Reagovanje Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata

Planski dokument DUP Tivat centar je izbrisan iz Registra vazece planske dokumentacije i pokrenute su sve aktivnosti na izradi novog planskog dokumenta po posebnom postupku, u skladu sa zakonom, odnosno potrebno je izvrsiti usklađivanje Plana iz 2007 godine sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (Službeni list CG br.24/10 I 33/14) – saopšteno je iz Sekretarijata za uređene prostora i izgradnju objekata opštine Tivat.

U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ( »Sl.list Crne Gore«, broj 064/17), prijava radova se podnosi nadležnom inspekcijskom organu, odnosno urbanističko građevinskoj inspekciji koja je organ državne a ne lokalne uprave. Takođe, i kontrola na terenu izvođenja građevinskih radova u nadležnosti je urbanističko građevinske inspekcije.

Urbanističko građevinska inspekcija kontrole vrši po službenoj dužnosti, u skladu sa ovlašćenjima propisanim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i shodno tome preduzima mjere i radnje – saopšteno je iz Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat.