O upravljanju komunalnim i građevinskim otpadom

U cilju jačanja ekološke svijesti, a u saradnji sa opštinskim Sekretarijatom za komunalnu djelatnost i saobraćaj, Minisatsrtvo održivog razvoja i turizma danas je u multimedijalnoj sali Opštine organizovalo radionicu koja se bavila realizacijom Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i uvođenje sistema primarne reciklaže.

Opština Tivat ima usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom, kao i Odluku kojom je preciziran način odvojenog sakupljanja. Ta odluka se, kazala je predstavnica Ministarstva održivog razvoja, Branka Milašinović mora realizovati i implementirati navodeći da se govorilo o izradi normativnih akata na lokalnom nivou u vezi odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i upravljanja neopasnim građevinskim otpadom.

Milašinović je podsjetila da se odvojeno sakupljanje odnosi na sakupljanje suve i mokre frakcije zašto je potrebno obezbjediti posude. Suva frakcija se odnosi na papir, plastiku, metal, staklo i to su komponente koje su reciklabilne, a vlažna na komunalni otpad

Upravljanje komunalnim otpadom je nadležnost jedinica lokalnih samouprava, ali ministartsvo već godinama unazad pomaže lokalnim upravama, kako na temu edukacije, tako i u nabavci opreme.

„U budžetu za 2018.godinu Ministarstvo održivog razvoja i turizma je planiralo određena sredstva vezano za saniranje neuređenih odlagališta u Crnoj Gori, a na području Opštine Tivat planirana je izrada dokumentacije za sanaciju buivše gradske deponije Grabovac. Ušlo se u proceduru izrade dokumentacije za sanaciju tog odlagališta. Ranije je postojao projekat sanacije ali je ta dokumentacija zastarjela“, objasnila je Milašinović najavljujući da će se njena izrada završiti do kraja ove godine.