preduzeće Komunalno i Vodovod trebalo da promjene revizora i da se na neki način promjene ti izvještaji. Komentarišući finansijski izvještaj Komunalnog, Janović je iznio primjedbu što kroz izvještaj o zaradama nije precizirano šta je uračunato u prosjek. Po njemu, moraju se prikazati svi dodaci jer je to pravičan način iskazivanja finansija. Pohvalivši kvalitetan rad Komunalnog, bez obzira na smanjenje troškova u nekim segmentima, Janović je kazao da nema jasnog iskaza oko troškova javne rasvjete. Ističući da se pokazuje velika potreba za proširenjem lokaliteta oplemenjivanja zelenilom, Janović je sugerisao i da se poveća broj zaposlenih u Službi zelenila, a iznio je problem nekih korisnika vezova u lučici Kalimanj koji su najavili i peticiju zbog divljih vezova i problem sa uplovljavanjem i isplovljavanjem iz lučice, sa čim je upoznat i predsjednik Opštine, kazao je odbornik Janović, koji je pohvalio rad Komunalnog preduzeća, koje bez obzira na smanjenje troškova u nekim segmentima jednako kvalitetno rade.
Odgovarajući na pitanja i primjedbe, direktor Komunalnog Rade Popović je kazao da je izvještaj o zaradama urađen u skladu sa preporukama osnivača, odnosno Odluke Skupštine i odnosi se na startni dio u koji ulazi topli obrok i regres. Popović je kazao da Komunalno ne učestvuje u izgradnji javne rasvjete nego samo informaciju od Direkcije za investicije i razvoj opštine zbog održavanja rasvjete. Direktor preduzeća je istakao da su korisnici lučice zadovoljni uslugom,a da imaju dvije primjedbe koje će biti riješene u narednih nekoliko dana pa će svi korisnici vezova moći da koriste svoej vezove, zaključio je Popović.
U izvještaju se navodi da su zarade i pripadajuće naknade su redovno isplaćivane, kao i obaveze prema dobravljačima. Što se finansija tiče preduzeće je tokom 2013 godine iz Budžeta opštine za održavanje javnih površina, troškove deponije, javni radovi, održavanje neustupljenih dijelova Morskog dobra u ukupnom iznosu od 449 454 eura. Preduzeće je tokom prošle godine ostvarilo sopstveni prihod u iznosu 1 421 852 eura.

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Azila, skloništa za smještaj i zaštitu napuštenih i izgubljenih pasa za opštine Kotor i Tivat, za 2013. godinu nije usvojen na današnjem zasjedanju Parlamenta, jer nije bio prihvatljiv za većinu odbornika. Za usvajanje Izvještaja je glasalo 7 odbornika, 3 je bilo protiv, a uzdržanih je bilo 6.
Predsjednik Skupštine, Krsto Bošković, je istakao da već godinama nisu zadovoljni radom Azila, ni činjenicom da do sada niko iz njihovog rukovodstva ne dolazi na sjednice SO Tivat i ne učestvuje u njenom radu. Takodje je rekao da ima saznanje da će se pokrenuti postupak provjere rada i izvještaja Azila kao i da postoji mogućnost uskraćivanja sredstava za njegov rad. Ranko Bošković, odbornik SDP, smatra da uskraćivanje sredstava Azilu nije dobar metod rješavanja problema i da bi ih prije trebalo povećati, nego da se ostane bez mogućnosti rješavanja problema zbrinjavanja pasa. On je mišljenja da treba vršiti veći pritisak na rukovodstvo Azila, da poboljša svoj rad i da saradjuje sa drugom stranom.
Za predsjednika opštine, Ivana Novosela, usvajanje ili neusvajanje Izvještaja Azila neće uticati na rad tog preduzeća i da se ipak mora voditi računa o interesima Tivta, imajući u vidu da u našoj opštini nema drugog prostora za Azil. On se složio da je evidentno nepoštovanje tivatskog Parlamenta od strane predstavnika Azila i to okarakterisao neozbiljnim ali da je u interesu Tivta da Azil ipak funkcioniše te da se zato sa njegovim rukovodstvom mora ostvariti bolja komunikacija . Novosel je predložio usvajanje Izvještaja, podsjetivši da Azil ipak rješava veći dio problema sa nezbrinutim psima u Tivtu.
Odbornik Petar Vujović nije zadovoljan Izvještajem jer se u tom dokumentu ne vidi na koji način se troše uložena sredstva. On smatra da se na Sjednici ne treba procjenjivati način rada već upravo Izvještaj, te da se on ne bi trebao usvojiti, i pored toga što su sredstva iz Tivta već otišla.
Učestvujući u raspravi, odbornik Pokreta za promjene, Vladimir Arsić je podsjetio Ranka Boškovića da je SDP svojevremeno glasao za usvajanje Plana Azila i da bi trebalo jednom staviti tačku na ovu priču tako što sada ne treba usvajiti Izvještaj Azila, kako se ne bi više išlo u krug. Replicirajući, Bošković je naglasio da ne bi trebalo da bude sporno glasati za planirano a ne slagati se sa realizovanim. Kako kaže i on nije zadovoljan radom Azila a finansijsko poslovanje i Izvještaj o njemu je svakako slika stvarnosti i nedovoljno je analitičan.
Po Savu Klakoru, odborniku Nove srpske demokratije, uskraćivanje sredstava Azilu nije pravo rješenje, već revidiranje Ugovora o saradnji sa kotorskom opštinom po ovom planu ili donošenje aneksa Ugovora po kojem bi Tivat imao veća ovlašćenja i učestvovao u odlučivanju i rukovodjenju. Rato Brajković se složio sa predlogom Petra Vujovića da se Izvještaj Azila ne izglasa i da bi to bio prvi korak da se izrazi nezadovoljstvo radom rukovodstva ove jedinice kotoskog Komunalnog preduzeća.
Učestvujući u diskusiji, sekretarka Sekretarijata za stambeno komunalne poslove, Zorica Gverović je mišljenja da treba razdvojiti dokument o kojem se danas glasa i kvalitet obavljanja djelatnosti Azila koji, po njoj, i nije toliko loš s obzirom na ograničene resurse. Gverović je predložila da se donese zaključak o obavezivanju predstavnika Azila da prisusvuju zasjedanjima tivatskog Parlamenta, da se razmotri ugovor o saradnji dvije opštine i da se ima u vidu da Tivat nema bolje rješenje o lokaciji Azila.

Izvještaj Centra za kulturu Tivat sa izvještajem revizora usvojen je uz 16 glasova za DPS i SDP.
Siniša Kusovac je saopštio zaključak Odbora za finansije i ekonomski razvoj da se ovaj izvještaj usvoji uz sugestiju da se u izvještaju jasno naznači da su Centru isplaćena kompletna sredstva iz budžeta planirana za prošlu godinu.
Ilija Janović iz HGI, kao i za ostala javna preduzeća i ustanove, i Centru predlaže da nakon izvjesnog vremena promjeni revizorsku kuću i da Savjeti malo pažljivije pogledaju izvještaje revizora.
„Prosjek zarada trebao bi da se da bez minulog rada,a ostalo je nejasno da li neka povećanja zarada od 10 odsto se odnose na neto ili bruto iznos“ – upitao je Janović uz opasku da je riječ o dobronamjernoj primjedbi.
Direktorica Centra Milena Radojević je naglasila da je tabela sa podacima urađena u skladu sa uputstvima koje je dala ova ista Skupština.
„Povećanje zarada od 10 posto jasno je dato u tabeli koju smo dostavili u skladu sa dobijenim uputstvom“ – rekla je Milena Radojević.

Skupština opštine je na današnjoj sjednici sa 17 glasova za usvojila Izvještaj o radu sa finansijskim Izvještajem za 2013.godinu Sportske dvorane.
Sprovođenje programskih aktivnosti omogućeno je kroz redovno održavanje i unapređenja uslova rada, a neki od važnijih odrađenih poslova su poboljšana vanjska rasvjeta dvorišta, izvršena je zamjena dijela stolarije eloksiranom bravarijom nad aneksom glavne hale i nabavljeni su filcevi za mašinu za čišćenje parketa i sredstva za održavanje higijene. Pored ovoga u Izvještaju se navode i brojni sportski događaji koji su u izvještajnom period organizovani.
Finansijski izvještaj pripremljen je na bazi knjigovodstvene dokumentacije a u skladu sa jedinstvenim Uputstvom nadležnog organa lokalne uprave. Izvještaj je rađen na načelima gotovinske realizacije ( priliva i odliva. U ukupnim prihodima sopstveni prihodi iznosili su 40.891 eura ili 46%, a prihodi od budžeta (primici) iznosio je 48.824 eura ili 54%. Ukupni rashodi u periodu od 1. januara do 31. decembra 2013. godine iznosili su 89.715 € ili 86% u odnosu na planirane rashode. Veći dio troškova uslovljeni su kapacitetom Sportske dvorane (plate zaposlenih, tekuće i investiciono održavanje, otpad i ptt). Ostali troškovi kretali su se u zavisnosti od inteziteta korišćenja dvorane ( struja, voda i higijenski materijal). Zaključno sa 31.12.2013.godine neizmirene obaveze iznosile su 255,34 €, a odnosile su se na dobavljače za potrošni materijal. Finansijskih transakcija po osnovu kredita i pozajmica nije bilo.

Odbornici su na današnjem zasijednju prihvatili i izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2013. godinu Turističke organizacije. Reagujući na kraju rasprave koja se zbirno vodila o izvještajima lokalnih preduzeća, odbornik PZP Vladimir Arsić je naglasio da su odbornici DPS i SDP imali spremne zelene kartone, iako Turistička organizacija nije dostavila izvještaj Skupštine uz izvještaj Skupštine Turističke organizacije. „Mandat Izvršnog odbora i Skupštine je istekao u aprilu, a vi sad glasate o izvještaju koji nij dostavljen. Kakve su konsekvence ?“ pitao je Arsić.
Reagovala je direktorica TO, Bernarda Moškov koja je izvinjavajući se rekla da greškom skupštinskoj službi nije dostavljen izvještaj skupštine koja je održana nakon sjednice izvršnog odbora. Ona je skupštini dostavila nedostajući Izvještaj o radu Izvršnog odbora sačinjen nakon sjednice 16.juna ove godine koji je pročitala sekretar Skupštine Ana Matijević. Nakon toga je sa 16 glasova odbornika DPS i SDP izvještaj usvojen.

Odbornici tivatskog Parlamenta su danas usvojili Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem „Vodacoma“ za 2013.
Vodacom je zajedničko uslužno i koordinaciono Društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje, kojeg je osnovala Vlade Republike Crne Gore i Opštine Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat, Ulcinj. KFW banka je izabrala ovo preduzeće za Agenciju za implementaciju investicionog Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih na Crnogorskom primorju“.
Implementacija Projekta odvija se fazno, završene su faza I i II u sklopu kojih je investirano oko 21,5 miliona eura, najvećim dijelom u rehabilitaciju vodovodnih mreža u Kotoru, Herceg Novom, Baru i Budvi i u izgradnju kanalizacionog sistema u Tivtu.
Tekuće Faze III, IV i V Projekta, realizuju se sa ciljem izgradnje infrastrukture za odvođenje i tretman otpadnih voda u opštinama Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj a vrijedne su oko 130 miliona eura. Projekat u Tivtu obuhvata izgradnju 32,2 km kanalizacione i vodovodne mreže i 12 pumpnih stanica. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9,491 miliona eura.
Projekat Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, Faza IV, obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 PE. Ukupna procjenjenja vrijednost Projekta Faze IV je 10,5 miliona eura što će biti finansirano iz kredita KfW banke. Izgradnjom i stavljanjem u funkciju zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda rješiće se pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz kotorskog i tivatskog zaliva na ekološki prihvatljiv način.
Ostvareni prihodi Vodacoma u 2013. iznose 580. 041 e a rashodi 526. 928 e.

Nakon što je Jovo Radonjić, u ime Odbora za izbor i imenovanje saopštio imena predstavnika Skupštine opštine u Skupštinu Turističke organizacije Tivat otvorena je diskusija u kojoj su odbornici najviše primjedbi iznijeli na kasno saznavanje imena kandidata, pa je polemika između odbornika Nove Sava Klakora i predsjednika Skupštine Krsta Boškovića na trenutak podigla temperaturu u Sali.
Vladimir Arsić iz PZP je potsjetio da je odavno dogovorena procedura blagovremenog dostavljanja skupštinskog materijala i kritikovao to što su imena saznali pred početak sjednice. Na kraju je usvojeno da predstavnici SO Tivat u Skupštini TO Tivat budu Dragan Kankaraš, Nebojša Popović, Veselin Vuković, Danica Došljak, Toni Fantić, Nikola Nikolić i Zvonimit Dubravčić.
Mandat predstavnicima opštine u Skupštini turističke organizacije traje 4 godine.

13. Skupština opštine Tivat, usvojila je Odluku O razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti. Zbog podnošenja ostavke na mjesto odbornika u Skupštini opštine Tivat, dužnosti člana, a ujedno i predsjednika Odbora za društvene djelatnosti, razrješava se Vojislav Kaluđerović. Za člana i predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Imenovan je Jovo Radonjić.
Odlukom o obrazovanju radnih tijela propisano je da sastav radnog tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini i da se izbor Predsjednika i članova radnog tijela vrši u skladu sa Poslovnikom Skupštine.
Prijedlog je podnijela Socijal Demokratska Partija.

Zbog istupanja iz članstva Hrvatske građanske inicijative dužnosti člana Odbora za društvene djelatnosti, razrješen je Miomir Abović a imenovan Ilija Janović. Kako je odbornik Miomir Abović istupio iz članstva Hrvatske građanske inicijative, samim tim su prestala i njegova članstva u Odborima i Savjetima.
Prtijedlog da se za člana Odbora za društvene djelatnosti umjesto Miomira Abovića imenuje Ilija Janović podnijela je Hrvatska građanska inicijativa.

.Odbbornici lokalnog parlamenta dans su donijeli odluku o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja.
Zbog podnošenja ostavke na mjesto odbornice u Skupštini opštine Tivat, dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja razrješava se Marija Vučinović a na njeno mjesto imenuje Ilija Janović.
Kako je odbornica Marija Vučinović podnijela ostavku na mjesto odbornice zbog preslaska na drugu funkciju, dana 28.12.2012. godine, samim tim je prestalo članstvo u Odboru. Hrvatska građanska inicijativa je podnijela prijedlog da se umjesto Marije Vučinović imenuje Ilija Janović za člana Odbora za izbor i imenovanja, piše u obrazloženju.

Zbog podnošenja ostavke na mjesto odbornika u Skupštini opštine Tivat dužnosti člana, a ujedno i predsjednika Odbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju, razriješen je Zoran Miljanić a imenovan Petar Vujović. Prijedlog da se za člana Odbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju umjesto Miljanića imenuje Vujović, podnijela je Demokratska Partija Socijalista.

 Zbog podnošenja ostavke na mjesto odbornika u Skupštini opštine Tivat, dužnosti člana Odbora za statut i propise razriješen je Vojislav Kaluđerović, a imenovan Ranko Bošković.
Prijedlog da se za člana Odbora za statut i propise umjesto Kaluđerovića imenuje Bošković podnijela je Socijal Demokratska Partija.

Zbog podnošenja ostavke na mjesto odbornika u Skupštini opštine Tivat dužnosti člana Odbora za statut i propise razriješen je Zoran Miljanić a imenovan Petar Vujović.
U obrazloženju stoji da je odbornik Zoran Miljanić podnio ostavku na mjesto odbornika u Skupštini opštine Tivat, čime su prestala i njegova članstva u Odborima. Prijedlog da se za člana Odbora za statut i propise umjesto Miljanića imenuje Vujović podnijela je Demokratska Partija Socijalista.

 Novi člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova je Ilija Janović a dužnosti je razriješen dosadašnji Miomir Abović. Prijedlog da se za člana Savjeta za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova umjesto Abovića imenuje Janović podnijela je Hrvatska građanska inicijativa.

 Lokalni parlamen je danas takođe razriješio dužnosti jednog člana Savjeta za predstavke i pritužbe a imenovao novog.
Zbog podnošenja ostavke na mjesto odbornika u Skupštini opštine Tivat dužnosti člana Savjeta za predstavke i pritužbe razriješen je Zoran Miljanić a imenovan Petar Vujović. Ovaj prijedlog je podnijela Demokratska Partija Socijalista.

Na današnjoj sjednci prihvaćena je informacija o realizaciji Strateškog plana opštine za period od 2012 – 2016 godine, koji definiše viziju, strateške prioritete i mjere koji su izraz utvrđene vizije i način na koji se ta vizija realizuje. S druge strane, posebnu dimenziju daje baza od 138 projekata koji čine sastavni dio Strateškog plana.
Strateški plan sadrži između ostalog i pregled projekata koji su kandidovani za finansiranje iz međunarodnih fondova čiji su finansijski iskazi visoki i povećavaju ukupnu finansijsku vrijednost projekata predviđenih Strateškim planom, kazala je koordinatorka radne grupe, Jovanka Laličić istkavši da se svi projekti koji se finansiraju kroz IPA porjekte izdvoje iz plana i postanu njegov ankes jer je neizvjesno da li će neki projekat biti prihvaćen ili ne kod evropskih fondova: Laličić je kazala da je radni tim mišljenja da se IPA projekti izdvoje u poseban aneks i da se zbog velikog finansijskog iznosa posebno iskazuju.
Izražavajući zadovoljstvo sa stepenom realizacije strateških ciljeva i aktivnosti iz plana, Laličić je pozvala sve nosioce aktivnosti da ozbiljno shvate obavezu u praćenju i realizaciji Strateškog plana opštine Tivat.

Odbornici su bez rasprave usvojili Informaciju o ostvarivanju budžeta opštine od 1. januara do 30. juna u kojoj se kaže da je u ovom periodu ostvaren prihod od 8 miliona 125 hiljada eura, što je skoro 59 odsto planiranih prihoda za ovu godinu, ili 22 odsto više nego što je ostvareno u istom periodu prošle godine.

Jedna od tačaka koja je izazvala najveću raspravu odbornika je predlog odluke o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu u predmetu posl.pr P.653/13.
Presudom Privrednog suda od 18.juna utvrđeno je da Opština Tivat dužna da podgoričkoj firmi Građevinar na ime zakonsko – zatezne kamate zbog kašnjenja uplate za izgradnju poslovno stambenog kompleksa na Trgu Magnolija uplati od 234.319,62 kao i dug od 1.593.859 eura do 2016. godine. Odbornici su sa 15 glasova podržali odustajanje od prava na žalbu čime je ovlašćen predsjednik opštine da do sjutra kada ističe rok potpiše ugovor o isplati duga Građevinaru. Sporazum o dinamici plaćanja predviđa da se do kraja 2014.god. isplati trećina iznosa, u 2015-oj godini trećina i do kraja januara 2016.god. preostala trećina koja bi bila bez obračunavanja dodatne kamate, a ukupni iznos koji je potvrđen sduskom presudom je 1,8 miliona eura.
Raspravu je počeo Neven Staničić odbornik LIGE koji je poručio da se i u ovom slučaju vidi sistemska greška. „Da li je moralno glasati da šteta ne bude veća?“, pitao je Staničić ističući da treba da se zna ko je odgovoran za kašnjenje uplata Građevinaru. On je podsjetio da je slična situacija bila oko izgradnje vrtića, Pina i sada Građevinara, da opština ima sistemski problem koji se ne rješava.
Odbornik PzP Vlado Arsić je istakao da je revizor uzdržanom mišljenju prošle i ove godine bio u pravu kada je upozoravao na nepravilnosti. On je istakao da su pola sata prije skupštinske sjednice imali međustranački sastanak oko ove tačke što ukazuje na vanrednu situaciju. „Moramo 1,8 miliona eura da uplatimo 1.februara 2016. godine. Podsjećam vas da je za dio ovog istog prostora izvršena eksproprijacija za koju je opština dala 500.000 eura. Pominje se privatno javno partnerstvo, riječ je o još jednom promašaju i postavlja se pitanje Šta smo čekali do sada? Mi sada treba da vjerujemo investitoru koji je tužio opštinuda se odrekne zakonske kamate “ rekaoe je Arsić postavljajući pitanja šta su radili nadzorni organi i opštinska komisija. On je istakao da odgovorni i dalje vjeruju vlasniku Građevinara, Milošu Šukoviću iako se trenutno sa njim sudi 50 vlasnika etažnih objekata na Trgu Magnolija. Arsić je to okarakterisao „mafijaškim poslovima“ i naglasio da su to ozbiljne stvari i da se na kraju može desiti da opština ostane i bez gradske kuće.
Objašnjavajući pitanje zateznih kamata, član opštinskog pravnog tima Ivana Kovačević je rekla da je zakonita presuda Privrednog suda opštini stigla 4.jula i da je dug nesporan. Ona je istakla da je nemoguće tražiti drugu kamatu sem navedene u predlogu odluke. Kovačevićeva je rekla da ako skupština ne podrži olduku nastaje problem jer opština ne može dobiti sudski proces u ovom slučaju, a troškovi će biti veću uključujući i kamate kojih ih Građevinar oslobađa. Jovanka Laličić, glavni administrator i član opštinske komisije koja učestvovala u razgraničenju imovine opštine sa Građevinarom je istakla da se nepotrebno stvorila fama oko ovog pitanja. Ona je rekla da aneksi ugovora nijesu predmet rasprave već odricanje prava na žalbu za sporove koji prelaze vrijednost 30.000 eura. Laličićeva je objasnila da je nakon razgraničenja Građevinara i opštine ovlašćen predsjednik opštine Miodrag Kankaraš da sklopi ugovor koji je imao tri aneksa. Prva tri aneksa prema njenim riječima se tiču razgraničenja, a četvrti se bavio finansijskim obavezama koji predsjednik opštine nije prihvatio jer je Građevinar u njemu naveo kamate koje nijesu navedene u ugovoru. „Ugovor o javno privatnom partnerstvu podrazumijeva fer odnos što Građevinar nije pokazao. Po isteku roka žalbe, nadležan je Apelacioni sud koji bi sigurno donio odluku nepovoljnu za opštinu“, rekla je Jovanka Laličić.
Neven Staničić je istakao da je opozicija pokazala odgovornost jer sjede u skupštini da bi mogli da smanje štetu nastalu ugovorom sa Građevinarom. Replicirajući Laličićevoj on je rekao da 234.000 eura nije fama i pitao kako ponovo Šukoviću da vjerujemo.
Prema ocjeni Vladimira Arsića ugovor sa Građevinarom je okovao opštinu. Prema njegovim riječima ništa nije opštini oprošteno već se kamata mora platiti.
Šef odborničkog kluba Nove srpske demokratije Rato Brajković je rekao da je na međustranačkom sastanku tražio anekse ugovora koje nije dobio ni do početka sjednice. On je zaključio da je riječ o nekorektnom odnosu strateškog partnera opštine i da po njemu krivicu snose ljudi koji su savjetovali predsjednika da ne prihvati zahtjeve u aneksu 4.
Ilija Janović iz HGI je rekao da je i tokom vršenja dužnosti potpredsjednika na kolegijumu izrazio bojazan zbog ugovora sa Građevinarom. „Postajemo taoci svoji partnera. Ko će biti garant da Građevinar neće tražiti dodatne naplate zbog kašnjenja“, pitao je Janović.
Predsjednik opštine Ivan Novosel je rekao da je pravni tim opštine u kontaktu sa advokatima Građevinara i da je po njemu nađen najpovoljniji način za otplatu duga. On je istakao da do skoro nije završeno razgraničene opštine i Građevinara, da je ponovljeno snimanje, Novosel je istakao da bi u slučaju da skupština ne podrži odluku sledeća instanca bio Apelacioni sud brzo donosi presude, pa bi jednokratna isplata duga od 1,8 miliona dovela do blokade računa opštine. Predsjednik opštine je naglasio da niko ne bježi od odgovornosti i da posjedtio da je skupština 2010. većinom glasova podržala odluku o iznosu naknade Građevinaru. Prema njegovim riječima bivši predsjednik opštine je ispravno postupio kad nije želio da prihvati kamate koje nijesu bile sastavni dio ugovora. Novosel je poručio da će prije potpisivanja radi sebe i opštine koju predstavlja još jednom razmotriti odluku. On je precizirao da opština ne može imati veću štetu nego što je sad pričinjena. 

Dejan Risančić iz Demokratske srpske stranke uputio je zamjerke opoziciji što prisustvuje zasijedanju:
„Klub DSS će biti opozicija opoziciji jer mi nikad ne bismo ostali da koaliciji DPS-SDP pravimo kvorum. Niste nas ni obavjestili da ćete prisustvovati današnjem zasijedanju, a učinili ste da 14 odbornika koalicione vlasti ima kvorum i donosi odluke kakve ona hoće. DSS to nikad ne bi napravio. Zaklanjate se iza građana. A svi mi govorimo o građanima i njihovim interesima.Za dva mjeseca još niste uputili tužbu Upravnom sudu oko nelegitimne verifikacije odborničkog mandata Draganu Lakoviću. DSS je mala stranka ali ima dobrih pravnika koji bi to završili na vrijeme. Ali, niste nas ni kontaktirali“ – rekao je Risančić

„Nismo ostali da pravimo kvorum jer imamo obavezu prema građanima Tivta koji su nas birali i prema veoma značajnim pitanjima o kojima danas raspravljamo i o kojima je opozicija iskazala jasan stav“ – rekao je Rato Brajković iz Nove srpske demokratije.

Skupštinsko zasijedanje, koje je Radio Tivat direktno prenosio, završeno je odborničkim pitanjima i odgovorima.