Odluka o raspodjeli sredstava tivatskim NVO za 2019. godinu

Opštinska Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija donijela je  O  D  L  U  K  U o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2019. godinu.

U Odluci se kaže:

 1. Dodjeljuju se sredstva nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Tivtu, čiji su projekti učestvovali na Javnom Konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2019. godinu.
 2. Nevladine organizacije čiji projekti su ispunili uslove iz Konkursa, kriterijume iz Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, te na osnovu broja bodova koje su utvrdili nezavisni procjenjivači i na osnovu Rang liste koju je utvrdila Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacija su:

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, a u skladu sa Budžetom Opštine Tivat za 2019. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 €  za raspodjelu nevladinim organizacijama.

Shodno Odluci o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama sa posebnim statusom broj 0404-006-15/4 od 25.01.2019. godine, raspoređeno je 24.000,00 €  nevladinim organizacijama koje imaju poseban značaj za opštinu Tivat, što predstavlja 40% od ukupnog budžeta. S tim u vezi Komisija za raspodjelu sredstava je raspisala Javni konkurs za raspodjelu sredstava broj br.0404-006-15/8 od 13.02.2019.godine, za projekte nevladinim organizacijama u preostalom iznosu od 36.000,00 €.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na sjednici održanoj 19.03.2019.godine, otvorila je pristigle prijave na Konkurs i konstatovala da je prijavljeno 24 projekta nevladinih organizacija registrovanih u Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu. Komisija je izvršila administrativnu provjeru i konstatovala da je neophodno da 7 nevladinih organizacija izvrši dopunu dokumentacije.

Nakon sprovedene administrativne provjere Komisija je konstatovala da jedna NVO (NVO „AKC Pravi put“), nije prošla administrativnu provjeru.

Nezavisni procjenjivači bodovali su 23 projekta za koje su sačinili pojedinačne bodovne liste i iste dostavili Komisiji radi sačinjavanja Rang liste i donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija kao što je rečeno u dispozitivu.

Shodno bodovnim listama nezavisnih procjenjivača, 15 projekata nevladinih organizacija je bodovano iznad 50 poena, 6 projekata nevladinih organizacija bodovano je sa manje od 50 poena a 2 projekta su diskvalifikovana zbog neusklađenosti sa odredbama Odluke.

Od 15 projekata koji su prešli cenzus od 50 bodova, sredstva su odobrena za 13 projekata, dok za 2 projekta, shodno Rang listi nije preostalo sredstava za raspodjelu.

 

II Nevladine organizacije za čije projekte su  odobrena sredstva su:

 

 • NVO “Djeca Tivta”, sa projektom “Budi drug” odobrena su sredstva u iznosu od 2392,73€(dvijehiljadetristotinedevedestdvaeurasedamdesettricenta).

Projektnim aktivnostima ove nevladine organizacije doprinosi se razvijanju kreativnosti kod djece od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta i podizanjem nivoa svijesti o zdravom načinu odrastanja, uz pravilan odnos prema savremenim oblicima komunikacije.

NVO “Udruženje Egipćana” sa projektom “Zajedno za rodnu ravnopravnost” odobrena su sredstva u iznosu od 830,00€

 • (osamstotinatrideseteura). Projektne aktivnosti će uticati na povećanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti kod mladih pripadnika ove populacije u školskom uzrastu, što će direktno doprinijeti smanjenju rodno zasnovanog nasilja i eventualnom rješavanju problema ciljne grupe kroz upoznavanje sa mjerama prevencije i zaštite.
 • NVO “Uz pravu energiju nije kasno” sa projektom „Izbori se“ odobrena su sredstva u iznosu od 5400,00 € (pethiljadačetiristotineeura). Na ovaj način doprinosi se zaštiti mladih osoba kroz informisanje i osposobljavanje, kako da prepoznaju i zaustave zlostavljanja na radu i informisanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog i poslodavca u vezi sa zabranom zlostavljanja na radu.
 • KUC “Kadena” sa projektom “Nabavka bošnjačke seoske narodne nošnje crnogorskog Sandžaka“ odobrena su sredstva u iznosu od 2201,50€ (dvijehiljade dvjestojedaneuropedesetcenti). Ovim projektom omogućava se organizacije nabavka narodne  nošnje, koja  će  se dugi  niz  godina  koristiti  i  služiti  budućim članovima.
 • NVO “Osmjeh za sve” sa projektom „Osmjeh vraća snagu“ odobrena su sredstva u iznosu od 4184,00€ (četirihiljadestoosamdesetčetirieura). Ovim projektom omogućava se  psihosocijalna podrška mladim osobama koje se nalaze u periodu post-operativnog oporavka i informisanost ciljne grupe i šire javnosti.
 • NVO “Evropski dom Tivat” sa projektom Podrška djece sa smetnjama u razvoju“ odobrena su sredstva u iznosu od 4480,00€ (četirihiljadečetiristotineosamdeseteura). Projektnim aktivnostima doprinosi se unapređenju sveukupnog položaja djece sa smetnjama u razvoju i stvaranju dobre osnove za njihovu uključenost u sve sfere društva, utiče na smanjenje diskriminacije i zapostavljenost ove djece podstičući ih da učestvuju u životu zajednice, čime direktno doprinosi razvoju zajednice u duhu punog poštovanja različitosti.
 • NVO “Harlekin” sa projektom Izrada grupne maske za ljetnji karneval „Četiri godišnja doba” odobrena su sredstva u iznosu od 1808,00€ (hiljaduosamstoosam eura). Na ovaj način doprinosi se afirmisanju maskenbala i karnevala, i njegovanju tradicije izrade maski.
 • NVO “Klapa Jadran” sa projektom “Klapa u duši” odobrena su sredstva u iznosu od 3360,00€ (trihiljadetristotinešezdeseteura). Podržavajući projektne aktivnosti ove nevladine organizacije doprinosi se kontinuitetu rada klape “Jadran”, očuvanju kulturne tradicije i klapskog pjevanja te učestvovanje na brojnim kulturnim dešavanjima.
 • NVO “Ars praesentia Boke Kotorske” sa projektom „Muzički razgovori simfonijska bajka Peća i vuk“ odobrena su sredstva u iznosu od 2852,00€ (dvijehiljadeosamstotinapedesetdvaeura). Podržavajući ovaj inovativni muzički projekat doprinosi se popularizaciji klasične muzike kao i razvijanju muzičkog ukusa mladjih generacija.
 • NVO “KZD Napredak Gornja Lastva” sa projektom „Lastovske fešte – dani pejzaža“ odobrena su sredstva u iznosu od 2400,00 (dvijehiljadečetiristotineeura). Ovaj projekat pokazujemo mogućnost korišćenja pejzaža kao pozornice za kulturne manifestacije, a što istovremeno obogaćuje kulturnu ponudu grada.
 • NVO “Maškarada” sa projektom “Pečurka” odobrena su sredstva u iznosu od 3040,00€ (trihiljadečetrdeseteura). Navedeni projekat „Pečurka“ je dio grupne maske „Štrumpfovi “i biće  izložena na neodređeno vrijeme na adekvatnoj lokaciji kao eksponat, turistička atrakcija, i predmet za dječiju igru.
  • NVO “Foto kino i video klub Mladost” sa projektom “Sjećanje III”, odobrena su sredstva u u iznosu od 1280,00€ (hiljadudvjestoosamdeseteura). Ovim projektom doprinosi se očuvanju kulturno istorijskog nasleđa i tradicije ovih prostora, te prilagođavanje postojećeg dokumentarnog materijala novim tehnologijama.
  • NVO “Škart” sa projektom “Organizacija drugog međunarodnog plesnog seminara” podržan je u iznosu od 1771,20 € (hiljadusedamstotinajedaneurodvadeset centi). Na ovaj način doprinosi se stvaranju dodatnih kulturnih i edukativnih sadržaja u Tivtu te podizanju nivoa urbane kulture.
 • II Nevladine organizacije za čije projekte shodno Rang listi nije preostalo sredstava za raspodjelu su
  • NVO „Boka“ sa projektom „Tivat juče, danas, sjutra“ – informativni portal Boka news
  • MK Modest“ sa projektom „Zanatsko – kreativna radionica“.

   

  III Nevladine organizacije čiji projekti su ocijenjeni ispod 50 bodova i kojima nijesu odobrena sredstva su:

  • NVO „Gjurgjevo brdo“ sa projektom “Afirmacija kulturnih potencijala kroz kulturnu razmijenu”, nijesu odobrena sredstva iz razloga neuskladjenosti ciljeva projekta sa konceptom projekta,ciljne grupe i krajnji korisnici nijesu jasno definisani, a doprinos projekta u rješavanju njihovih problema nije vidljiv.
  • NVO „Udruženje građana Podomorničar“ sa projektom “Učešće na centralnoj proslavi 91. godine podmorničarstva u Sloveniji (Pivka) učešće na 56. Međunarodnom kongresu podmorničarstva veterana u Srbiji (Beograd), obilježavanja Dana podmorničara 06.04.2019” nijesu odobrena sredstva iz razloga što nije povezan sa prioritetnim oblastima navedenim u Javnom pozivu ili je to samo djelimično i indirektno i samim tim ne doprinosi ostvarenju strateških ciljeva koji se odnose na kulturne posebnosti opštine i obogaćivanje turističke i kulturne ponude grada. Projektnim predlogom je predviđen završetak radova u kancelariji i izrada normativnih akata što direktno utiče na jačanje kapaciteta same organizacije, a što nije cilj ovog Javnog poziva.
  • NVO „Bokeški forum“ sa projektom “Pjesnički konkurs – Tivat 2019” nijesu odobrena sredstva jer se ne može zaključiti na koji način će se planirane aktivnosti organizovati i samim tim ni koliki je doprinos ostvarenju strateških ciljeva Javnog poziva i rješavanju problema ciljnih grupa i krajnjih korisnika koji nijesu definisani po bilo kom kriterijumu.
  • NVO „Matica Boke“ sa projektom “Izložba pozornica snova – remasterizovana retrospektiva Zorana Mujbegovića”, nijesu odobrena sredstva iz razloga što se iz projektnog predloga ne može zaključiti da će planirane aktivnosti u značajnoj mjeri uticati na ostvarenje strateških ciljeva iz prioritetnih oblasti u okviru kojih se prijavljuje, a koji se odnose na kulturne posebnosti opštine i obogaćivanje turističke i kulturne ponude grada.
  • NVO „Vratimo snagu starima“ sa projektom “Ima još mnogo toga za čuti”, nijesu odobrena sredstva jer se iz projektnog predloga ne može zaključiti koja je ciljna grupa projekta, a samim tim ni koliki je doprinos ostvarenju strateških ciljeva Javnog poziva.

  NVO „Montenegro atelier of realist art“ sa projektom “Škola slikanja, crtanja i grafike”, nijesu odobrena sredstva iz razloga što je djelimično i indirektno povezan sa prioritetnim oblastima navedenim u

  • Javnom pozivu i samim tim ne doprinosi ostvarenju strateških ciljeva koji se odnose na kulturne posebnosti opštine i obogaćivanje turističke i kulturne ponude grada. Projektnim predlogom je predviđena nabavka opreme i kupovina mobilijara, kao i uređenje studija što direktno utiče na jačanje kapaciteta same organizacije.

   

  IV Nevladine organizacije za čije projekte nijesu odobrena sredstva zbog neusklađenosti sa odredbama Odluke

   

  • NVO „Centar za savjetovanje i lični razvoj“ sa projektom „Trening asertivnosti i nenasilnog rješavanja konflikta” nijesu odobrena sredstva zbog neuskladjenosti sa odredbama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, s obzirom da maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu nevladinu organizaciju koja kandiduje projekat ne može premašiti iznos od 20% od iznosa ukupno predviđenog budžetom po Javnom konkursu.
  • NVO „Mihoiljski zbor“ sa projektom „Banka hrane Tivat“, nijesu odobrena sredstva iz razloga što shodno članu 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, jasno je definisano da projekti koji se neće podržati su: projekti kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći.

   

  Odlukom su raspoređena sredstva u iznosu od 35.999,43€ (tridesetpethiljada devetstotinadevedesetdeveteuračetrdesettricenta).