Opština Tivat : Nemamo pravo da provjeravamo žiro račune prodavca

Opština Tivat reagovala je na tekst objavljen u „Danu“ – „Kusovac uplatio 100.000 eura uprkos zabrani Višeg suda“,  u kome je navedeno da opština uplatila prvu ratu sredstava bivšem belgijskom konzulu Žan Luk Dumortijeu uprkos tome što su bankovni računi blokirani sudskom odlukom.
„Opština Tivat nije dužna, niti ima pravo da provjerava žiro račune prodavca, ali je dužna da izvrši ugovorenu obavezu. To je učinila i ovoga puta, prema Ugovoru o kupoprodaji, kao i uvijek do sada kada su u pitanju njene obaveze definisane ugovorima. Prema rokovima definisanim odredbama Ugovora o kuporodaji, prva rata kupoprodajne cijene uplaćena je na žiro račun prodavca u skladu sa odredbama ugovora, i Opština Tivat je time formalno-pravno stekla uslov da uđe u predmetnu parcelu i raspolaže njome.
Nisu evidentirane nikakve poteškoće u ovoj transakciji. Opština Tivat je, međutim, prethodno provjerila status parcela koje su predmet kupoprodaje.
Naime, prije početka pregovora sa „M.G.I.“ doo, kao vlasnikom, a u vezi zemljišta koje je Državnom studijom lokacije dio Sektora 22 i Sektora 23 predviđeno za saobraćajnicu, u Upravi za nekretnine PJ Tivat provjereni su podaci u vezi predmetnih parcela.

Na zemljištu koje je predmet postupka nije bilo upisanih tereta i ograničenja koji bi sprječavali pravni posao koji je uslijedio. Isto stanje je evidentirano u i momentu usvajanja Odluke o pristupanju kupovini predmetnog zemljišta u Skupštini opštine.
Po stupanju odluke na snagu, kod notara je zaključen Ugovor o kupoprodaji. Sastavni dio ugovora je i list nepokretnosti izdat 06.09.2019.god. za kat.parcele 4704/2, 4704/3, 4704/4, 4704/5 i 4708/2 KO Tivat za koje u „G“ (teretnom) listu stoji „ne postoje tereti i ograničenja“.

Opštepoznata je činjenica da notar ne bi sačinio i ovjerio ugovor za zemljište na kojem postoje evidentirani tereti koji zabranjuju raspolaganje istima .

To su činjenice, a sve mimo toga su pokušaji konstruisanja „afera“, ističe se u reagovanju opštine.