Održana godišnja skupština Dječijeg saveza Tivta

Na godišnjoj skupštini NVU „Djeca Tivta“, jednoglasno su prihvaćeni Izvještaj o realizaciji planiranih aktivnosti u 2017. sa finansijskim izvještajem, kao i Plan rada za tekuću godinu. Prošlogodišnji projekat ‘”Zajedno gradimo srećnu luku’’je u cjelini realizovan, neke od manifestacija su imale internacionalni karakter a bilo je i aktivnosti koje nisu predviđene projektom, ali su bile u skladu sa njegovim ciljevima . A ciljevi rada ove NVO su uvjek : učešće djece različitih uzrasta i socijalnih grupa u raznorodnim aktivnostima, uz afirmaciju humanosti,dječjih i ljudskih prava kao i savremenih oblika pedagoškog rada sa djecom i omladinom.
Uspješnu realizaciju prošlogodišnjeg projekta omogućila je dobra organizacija i rad aktivista Dječijeg saveza kao i podrška stalnih saradnika: Opštine Tivat, javnih preduzeća, obrazovnih ustanova, NVO, medija kao i privatnih firmi, posebno “Adriatic Marinas“ i “Lustica Bay“.

I ove godine će se pod sloganom “Čuvajmo dječiji svijet”priredjivati tradicionalni programi : višednevna ma­ni­fe­sta­ci­ja „Dječ­ja ne­dje­lja”, pri­red­ba za đa­ke pr­va­ke, ak­ci­ja „Ma­lim ško­la­ma u po­ho­de”, zatim učešće na Ko­tor­skom fe­sti­va­la po­zo­ri­šta za dje­cu, organizovanje No­vo­go­di­šnje pri­red­be, eko­lo­ških i hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja, kao i likovna radionica i radionica lijepog govora.

U planu je i obilježavanje Dana dječje knjige kada će se jedan školski čas posvetiti Antu Staničiću, našem bivšem sugrađaninu čiji je „Mali Pirat“ nekada bio dio obavezne školske lektire. Dati su predlozi za upoznavanje učenika tivatskih škola sa našim uspješnim jedriličarima, zatim za priredjivanje radionice o starim tehnikama ribanja i vraćanje tradiciji, pod motom: Odbaci telefon, zabaci karolu, kao i za istorijsko-geografski čas na Kotorskoj tvrđavi i Miholjskoj prevlaci.
Na sastanku je upućen apel članovima skupštine da se angažuju na podmlađivanju aktivista Dječjeg saveza i obučavanju dječijih instruktora koji bi se uključivali u organizacijske aktivnosti i pripremanje projekta, a u saradnji sa Dječjim savezom Podgorice.