Projekat “WELCOME”- akcija sakupljanja i selektovanja otpada iz mora

U okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobromje u saradnji sa NVO “Zelena mreža – Green net”tokom protekle sedmice realizovalo aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža.

Akcije sakupljanja i selektovanja otpada sprovedenepo unaprijed definisanim transektimana djelovima Velike plaže u Ulcinju,Bečićke plaže u Budvi i plaže Igalo u Herceg Novom, predstavljaju drugu u nizu akcijakoje će biti realizovane ukupno 6putatokom realizacije projekta.Otpad sa ovih plaža je selektovano sakupljan kako bi se omogućilo recikliranje materijala kao što je drvo, plastika, staklo i aluminijum. Rezultatiistraživanja otpada sakupljenog na gore pomenutim plažama pokazuju da količine i vrste otpada variraju te da je na svim plažama dominantan otpad plastika. Najviše otpada sakupljeno je u Herceg Novom gdje je pored plastike zabilježena i najveća količina prirodnog drveta. U poređenju sa Herceg Novim i Ulcinjom najmanje otpada, i ovog puta, sakupljeno je u Budvi. Naredna istraživanja će svakako omogućiti daljukvantitativnu i kvalitativnuanalizu i dobijanje mjerodavnih podataka o otpadu iz mora.

Otpad sakupljen u ovim akcijama će dalje biti analiziran i kategorisan od strane Instituta za biologiju mora, koji je reavnopravan partner u projektu “WELCOME”.Rezultati istraživanja će omogućiti praćenje otpada iz mora u naredne 2 godine kao i poređenja podataka i identifikaciju vrste i porijekla otpada koji na plaže dolazi iz mora i ušća rijeka. Aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada sprovode se u skladu saunaprijed definisanom metodologijom zasnovanom na Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji (MSDF) koja prepoznaje otpad iz mora kao indikator dobrog ekološkog statusa mora.