Stari grad Boka group

Saopštenje Boka Group

Nakon jučerašnje izjave izvršnog direktora Montepranzo Boka Produkt AD, koja se odnosi na raskid Ugovora za izgradnja golf terena u Tivtu želimo ovom prilikom da damo svoj komentar na nekoliko otvorenih pitanja.

U momentu potpisivanja Ugovora o zakupu, kao i u dužem vremenskom periodu nakon toga, iz spiska zemljišnih sporova, sadržanih u prilogu 7 Ugovora o zakupu, od strane Montepranzo-a je bio izostavljen značajan spor, koji je presudom Višeg suda riješen u korist bivšeg vlasnika zemljišta. U pitanju je spor nad katastarskom parcelom br. 2133, KO Mrčevac, o kojem smo obaviješteni sasvim slučajno. Izjava od strane Montepranza tokom jučerašnje konferencije za štampu da je način tretiranja sporova jasno definisan u Ugovoru o zakupu nije precizna. Ovaj Ugovor definiše pitanja sporova nakon stupanja Ugovora na snagu ali ne definiše šta se dešava sa sporovima ili upravnim postupcima i novonastalim sporovima ili upravnim postupcima, prije nego što Ugovor stupi na snagu. Iz ovog razloga, neuvrštavanje spora nad parcelom br. 2133 KO Mrčevac može se smatrati kao propust materijalne prirode i neinformisanost Zakupca o istom, uzevši u obzir da bez ove parcele nije moguće podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, niti ona može biti izdata. Samim tim, Zakupac ne bi bio mogućnosti da pristupi izgradnji i ispunjavanju svojih investicionih obaveza koje se garantuju bankarskom garancijom za ispunjenje. Vlada i Zakupodavac su izričito naveli i garantovali u članu 6.1. Ugovora o zakupu da je spisak sporova sadržan u prilogu 7 Ugovora što očigledno nije bio, niti je i do danas slučaj.

Predstavnici kompanije Montepranzo Bokaprodukt su izjavili da su smatrali da je pogodnije da se poništi tender, nego da se odobri produženje roka za stupanje na snagu Ugovora o zakupu za još 6 mjeseci, kao i da će Savjet za privatizaciju sada biti u potrazi za novim partnerom. Međutim, Aneks IV, usvojen od strane Vlade na predlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, predviđao je produženje roka za 7 mjeseci. Sa druge strane, Boka Group je predlagala čak privremeno produženje roka od samo mjesec dana, kao alternativno rešenje, sa ciljem da se razmotre izmjene koje su jednostrano unesene u usvojeni Aneks IV.

19. juna Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte usvojio je bitno drugačiji Aneks IV u odnosu na onaj koji je dogovoren sa investitorom, bez ikakvih obavljenih konsultacija sa Boka Golf Development doo povodom unesenih izmjena i dopuna koje su u suprotnosti sa onim što je usaglašeno između Vlade i kompanije Boka Group na sastanku u Podgorici od 9.-og juna, kada su i dogovarani detalji za Aneks IV.

Novi uslovi predstavljali su izmjene materijalne prirode u Ugovoru o zakupu zemljišta za izgradnju golf kompleksa, a takav pristup nije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

Boka Golf Development je predložila odlaganje stupanja na snagu Ugovora o zakupu i pristala da do 20. juna 2014. godine uplati preostali iznos zakupnine za prvih 10 godina, u vrijednosti od oko €800.000, sa predlogom da se dobijanje građevinske dozvole odloži do nekog realnog roka kako bi se sve procedure završile u skladu sa zakonima Crne Gore. Aneks IV, usvojen od strane Tenderske komisije i Vlade, predviđa uplatu iznosa od €700.000 i eksplicitno navodi da se ta uplata ne može smatrati kao uplata dijela zakupnine, već se smatra garancijom ispunjenja obaveza investitora, što je protivno svakoj logici, ako se ima u vidu da je Zakupac bio spreman da ispuni svoju obavezu iz Ugovora, a primoran je da dostavi novu garanciju koja nije bila dio Ugovora o zakupu. Takođe, kroz Aneks IV nijesu obezbijeđene nikakve garancije za dobijanje građevinske dozvole, što je bio glavni zahtjev investitora, s obzirom na trenutnu situaciju sa sporovima. Štaviše, čak i u slučaju kašnjenja ili ćutanja organa državne administracije u procesu podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, finansijske posledice bi snosio Zakupac.

Ove nove izmjene nisu bile nešto što je Zakupac mogao da prihvati, a da Tenderska komisija prethodno nije pojasnila razlog njihovog uvođenja jednostranom odlukom jedne ugovorne strane.

Svaki novi tender ili ugovor koji nudi uslove bolje od onih koji nisu omogućeni kompaniji Boka Golf Development znatno će uticati na kredibilitet sigurnosti investicija kojima je potrebna transparentna i otvorena tenderska procedura.