Opština Tivat nezadovoljna funkcionisanjem preduzeća za upravljanje i prečišćavanje otpadnih voda

Uz prisustvo 25 odbornika, 13 tačaka dnevnog reda i nakon samo nešto više od dva sata danas je održana redovna 28. sjednica Skupštine opštine Tivat, uz direktan prenos na talasima Radio Tivta.

Umjesto odbornice DPS Jovanke Vujačić, koja je podnijela ostavku, verifkovan je mandat Tamare Rakić sa izborne liste ove partije. Izvještaj Opštinske izborne komisije pročitao je sekretar Skupštine Goran Babović.

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel se zahvalio dosadašnjoj odbornici Vujačić i čestitao mandat novoj odbornici Rakić.

Novosel je obavjestio odbornike da se prešlo na konferencijski način rada i upoznao ih sa tehničkim detaljima sistema, koji je danas dobro funkcionisao.

Primjedbe na zapisnik sa prethodnog zasijedanja imao je odbornik liste Arsenal za Tivat Budimir Cupara, pa je zapisnik usvojen uz jedan uzdržan glas.

Raspravljajući o predlogu dnevnog reda Cupara je ustvrdio da je povređen Poslovnik o radu, jer se na dnevnom redu nije našla Informacija o realizaicji projekta Lukovića barake On ke kazao da je zbog toga veoma razočaran:
„Izražavam oštar protest jer se, po programu rada Skupštine, na dnevnom redu najkasnije do 31. marta morala naći Informacija o ovom projektu. Predsjednik Kusovac ne ispunjava ono što je obećao, a Opština Tivat nema zvaničan stav o projektu“ – naglasio je Cupara.

Dejan Risančić iz DSS je rekao da je povređen skupštinski Poslovnik jer nije sazvana sjednica po hitnom postupku, nakon vanrednih okolnosti na Miholjskoj Prevlaci:
„Peticiju da se ne sruši Krstionica na Prevlaci potpisalo je više od 5 hiljada ljudi i zato je trebalo sazvati vanrednu sjednicu naše Skupštine. O ovom događaju pišu svi meidji u regionu. Pitam vas kad će biti vanredne okolnosti, kad počnu da biju ljude?“ rekao je Risančić uputivši Kusovcu pitanje „kome će čestitati Vaskrs- Srbima ili Rusima“?

Predsjednik Parlamenta Ivan Novosel je kazao da je danas riječ o redovnoj sjednici koja je tako i sazvana.

Predsjednik opštine dr Siniša Kusovac je rekao da će odgovor o projektu Lukovića barake dati odmah na ovom zasijedanju, ističuči svakodnevnu i dobru komunikaciju sa Ministarstvom odbrane i samim ministrom.

„MI nećemo zatvoriti vrata tim ljudima, ali gospodine Cupara, vaš predlog mora biti revidiran. Moramo vidjeti šta kome pripada, jer moramo biti ozbiljni partneri. Nema potrebe da ljude dovodite u zabunu. Opština neće da dobije garaže a vi da dobijete stanove. Ta zemlja tamo ima svoju vrijednost.

Što se tiče Krstionice, ja nikad nisam dobio zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine opštine. A i prvi put čujem da je peticiju potpisalo 5 hiljada građana“ – rekao je Kusovac.

Predsjednik Skupštine Ivan Novosel je ponovio da Poslovnik nije povređen i da sjednica nije sazvana po hitrnom postupku, već u skladu sa uobičajenom procedurom.

Replicirajući Budimir Cupara je rekao da je odgovor predsjednika opštine nekorektan i neozbiljan:
„Predsjednik Kusovac se u ovom slučaju ponaša neozbiljno: Ovo nema smisla“ – istakao je Cupara.

Nakon isteka vremena za repliku Cupara je nastavio da priča, pa ga je predsjednik Parlamenta i zvanično upozorio da to ne radi, jer na to nema pravo.

Nakon toga dnevni red u cjelini je izglasan sa 18 glasova za, dva protiv i dva uzdržana glasa.

 

Na 28.sjednici SO Tivat je sa 21 glas za i jednim glasom protiv usvojila Odluku o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići.

Uvodno izlaganje o ovom dokumentu imala je sekretarka Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, Tatjana Jelić, koja je objasnila da se ovaj dokument donosi na osnovu Zakona o bezbjednosti saobraćaja i opštinske Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat. O ovoj odluci sprovedena je javna rasprava uz učešće velikog broja građana, a u izradi odluke prihvaćen je značajan dio njihovih sugestija.

Predmetni dokument su, pred skupštinsko zasijedanje, jednoglasno usvojili skupštinski odbori- Odbor za planiranje prostora i Odbor za statut i propise. Sugestiju skupštini da prihvati predlog ove odluke uputio je i Radoš Gospić, predsjednik Savjeta za rad lokalne samouprave.

Odluka definiše ulice sa pravom prvenstva prolaza, ulice sa jednosmjernim i dvosmjernim saobraćajem, vertikalnu signalizaciju ulične mreže, ograničenje brzine kretanja vozila, zone smirenog saobraćaja. Odlukom su predviđene i lokacije saobraćajnih znakova vertikalne signalizacije sa svim potrebnim detaljima i uslovima u skladu sa definisanim režimom odvijanja saobraćaja.

 

Odbornici tivatske skupštine su bez diskusije sa 21 glasom za i dva uzdržana usvojili Predlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost. U ime obrađivača sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević istakla je potrebu donošenja ovakve odluke s obzirom da su se u prethodnom  periodu  opštini Tivat obraćala fizička i pravna lica sa zahtjevom za finansiranje raznih vrsta publikacija. Nikčević je takođe navela da je neophodno da se oformi stručna komisija koja će po određenim kriterijumima vršiti raspodjelu sredstava za ovu namjenu.

Predlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata usvojen je sa 21 glasom odbornika za i jednim uzdržanim, a primjenjivaće se od nove školske godine, od 1. septembra 2019. Sekretarka za kulturu i društvene djelatnosti, Dubravka Nikčević istakla je da je u pitanju „jedna lijepa odluka, s obzirom na to da studenti, koji su do sada i koji će ubuduće imati ovu stipendiju mogu očekivati i neke dodatne povoljnosti.“ Ovom odlukom povećan je mjesečni iznos stipendije sa 50 eura, što je u budžetu opštine i planirano. U članu 3 kaže se da visina stipendije za studente, koji su imali prosječnu ocjenu od 9 do 9,5 iznosi 70 eura, a da je za one čiji je prosjek od 9,5 do 10 mjesečni iznos stipendije 100 eura. Nosioci diplome Luča, koji upisuju prvu godinu studija, takođe će dobijati 100 eura mjesečno.

Druga bitna izmjena u odluci je što je dobijanje stipendije omogućeno i studentima magistarskih studija, što do sada nije bio slučaj. Ovo je dodato zbog izmjene Zakona o visokom obrazovanju, po kome svi fakulteti treba da usklade svoje odluke tako što će studiranje trajati 3+2 godine. „Mi smo odlučili da omogućimo našim studentima da se i ove dvije godine nakon osnovnih studija takođe stipendiraju“, naglasila je Nikčević.

Iz stare odluke su izbrisana 4 člana, koji su se ticali nagrađivanja studenata, odnosno besplatnog upisa na prvu godinu Fakulteta za mediteranske studije u Tivtu, jer se to ne odnosi na stipendiju, odnosno u pitanju je stvar ugovornog odnosa između lokalne uprave i fakulteta.

 

Odbornici su na današnjoj sjednici sa 22  glasa usvojili Odluku o izmjeni odluke o boravišnoj taksi kojom je utvrđena taksa u iznosu od 1, 00 euro.

Opština Tivat je do sada primjenjivala Odluku o boravišnoj taksi od 15.10.2015.godine, kojom je visina boravišne takse bila utvrđena u iznosu od 0,90 eura. Prema Zakonu o turističkim organizacijama, turistička mjesta se prema svom značaju za turizam razvrstavaju u kategorije A,B,C i D. Turistička mjesta razvrstavaju se u odgovarajuću kategoriju prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijumima. Na osnovu svih kriterijuma Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Rješenje kojim je Tivat svrstan u turističko mjesto A kategorije.

Odluku je, ispred obrađivača,  da se za 10 centi povećava boravišna taksa obrazložio je sekretar Sekretarijata za turizam preduzetništvo Petar Vujović koji je naveo da je odluka u skladu sa Zakonom o boravišnoj taksi i da se kreće u rasponu od 10 centi do 1 eura i da visinu boravišne takse uređuje opština propisom, osim boravišne takse za plovne objekte.

„Na osnovu Rješenja Ministarstva turizma i održivog razvoja da je Tivat turističko mjesto A kategorije resornom sekretarijatu stigla inicijativa od Turističke organizacije za povećanje od 10 centi. Razmatrajući tu inicijativu i usaglašavanjem tog iznosa sa susjednim opštinama, koje su takođe u kategoriji  A, imaju visinu takse od jednog eura i sačinio predlog Odluke o izmjeni odluke o boravišnoj taksi“, objasnio je Vujović.

Na inicijativu lokalnih turističkih organizacija primorskih opština Kotor, Budva i Bar, cijena boravišne takse je već utvrđena u iznosu od 1,00 eura.

Povećanje iznosa boravišne takse sa 0,90 eura na 1,00 euro uvažilo bi sve pozitivne promjene koje je Tivat doživio u posljednjoj deceniji, te bi se i djelimično nadomijestilo značajno smanjenje prihoda turističkoj organizaciji do kojeg će dovesti planirane izmjene Zakona o turističkim organizacijama u dijelu obračuna članskog doprinosa. I na osnovu svega toga predloženo je usvanje odluke, koju su odbornici danas usvojili.

Iako je izostala rasprava odbornika, Plan rada sa finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu, nakon izlaganja direktora Postrojenja Srećka Tripovića i predsjednika SO Ivana Novosela pokazao je ozbiljne probleme sa kojima se opština Tivat suočava. Neslaganje opština Kotor i Tivat kao osnivača oko načina upravljanja, isticanje roka za probni rad bez zaposlenih radnika, nepostojanje cjenovnika usluga, pitanje odlaganja otpadnog mulja i loši parametri čistoće otpadne vode na ispustu su samo od nekih problema o kojima su govorili.

Direktor PPOV Srećko Tripović je rekao da se kasni sa donošenjem Plana rada sa finansijskim planom zbog procedure obezbjeđevanja saglasnosti opština Kotor i Tivat.

Predsjednik tivatskog parlamenta, Ivan Novosel je ukazao na alarmantno stanje u funkcionisanju ovog zajedničkog kotorskog i tivatskog postrojenja, ali i velike troškove kojima je od početka izložena opština Tivat u ovom projektu.

„Mi u opštini Tivat nijesmo zadovoljni načinom funkcionisanja Postrojenja ali i onome kako se opština Kotor od samog početka odnosi prema ovome projektu. Opština Tivat je uložila ogromni napor i sredstva kako bi ovaj projekat bio uspješan i kako bi dobili postrojenje koje će odgovorati potrebama građana. To se sve izrodilo u nešto sasvim drugo“, rekao je Novosel dodajući da probni rad Portojenja ističe u junu a krajem avgusta garantni rokovi do kada su na upravljanju angažovani izvođači. Njihovo naknadno angažovanje koštala bi po ocjeni Novosela, velika sredstva. On je istakao da se nijesu stvorili uslovi za zapošljavanje radnika i da nije riješeno odlaganje otpadnog mulja koje se trenutno tretira krečom i izvozi u Albaniju. Novosel je rekao da se odustalo od solarnih staklenika za isušivanje mulja kako bi se mogao koristiti za proizvodnju humusa i upotrebu za golf terene. Dodao je da deponija Možura u Baru nije željela da prihvati tu vrstu otpada, pa i dalje izostaje sistemsko rješavanje ovog problema. „Uradili smo aneks ugovora sa Kotorom posredstvom konsultativne kuće. Opština Tivat je mnogo uložila. U izgradnju je uloženo preko 10 miliona eura zajedničkih sredstava, uz dodatnih 6 miliona kreditom od KFW banke. Za razliku od opštine Tivat, Vlada je preuzela za opštinu Kotor njene kreditne obaveze u ovom projektu“, rekao je Novosel ističući da mještani Krtola za obeštećenja za zemljište u Klačini traže sad sudski velika sredstva od opštine. On je istakao da su više puta uzalud od opštine Kotor tražilii da podijele te troškove jer je riječ o zajedničkom preduzeću i predlagali četiri razna modela kako bi riješili imovinska i upravljačka pitanja od kojih nijedan nije prihvaćen. Opština Tivat je tako predlagala da podijele vlasništvo nad zemljištem 50 prema 50 odsto, da se troškovi dijele, da se angažuje nezavisna advokatska kancelarija koja bi izradila upravljački model, ali opština Kotor ništa od toga nije prihvatila. Novosel je rekao da opština pod pristiskom KFW banke usvaja plan rada i finansijski plan i da se ovo preduzeće trenutno jedino finansira iz gradskih budžeta – Tivta 165.000 i Kotora 150.000 eura. „Neizvjesno je šta će biti sa Postrojenjem kada izvođači za koji mjesec iz njega izađu. Imamo i problem tehničke prirode u vezi parametara čistoće vode jer se njegova čistoća sada ne može dobiti preko projektovanih 95 odsto, što je bio uslov da Luštica development otkupljuje vodu za potrebe golf terena. Imamo i blokadu u Bordu direktora koji takođe ne funkcioniše. Nije usvojen pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i cjenovnik na osnovu koga PPOV treba da naplati usluge od kotorskog i tivatskog Vodovoda i kanalizacije“, rekao je Novosel naglašavajući da su ugovor sa Kotorom probali regulisati putem dva aneksa.

On je pozvao rukovodstvo opštine Tivat i direktora Postrojenja da se što hitnije uključe u rješavanje ovog osjetljivog pitanja. Novosel je optužio opštinu Kotor da se bez razumijevanja ponašala i tokom izgradnje Postrojenjasmatrahću da je to isključivo tivatski problem, pa je opština Tivat pored svega drugog sama sa mještanima morala da rješava i finansira izmještanja stabala maslina.

Direktor Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Srećko Tripović je rekao da Postrojenjem i dalje upravljaju inženjeri njemačke kompanije WTE jer do 1.septembratraje period probnog rada. On je potvrdio da su se u periodu probnog rada pokazale brojne greške, problemi sa senzorima, centrifugom i da se nijesu mogli postići neki od projektovanih parametara čistoće vode na ispustu. „Postigli smo parametre sem sterilizacije što je predviđeno drugom fazom projekta do 2040. godine. Radi se na tome da postignemo sve parametre i tražimo tehnička rješenja. Postoji problem u radu Odbora direktora zbog različitih političkih situacija. Iako sam za direktora izabran u oktobru prošle godine Odbor direktora još uvijek nije verifikovao moj mandat“, istakao je Tripović. On je potvrdio da su u obavezi da usluge naplaćuju od Vodovoda Tivta i Kotora i da proučavaju parametre za formiranje cjenovnika na koji saglasnost treba da da Agencija za energetiku i tivatske i kotorske skupštine. Naglasio je da će to prema procjenama značajno opteretiti budžete građana. Potvrdio je da se postrojenje zasad jedino finansira iz kotorskog i tivatskog budžeta, ali uplate kasne pa nijesu u zavidnoj situaciji sa plaćanjem računa i obaveza. Plan rada sa finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu na kraju je usvojen sa 20 glasova odbornika.

 

Sa 21 glasom ZA odbornici su usvojili Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2018 godinu.

Prema izvještaju, prikupljeno je 9332 tone miješanog komunalnog otpada, 214,63 tone papira i kartona, 14 tona metalnog otpada, 2441 tona zelenog otpada, 2028 građevinskog, 30,54 kabastog otpada, 7,2 tone plastike, 2,5 tone guma, 19,2  PET ambalaže te metalne ambalaže i elektroničkog otpada oko pola tone. Sakupljanje komunalnog otpada se vrši sa 95 posto teritorije a cijene usluga se nisu mijenjale. Procenat naplate u 2018. godini za pravna lica iznosi 86,73 % , dok je za građane bio 73,01 %. Posude za otpad odnosno kontejneri od 1,1 mkao i otvorene i zatvorene metalne mreže-boksevi locirani su na preko 180 pozicija na teritoriji opštine, a veće posude za otpad postavljaju se po potrebi.

Lokalnim planom upravlanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period 2017-2020 godine prepoznato je 5 neuređenih odlagališta otpada sa različitim vrstama otpada ukupne količine preko 250 000 m otpada.  Podnošenja prekršajnih prijava od strane Komunalne inspekcije i Komunalne policije nije bilo.

Za realizaciju lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom u cilju poboljšanja postojećeg stanja predloženo je da se prilikom izrade prostorno planske dokumentacije predvide lokacije na javnim površinama za buduća kontejnerska mjesta, širi mreža posuda za selektivno odlaganje otpada sistemom „od vrata do vrata“ i posebno uvođenje novih posuda za staklo, staru odjeću, elektronski i električni otpad. Za uspješno sprovođenje Odluke neophodno je nabavati Specijalna vozila za sakupljanje kako mokre i suve frakcije, zamijeniti dotrajalie posude za odlaganje otpada a u cilju održivosti voznog parka neophodna nabavka novih vozila.

Izvještaj se zaključuje konstatacijom da bi se izgradnjom postrojenja za obradu otpada na treritoriji opštine Tivat, reciklažnog dvorišta i transfer stanice, uštedjela značajna sredstva koja bi mogla da se iskoriste za podizanje kvaliteta usluga.

Izvještaj su sačinili Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj i DOO „Komunalno“ Tivat.

 

Na osnovu člana 32 Porodičnog zakona I Statuta opštineTivat, Skupština opštine Tivat, na današnjoj sjednici je sa 20 glasova za i jednim uzdržanim, donijela Odluku o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka.

Umjesto dosadašnje odbornice Jovanke Vujačić imenuje se odbornica Tamara Rakić za prisustvo prilikom zaključenja braka.

Članom 32 Porodičnog zakona propisano je da „Sklapanju braka prisustvuju oba bračna druga, odbornik Skupštine opštine koga ona odredi, dva svjedoka i matičar“.

 

Skupština opštine Tivat, na sjednici je sa 20 glasova za i 3 uzdržana, donijela Odluku o razrješenju I Imenovanju članice Odbora za međuopštinsku I međunarodnu saradnju. Ovim se razrješava JovankaVujačić dužnosti članice Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, a imenuje se Tamara Rakić. Mandat novoizabranoj članici Odbora traje do prestanka mandata Skupštine.

 

 

Na današnjoj sjednici odbornici su sa 21 glasom za i jednim uzdržanim donijeli Odluku o razrješenju I imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti, čime je razrješena dužnosti predsjednice Odbora za društvene djelatnosti Jovanka Vujačić, a imenovana Tamara Rakić.

Mandat novoizabranoj predsjednici Odbora traje do prestanka mandata Skupštine.

 

Odbornici su danas sa 20 glasova za i 3 uzdržana, donijeli Odluku o razrješenju člana Skupštine “Vodacom” DOO čime se razrješava Vedran Božinović.

Kako je Vedran Božinović podnio ostavku na mjesto člana Skupštine „Vodacom“ DOO,  to se pristupilo donošenju ove odluke. Predloga za njegovu zamjenu nije bilo.

 

Skupština opštine Tivat je na današnjoj sjednici sa 21 glasom za i 2 uzdržana donijela Odluku o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studijeTivat, čime se razrješava Milentije Mandić zbog podnošenja ostavke.

Obzirom da je predstavnik opštine Tivat u Savjetu Fakulteta za mediteranske poslovne studije, Milentije Mandić podnio ostavku, to se pristupilo donošenju predmetne Odluke i predlaže se njeno usvajanje.

 

Većinom glasova, danas je na zasjedanju lokalnog Parlamenta usvojen predlog Odluke o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta na UP 134 b u zahvatu DUP-a Tivat centar, sa amandmanom. Za ovaj predlog je glasalo 19 odbornika, protiv je bio jedan, a troje uzdržano.
U ime predlagača, vd direktorka Direkcije za imovinu i zastupanje opštine Tivat, Rita Mitrović, je ukazala na izmjene u članu 4, stava 2, gdje će stajati da je Komisija dužna da tekst javnog poziva sačini i objavi u roku od 60, umjesto 30 dana, kako je do sada stajalo. Izmjena je i u stavu 4 gdje će stajati da Komisija bira za najpovoljnijeg ponudjača onog koji javnom partneru, osim cjelokupnog poslovnog prostora u prizemlju, ponudi najveću neto površinu stambenog prostora na nekoj od etaža u objektu, pri čemu ukupna površina svih prostora ne može biti manja od 30 % ukupne neto površine objekta. Poslije člana 6 dodaje se i novi član koji bi glasio da će poslove i prostore Opština valorizovati izdavanjem u zakup, a stambeni prostor – prodajom u zakonom propisanom postupku. Kako ovaj predlog dolazi od strane predlagača može se smatrati amandmanom koji postaje sastavni dio Odluke , zaklučio je predsjednik Skupštine , Ivan Novosel.
Učestvujući u raspravi odbornik Mirkao Kovačević je podržao ovakav predlog odluke koja je poboljšan amandmanom , ali pita kada su donjete ove izmjene i zašto se nisu našle i u originalnom predlogu odluke, zašto se to nije uradilo ranije na nadležnom skupštinskom odboru i u komunikaciji sa koalicionim partnerima.
Predsjednik opštine , Siniša Kusovac, je rekao da su izmjene donjete na klubu odbornika DPS a zato da bi sve bilo kristalno jasno, da ne bi bilo nedoumica i vakuum prostora, ne samo kod ovog slučaja nego svuda gdje se opština pojavljuje u formi privatno javnog partnerstva. Poslovni prostori ostaju opštini za dugoročno samofinasiranje a što se tiče stambenih jedinica, da ne bi zgrada i dalje bila tzv. “sramotnica” jer su stanovi nekome bili obećani , opština će se domaćinski odnositi i dati ih na tržište u prodaju . I garaže će biti rješene po principu privatno javnog partnerstva gdje će opština izgraditi finasijsku poziciju a usmjeriće svoje snage na dijelu kružnih tokova i ostalih investicija koje se trebaju završiti, objasnio je Kusovac.
Diskutujući , odbornik Ivo Marić se složio sa amandmanima ove odluke i predložio da članovi Komisije za biranje partnera za izgradnju ovakvih objekata koje imenuje predsjednik Opštine, budu i iz opozicije kako bi sve bilo transparentnije i kompletnije. Kusovac je rekao da se ovaj predlog čini prihvatljivim.
Diskutujući, odbornik Budimir Cupara iz grupe gradjana “Arsenal za Tivat” je izjavio da neće da glasa za ovu odluku jer i opština Tivat 12 godina neće da glasa i ne da svoje zvanično mišljenje za projekat “Arsenala za Tivat” – Lukovića barake, kao i da Kusovac ne želi da ispoštuje ono što je potpisao prehodni predsjednik Opštine, a hoće ono što je potpisao predsjednik Vlade. Cupara je optužio Kusovca da i direktno opstruiše ovaj projekat zamjenom teza, pokušavajući da odgovornost prebaci na NVO “Arsenal za Tivat “ koji je jasno definisao koliko sredstava ulaže, i dalje pita zašto se stalno traži da ova NVO gradi sa 3 i po miliona eura, a da opština ne učestvuje.
“Vi ste preuzeli obavezu, partneri ste u poslu i dužni ste da sprovedete  taj zaključak. Mogli ste davno realizovati ovaj projekat kroz dosadašnje prenošenje sredstava iz Budžeta i ne bi se desilo da 2 miliona ode ko zna gdje a njime ste mogli finansirati 60 %  projekta”, rekao je Cupara. “ Obmanjujete nas godinu i po dana , opstruirali ste protokol  koji Vam je stigao, održan je samo jedan sastanak sa ovom temom kada ste rekli ste da Vam treba 10 dana za konsultaciju sa ministrom odbrane, što nije ispunjeno. Ni na raspravi o budžetu niste iznjeli Vaš stav a obećali ste na zadnjoj sjednici da će se informacija naći na dnevnom redu. Zašto ćutite i koVas sputava da odgovorite na naše predloge  ? Ako to lično radite , onda zloupotrebljavate svoj položaj i niste dostojni svoje funkcije.”

Nakon upozoravanja predsjednika Skupštine , Ivana Novosela, da ova diskusija nema veze sa tačkom dnevnog reda , Cupara je, vraćajući se na Odluku o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta u zahvatu DUP-a Tivat centar,  rekao da se ova zgrada više neće zvati sramotnica ,već će biti objekat u kojem će opština prihodovati na način partnerstva i od toga dobiti  odredjenu kvadraturu. On se pita ko će dobiti  te stanove , hoće li ih biti na tržištu, ili će je kupiti neko od funkcionera jer su, kako kaže, krediti od 40.000 e  vrlo interesantni u ovom sazivu Skupštine.  “Saziva se komisija,  dobijaju instrukcije i krediti se ekspresno rješavaju u roku od 8 dana do 10 , a predstavnici “Arsenala za Tivat” već 12 godina ne mogu da riješe svoje stambeno pitanje”, rekao je Budimir Cupara.

Mirko Kovačević je podržao Cuparu podsjećajući da je pitanje realizacije projekta Lukovića barake bilo od bitnijih tačaka u predizbornom programu ne samo Arsenala za Tivat i tivatske akcije, nego i DPS i nije se ništa riješilo a Opština Tivat  aktivno opstruira da se dodje do rješenja problema. On je takodje podsjetio na nekadašnji predlog Tivatske akcije za održavanje Okruglog  stola na radio Tivtu, kako bi se čuli jasni stavovi i detaljno utvrdilo šta je sporno u realizaciji ovog projekta.

 

Replicirajući, Siniša Kusovac  je rekao da nije ni obećavao taj okrugli sto i dodao da  ako odredjeni projekat ne može da se realizuje 11 godina, to znači da nešto treba da se mijenja, ili odluka, ili paritet, ili odnos. Po Kusovcu tvrda pozicija nije rješenje nego treba sjesti i konstruktivno se dogovoriti. Ako NVO “Arsenal za Tivat” ima svoj ulog od 3, 6 miliona treba da krene u projekat a Opština neće nikog ostavti na cjedilu, naglasio je Kusovac , ali treba sve staviti na zdrave finansijske osnove, izgraditi poziciju ne samo NVO , nego i Opštine i Ministarstva odbrane i da se vidi ko sa kakvim vrijednostima učestvuje.

“A ne da Opštini Tivat pripadnu garaže i 615 kvardata poslovnog prostora i da bude intelektualna stratosfera kada ćemo to realizovati”, istakao je predsjednik Opštine. “ Mi taj novac moramo odrediti budžetom za narednu godinu a vi ste ovdje stavili 3, 6 miliona i to je ono o čemu treba razgovarati. Ovo nije priča za dobijanje političkih poena , ovo je priča o tih 75 porodica. Evo, dodjite za 7 dana da sjednemo i da sa sve tri strane vidimo ko šta dobija a šta gubi  i ko će dobiti povratne investicije. Opština ne traži da zaradi, ali ne želi da udje u živo blato.”

Replicirajući, Cupara je pitao Kusovca zašto ranije nije zvao na razgovor zvaničnim dopisom i zašto mu je trebalo 18 mjeseci da razgovara sa ministrom. “  Jasan nam je stav Ministarstva odbrane  i njihov udio koji je koncipiran dosta realno ali nam nije jasan i vaš stav. Koliko vi želite da ulažete i šta želite da  ulažete ? Mi imamo i predloge ugovora ali ne znamo procente vaših udjela. Mi smo dali predlog sa povratnom investicijom u jednoj varijanti i drugi sa blagim minusom. Treba sve benefite staviti na tas vage a vi sigurno nećete biti uskraćeni. Već 12 godina obećavate da nas nećete ostaviti na cjedilu ali kako da se odnosimo prema svemu ako nemamo vaš zvaničan stav”, pita se Cupara.

Ivan Novosel  se, replicirajući, složio da je ova tema  inspirativna i da dugo traje ali nije postavljen na zdravim osnovama, jer postoji  konstruktivna greška, kao i da treba tražiti novi model i nove uslove . “Opština je uložila velika sredstva, preko 160.000 e  i toga se ne odriče ali je i sprema da se odrekne komunalija u korist projekta i da pomogne tim porodicama . Projekat ipak mora većinski da preuzme NVO Arsenal za Tivat , da ima proaktivnu ulogu i da fazno krene u realizaciju. A Opština je tu da pomogne  i  dodatno može da finansira iz nekih izvora,  ali ove godine u Budžetu nema sredstava za te namjene”, objasnio je Novosel.

Replicirajući na repliku, Cupara je zatražio da se podhitno krene sa mrtve tačke.  “Ako niste spremni da učestvujute u ovom projektu jer tražite da krenemo sa faznom gradnjom, da li to znači da se odričete od Lukovića barake ? Onda prenesite prava na nas, pa mi krećemo. Niko ne spori vaše ulaganje od 200.000 e,  i mi smo uložili oko 15.000 e , ali preuzimamo obavezu da isfinansiramo u procentualnom djelu  kroz predlog koji smo dali . Kusovac nije maloprije rekao da vas, pored ostalog, tamo sleduju i 6-7 stanova, po onoj obavezi koje treba da ispunite prema Ministarstvu, i to vam je sve obrazloženo u aktu koji vam je poslat, ali vašeg stava nema.

Što se tiče komunalija , donjeli ste takvu odluku a i mnoge druge ste takodje oslobodili tih obaveza. Mi smo uložili naših 6 do 8 stanova i kao paritet tome dobili pravo da gradimo toliki broj stanova na Lukovića barake. Takodje  nas 475 koji želimo da gradimo, tada smo ostali bez posla, a ostali nisu.

Ne možemo parcijalno da gradimo ako nemamo vaš stav na papiru, ako nemamo ugovor sa svim partnerima . Dogovorite se sa Ministarstvom i da konačno čujemo i vaše zvanično mišljenje koji nam ne dajete 18 mjeseci. Mi se ne pomjeramo sa mrtve tačke tih 18 mjeseci i to je sramota ove lokalne uprave”.

 

Odbornici su danas sa 20 glasova za i jednim uzdržanim usvojili Odluku o ustanovljavanju službenosti porlaza preko katastarske parcele 1216/1 K.O. Đuraševići u korist parcele 1241/2 K.O. Đuraševići.

 

Na kraju zasijedanja odbornik DPS Ljubo Popović je obavjestio da će se 14. maja u Multimedijalnoj sali održati akcija dobrovoljnog davanja krvi kao uvod u formiranje Kluba Veterani sa podmlatkom. Popović je pozvao sve odbornike i građane da daj krv.