O izboru predsjednika opštine 29. aprila

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine opštine Tivat  („Sl.list CG – opštinski propisi“ br.21/11), sazivam

                                            XIV SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE

 

Sjednica će se održati 29.04.2014.godine, sa početkom u 10 časova u skupštinskoj sali opštine Tivat

 

Za sjednicu predlažem sledeći              

                                                         D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

-Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice-

 

 1. Predlog odluke o izboru predsjednika opštine
 2. Predlog odluke o uspostavljanju saradnje(bratimljenju) opštine Tivat sa opštinom Ub
 3. Predlog odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat
 4. Predlog odluke o dopuni Programa postavljanja privremenih objekata
 5. Predlog Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa
 6. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o auto taksi prevozu
 7. Godišnji izvještaj o otpadu i sprovođenju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom za 2013 godinu
 8. Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa radi i zgradnje pumpne stanice „Đuraševići 5“
 9. Predlog odluke o prodaju nepokretnosti UP 40 u zahvatu DUP-a Tivat-Centar
 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.Rs 208/11
 11. Predlog odluke o prenosu zemljišta na ime naknade za eksproprisano zemljište
 12. Odbornička pitanja i odgovori

          

                                                                                       

                                                                                         Predsjednik Skupštine

                                                                                                       Ivan Novosel s.r.