Program Javne rasprave o izgradnji trafo stanice DUP-a „Župa-Češljar“

Predsjednik Opštine Tivat, donio je  Program javne rasprave o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“, investitora Normal Company d.o.o.

Sedmodbevna Javna rasprava dana, počinje sutra i traje do 19.februara. Uvid u predmetne dokumente može se izvršiti svakog radnog dana od 08-11 sati u zgradi opštine Tivat-sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj. Taj Sekretarijat će putem sredstava javnog informisanja uputiti poziv zainteresovanim subjektima da aktivno učestvuju i tako doprinesu izgradnji objekata od opšteg interesa.

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa i Programski zadatak sa elementima urbanističko tehničkih uslova objavljeni su na sajtu opštine Tivat www.opstinativat.com.

Nosilac pripremnih poslova će na osnovu primjedbi, predloga i sugestija, koje se dostavljaju arhivu Opštine Tivat ili putem e-mail-a: javna.rasprava@opstinativat.com,  sačiniti Izvještaj o javnoj raspravi i objaviti ga na sajtu Opštine Tivat.

O realizaciji ovog Programa staraće se Sekretarijat za planiranje prostora i odrţivi razvoj OpštineTivat.