Prošle godine 14 požara na otvorenom

Služba zaštite i spašavanja opštine Tivat je u 2018.godini imala 257 ukupno u koje se ubrajaju, osim intervencija i obezbjeđenje i prevoz vode.

Od ukupnog broja 14 intrevencija je bilo na gašenju požara na otvorenom prostoru, 17 požara na objektima, 7 požara na vozilima, kao i tri požara na dimnjacima kuća i ugostiteljskih objekata.

Vatrogasci su 36 puta intervenisali na gašenju kontejnerima za odlaganje komunalnog otpada, a na automobilima i motorima 7.

Prošle godine pripadnici Službe su imali 1 intervenciju na gašenju vatre na plovilu, a imali su i intervenciju na pomorskoj nesreći.

U 2018. bilo je znatno manje intervencija na otvorenom, odnosno šumskih požara, a od ostalih intervencija zabilježeno je povećanje broja požara na automobilima, povećan broj pretraga terena i mnogo više aktivnosti u vezi elementarnih nepogoda – poplava.

Razlog za smanjenje broja šumskih požara je zbog preventivnog rada, kao i iskustava iz velikih požara u 2017.godini, ali i povoljnim vremenskim prilikama tokom ljetne požarne sezone i pravljenje protiv požarnih koridora zašto je Opština izdvojila oko 20.000 eura.

„U 2018.godini vatrogasci bilježe povećanje broja požara na automobilima kao i konstantan rast broja požara na kontejnerima za odlaganje smeća. Sa aspekta zaštite od požara, to je veoma rizično zbog brzog širenja takvih požara na okolni teren.

Od požara u zatvorenom prostoru izdvaja se veliki požar u neformalnom naselju Lovanja, kojih je u 2018.godini bilo 3.

Jedna od redovnih aktivnosti Službe je svakako preventivni rad na terenu sa ciljem unapređenja zaštite od požara i drugih akcidenata na teritoriji Opštine. Te aktivnosti su baza za uspješno sprečavanje rizika, a sadrže određene mjere, radnje i postupke na terenu.
U tom cilju Služba je preventivne aktivnosti sprovodila na školskim objektima, javnim ustanovama, stambenim zgradama, hidrantna mreža i požarni putevi.

Hidrantska mreža u gradu je iskontrolisana u saradnji sa d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“. Na području Opštine ima 40 ispravnih i atestiranih podzemnih i nadzemnih hidranata. Pored ovoga, određeni broj hidranata je i u turističkim kompleksima, benzinskim pumpama i proizvodnim pogonima na teritoriji Opštine.
Posebna pažnja posvećena je školskim objektima sa aspekta evakuacije djece i zaposlenih, pa su u tom pravcu rađene pokazne vežbe evakuacije i obuka zaposlenih u slučaju vanrednih događaja iz oblasti zaštite i spašavanja.

Stalna obuka i trening je dnevna obaveza pripadnika ove službe. Na tom polju postignuti su značajni rezultati, a krajem 2018.godine u saradnji sa kompanijom Luštica Development urađen je i prvi poligon, trening centar na tom području, na lokaciji bivše vojne baze u Petrovićima.

Zahvaljujući kompaniji Luštica Development, ustupljen je objekat površine oko 300m2 sa okolnim terenom, a pripadnici SZS svojim radom su uspjeli da izrade trening centar za obuke u zatvorenom prostoru kao i druge vrste taktičkog uvježbavanja. Takođe, pripadnici Službi su u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije, učestvovali  na svim organizovanim vježbama i radionicama u zemlji i inostranstvu.