Pravna pomoć i informisanost građana prioritet Kancelarije za saradnju sa MZ

Osnovna djelatnost Sekretarijata za lokalnu samoupravu, a u skladu sa donošenjem nove odluke o organizaciji i načinu rada Opštine, vezana je za mjesne zajednice.

Po pravilniku, u okviru sekretarijata formirana je Kancelarija za saradnju sa mjesnim zajednicama čiji je cilj djelovanja pružanje pravne pomoći građanima, kao i planiranje budućih aktivnosti usmjerenih ka ostvarivanju što boljeg i efikasnijeg rada svih mjesnih zajednica sa teritorije opštine Tivat. Napravljen je Plan rada na godišnjem nivou i kvartalno utvrđene obaveze što po prioritetima treba uraditi, kazala je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Jadranka Joksimović.

Na području opštine je šest mjesnih zajednica od kojih je pet aktivno, a mandati mjesnim odborima i predsjednicima u mjesnim zajednicama su istekli. Za sada su organi uprvaljanja, preko zbora građana, izbrani samo u MZ Krtoli.

Djelovanje Kancelarije je u narednom periodu usmjereno na izbor organa upravljanja, savjet i nadzorni odbor u mjesnim zajednicama Krašići, Gradiošnica, Lepetane, Lastva-Seljanovo, kao i ponovno osnivanje MZ Tivat-Centar.

Uz svakodnevnu komunikaciju sa građanima, definisan je i model i dinamika pružanja pravne pomoći građanima organizovanjem upravng ili dana otvorenih vrata. „Tokom mjeseca planirano je da predstavnici sekreatrijata po jedan dan borave u mjesnim zajednicama i na taj način omogući građanima da se informišu i dobiju odgovore na sva pitanja koja ih zanimaju i tako im olakšavaju put u ostvarivanju njihovih prava“, navela je Joksimović.

Na taj način će se stvoriti svi neophodni uslovi za intezivnije i kvalitetnije učestvovanje građana sa područja mjesnih zajednica u odlučivanju o poslovima, koji su od izuzetnog interesa za lokalno stanovništvo, samim tim i lakše obavještavanje o aktuelnim problemima i njihovim potrebama te pružanju pravne pomoći iz djelokruga lokalne samouprave.

U programu je precizirano i redovno obavještavanje građana o preuzetim aktivnostima iz djelokruga rada sekretarijata,a informisaće se i putem opštinskog vebsajta.

Uz to, predviđeno je i tehničko unapređenje ili obnavljanje informatičke i ostale kancelarijske opreme potrebne za rad mjesnih zajednica, unapređenje web portala Kancelarije, iniciranje sastanaka i organizacija predsjednicima savjeta u mjesnim zajedicama, rad na ostvarivanju saradnje svih opštinskih službi i savjeta. Sastavni dio tog programa je i saradnja sa mjesnim zajedicama o preduzetim aktivnostima iz djelokruga rada organa.