Održana Centralna javna rasprava povodom Nacrta Programa privremenih objekata

U multimedijalnoj Sali opštine Tivat juče je, uz dobru posjećenost, održana Centralna javna rasprava povodom Nacrta Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Tivta za period od 2019. do 2023 . Tamara Furtula , sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata dala je osnovne podatke o ovom Programu :
Pravni osnov za donošenje Programa sadržan je u Zakonu u planiranju prostora i izgradnji objekta i Pravilniku o bliži uslovima za postavljanje privremenih objekata , uređaja i opreme. Privremeni objekti postavljaju se ili grade u skladu sa Programom a on sadrži zone i smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata. Program donosi jedinica lokalne samouprave za period od pet godina, a po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva i organa državne uprave nadležnih za zaštitu kulturnih dobara i zaštitu životne sredine. Urbanističke uslove izdaje nadležni Sekratarijat. Za izdavanje uslova investitor/korisnik plaća naknadu koja je utvrđena Uredbom o visini naknade za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programon privremenih objekata. Privremeni objekat investitor/korisnik može da postavi na osnovu prijave i dokumentacije propisane Zakonom.

Dokumentacija sadrži: dokaz o pravu svojine, odnosno drugom pravu na zemljištu; tehničku izrađenu u skladu sa uslovima iz Programa i urbanisticko-tehničkim uslovima pribavljenim od nadležnog Sekratarijat i saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta. Prijavu i dokumentaciju, investitor je dužan da podnese nadležnom inspekcijskom organu u roku od 15 dana prije početka postavljanja privremenog objekta.

Po ovom kriterijumu postoje dvije grupe objekata: stalni koji su aktivni tokom cijele godine i sezonski – koji su aktivni isključivo u vrijeme sezone i vezani su za turističke sadržaje. Stalni objekti su više okrenuti svakodnevnim potrebama ili navikama građana (novine, časopisi, cigarete, bankomati i slično). Sezonski objekti su orjentisani potrebama turista (sladoled, hladni napici, suveniri i slično) i uslov za njihovo postavljanje je da budu aktivni od 1.maja do 31.oktobra. Osim stalnih i sezonskih objekata, na lokacijama Trga Magnolija i Trga od kulture određeni privremeni objekti mogu ostati najduže 7 dana. Na Trgu Magnolija dozvoljeno je u pojedinim danima ili vremenskim intervalima organizovanje prigodnih prezentacija i prodaja roba na privremenim objektima tipa – štand ili prodajni pult, shodno uslovima predviđenim Programom. Na Trgu od kulture dozvoljeno je slikarima, umjetnicima i performerima obavljanje djelatnosti, u smislu trgovine i prezentacije, pod uslovima definisanim ovim Programom.“

Privremeni objekti se mogu postavljati na lokacijama koje su predviđene ovim Programom odnosno koje su grafički ili tekstualno određene. Privremeni objekat ne može se postaviti ako svojim postavljanjem: narušava komunalne funkcije, ometa pješački i kolski saobraćaj, ugrožava infrastrukturu i zelene površine, narušava integritet kulturnih dobara sa zaštićenom okolinom, ugrožava životnu sredinu na lokacijama u neposrednoj blizini primarnih ugostiteljskih objekata bez obzira na kategoriju objekta, osim ako su u funkciji primarnog ugostiteljskog objekta.

Furtula je posebno objasnila planove za zonu od kružnog toka prema Radovićima planirane u ovom nacrtu, jer se radi o prostoru koji je duže vrjeme devastiran i neuređen:

Kako je Zakon dao mogućnost da je poželjno postavljati privremene objekte na neuređenim površinama, planirano je postavljanje sportskih sobraćaja, ali ne hangari, perionice, turistički sadržaji. U međuvremeno su dobijene tehničke primjedbe od strane Sekretarijata za turizam i preduzetništvo i Vodovoda , vezano za vodne tokove i na to da je u pitanju zaštićena zona koja je u blizini prirodnog rezervata Solila pa će se ova lokacija pažljivo analizirati i odrediće se o njoj pošto se sagledaju sve primjedbe“, zaključila Furtula i dodala, odgovarajući na pitanje Radoša Gospića predsjednika Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, da se svi privremeni objekti koji su postavljeni na teritoriji Tivta ranije a imaju dozvole za postavljanje, neće se dirati do kraja 2019.

Dragan Brinić, jedan od vlasnika parcela u zoni kružnog toka, koji je dao predlog za privremeni objekat, pitao je zašto su se isključili svi predlozi za objekte nepokretnog tipa i zašto se pravilnik na koji se pozivaju, primjenjuje selektivno kao i to koji su kriterijumi zbog kojih se ne žele objekti sa namjenom iz oblasti trgovine, turizma i skladištenja.

Ovakvi objekti obezbjeđuju ekonomski i privredni razvoj i zapošljavnje, dozvoljavaju investicije jer ima zainteresovanih a  loša medjuopštinska saradnja u graničnim zonama stoji kao primjedba iz Prostornog plana obalnog područja. Osim toga, tehnički uslovi se određuju nakon zahtjeva za određenu lokaciju a ne prije, a ovo ovo može biti samo primjedba. Tražimo kao vlasnici parcela na tom području, da odobrite ono što proizilazi iz pravilnika koji vam je država dala, da se mogu raditi objekti podjednako validno kao da ste uradili DUP . Vi to odbijate i po kom kriterijumima, niste voljni da ovo radite a prihodi Opštine Tivat počivaju na Krtoljskoj zemlji. Iako je Ministrastvo dozvolilo da kasnite pola godine sa ovim programom mi nećemo odustati“. Vlasnici parcela na kružnom toku su takođe predložili formiranje Komisije koja bi obišla teren i konstatovala stanje .

Furtula je ponovila da su se vodili se po planskom dokumentu i da je to zona močvarnog područja , bez puteva i ponovila tehničke primjedbe dobijene od strane Sekretarijata za turizam i preduzetništvo i Vodovoda. Istakla je da je Sekretarijat htio da valorizuje taj prostor i da je imao različite ideje, ali su naišli na kontraargumente koji govore da teren nije dobar za mnoge objekte.

Milica Manojlović je pojasnila da se ne radi o tehničkim uslovima već o primjedbama s obzirom da ovo nije faza u kojoj se pribavljaju tehnički uslovi. Takođe je konstatovala da su od strane Sekretarijata za turizam i preduzetništvo dobili mišljenje u pisanoj formi u kome se pominje Izvještaj o stanju bujica i većih kanala , te da su te lokacije navedene kao „kritične“ i da je evidentirano nasipanje zemljišta poremetilo režim voda što uzrokuje plavljenje magistrale na ovoj lokaciji. Od strane ViK-a dobijena je usmena primjedba koja se očekuje u pisanoj formi.

Dodala je da je tačno da se na terenu dešava svakakva gradnja i devastiranje već 10 godina, ali da niko nije dobio njihovo odobrenje i da ne podržavaju te nelegalne objekte. Oni ne daju dozvole za objekte, već Ministarstvo održivog razvoja i turizma a ovaj Sekretarijat radi legalizaciju objekata ako su uklopljeni u planski dokument.

Ksenija Milović iz restorana KLM je pitala da li će do 2023. dobiti novi izgled terasa ugostiteljskih objekata kao što je planom predviđeno, jer projekat od prije par godina kojim su opremljene terase trebao je da ih zaštiti od kiše i sunca, što se nije obezbjedilo. Tu je ipak problem u planiranju a ne u izvođenju, ističe Milović , jer su se polikarbonati stavili između, a ne iznad greda, pad nadsteršnica od 1% dovodi do zadržavanja prljavštine, a boja greda je neadekvatna . Čuli su se predlozi da se sve mora promjeniti na terasama ili da se ugostiteljima da dozvola da to samiinvestiraju i urede, pa da im se to refundira.

Milica Manojlović se složila da je 90 % manjkavosti ovog projekta u izvođenju ali ovo je bilo prvonagrađeno rješenje koje je bodovala Komisija , dok je drugorangirano rješenje predlagano od preduzetnika podrazumjevalo zatvaranje terasa i pokretne tende. Sekretarijat za urbanizam se bavi planiranjem a Direkcija za investicije – izvođenjem .

Pomoćnik direktora za investicije, Slobodan Gredo je objasnio da je firma koja je izvodila radove dobila na otvorenom tenderu, po specifikaciji izvođenja radova ugrađivala je materijal i opremu i dolazila je po primjedbama nadzora izabranom na tenderu, a nadzor je takođe i obavio prijem radova. Ali namjera Opštine je bila da učini te prostore boljim i ljepšim , što ipak nije sasvim na kraju ispalo tako, a rokovi za žalbe su istekli.

Na raspravi se čulo pitanje vlasnika kućica koje su u funkciji samo 6 dana za Novu Godinu na Pinama ,da li se one mogu koristiti i tokom ostalih mjeseci na nekim drugim lokacijama. Takođe je bilo interesovanja o mogućnostima i uslovima postavljanja tipa privremenog objekta poput plažnog bara na privatnom posjedu, zatim o uslovima iznajmljivanja bicikala i skutera na privatnom i javnom prostoru i dr.