Ponuda hotela Regent predstavljena na sajmu u Sao Paolu

Ivan Gajić, di­rek­tor pro­da­je i mar­ke­tin­ga ho­te­la Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro, je pred­sta­vio po­nu­du ho­te­la na ILTM-u – Me­đu­na­rod­nom saj­mu luk­su­znih pu­to­va­nja, ko­ji se održava od 14 – 17 maja u Sao Paolo u Brazilu. Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro pro­mo­vi­san je u okvi­ru Intercontinental Hotels grupe.

Ovaj do­ga­đaj na glo­bal­nom ni­vou oku­plja ho­te­li­je­re i dru­ge su­bjek­te iz sek­to­ra luk­su­znog ugo­sti­telj­stva, re­le­vant­ne me­di­je i po­ten­ci­jal­ne kli­jen­te – sa­op­šti­li su iz Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro ho­te­la.

Sa­jam u Sao Paolo-u ove go­di­ne ugošćava oko 360 uče­sni­ka ko­ji re­pre­zen­tu­ju vi­še od 65 ze­ma­lja, a to­kom saj­ma do­go­di se vi­še od 14,500 po­slov­nih su­sre­ta. Ove im­po­zant­ne broj­ke po­tvr­đu­ju da se ra­di o jed­nom od važnih do­ga­đa­ja u svi­je­tu luk­su­znog ugo­sti­telj­stva. Na ka­len­da­ru ILTM saj­mo­va za 2019. go­di­nu na­la­ze se tu­ri­stič­ke me­tro­po­le po­put: Dubaija, Kana, Rivijere Maje, Sao Pa­o­la i Šan­ga­ja.

“Re­gent Por­to Mon­te­ne­gro prisustvom na ILTM potvrđuje kontinuitet pozicioniranja Crne Gore kao luksuzne turističke destinacije kako na ključnim tržištima tako i na neku ruku novim tržištima poput Južne Amerike. Ovdje smo već treću godinu a ove godine i jedini iz regiona. Smatram da su poruke sajma potpuno saglasne sa utiskom koji Crna Gora ostavlja a to je održivi razvoj, čista priroda, inovativnost i autentičnost. Takođe, izuzetan zaključak je da većina renomiranih agenata sa kojima sam imao prilike da se sretnem smatra da je Crna Gora izuzetno atraktivna i kvalitetna destinacija koja se nalazi na vrhu liste za posjetiti kada se planiraju putovanja u Evropu. Hrvatska odnosno Dubrovnik je izuzetno popularna i ostvaruje zavidne rezultate. Upravo u ovoj činjenici leži naša prilika odnosno da predstavljanjem pokažemo svoju konkurentnost, prednosti i blizinu.” Izjavio je Ivan Gajić, direktor prodaje i marketinga hotela Regent.