Saopštenje Komisije za raspodjelu sredstava NVO

Imajući u vidu dugogodišnju uspiješnu saradnju sa NVO u Tivtu koja je prepoznatu u cijelom regionu, žao nam je što su pojedine NVO organizacije odlučile da nepotpisivanje ugovora o dodijeljenim sredstvima iskoriste kao kritiku rada Komisije.Naime od 22 NVO organizacije kojima su sredstva dodijeljenja četiri nijesu to učinile.

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstva je Odluka čiji predlog i dan danas služi kao pozitivan model ostalim Komisijima i lokalnim samoprava u Crnoj Gori kao primjer transparentnosti ,kvaliteta i odgovornog rada organa u odnosu na nevladine organizacije.Tivatska lokalna samopurava je upravo i prepoznata po radu i saradnji sa NVO i kroz svoj modela primjene ove Odluke,tako da je i nosilac brojnih nagrada i priznanja u Crnoj Gori.
Konkurs koji se raspisuje dva puta godišnje upravo je u skladu sa članom 3 ove Odluke ,a prilikom izrade same Odluke ovaj clan je predlog Centra za nevladine organizacije Crne Gore koja je i bila partner pri izradi same Odluke.
Kada je u pitanju rad Komisije on je prije svega transparetan i za NVO sektor jer Komisiju od 7 članova čine i dva clana NVO organizacija. Izbor članova Komisije takođe je propisan Odlukom i isključivo je izbor članova u odnosu na njihovo poznavanje rada sa NVO.
Podsjećamo da Komisija nije donijela zvaničnu Odluku (možda po prvi put) u roku ,postoji kašnjenje od 14 dana, iako je zapisnički konstatovano da je sjednica održana i da je Komisija radila ,pregledala sve projekte i ocijenila iste.Tehnički propust je nastao kasnije sa čime su upoznate sve zainteresovane NVO i razlog je bio opravdan.
Kada je u pitanju ocjenjivanje projekta svi članovi Komisije su ocjenjivali projekte,imali su sve projekte i u eletronskoj formi i svaki clan je dao pojedinačne ocjene svakog projekta , ali po Odluci i članu 17 „Konačna ocjena projekta predstavlja zbir bodova svih članova Komisije podijeljen brojem članova Komisije.“Iz toga razloga nema potrebe da se u zapisnik navodi ko je kako ocjenjivao.
Zao nam je što Vaše obavještenje obuhvata samo pozitivne kriterijume ove Odluke jer Komisija ima u vidu i one kriterijume koji su eliminatorni a koji se imaju u vidu prilikom ocjenjivanja projekta.Upravo ste ih vi i naveli tj neku formu tog kriterijuma , a ona se odnosi upravo na ovih „famoznih“ 80 % koje smo trebali dodijeliti odobrenom projektu.
Komisija je upravo istakla da postoji „očigledna nesrazmjera budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu“.Međutim pošto je tivatska Komisija poznata po inovativnosti kada je u pitanju njen rad i saradnja sa NVO sektorom ,ovaj kriterijum je smatran prečestom pojavom u projektima u prethodnom periodu tako da smo mi umjesto odbijanja projekata preduzeli mjere edukacije NVO sektora upravo iz oblasti Pisanja projekata i finansijskog izvještavanja.
Ovoj obuci je prisustvovalo 40 –ak organizacija i sa ponosom možemo reći da je kvalitet njihovih projekata u odnosu na prethodno razdoblje mnogo bolje.Upravo NVO koje nijesu željele prisustvovati ovoj edukaciji su one koje nijesu željele ni potpisati ugovor.Vjerovatno nijesu upoznate ni sa činjenicom da u svakom ugovoru ,a po novoj odluci Komisije za svaku NVO organizaciju je zadužen clan Komisije koji je tu za sve informacije,pomoć i edukaciju NVO kada je u pitanju pisanje revidiranog budžeta , realno usklađivanje aktivnosti sa budžetom ,kao is a mogućnostima održivosti projekta u narednom periodu.
Tako rade sve ostale nevladine orrganizacije i imaju dobru saradnju kako sa članovima Komisije tako i sa Lokalnom samoupravom.
Ostale kritike ,i sugestije iz Vašeg obavještenja koje lično zadiru u privatni dignitet članova Komisije i svih ostalih Nevladinih organizacija nećemo komentarisati , a za sve druge informacije možete se lično obratiti i i u svakom slučaju dobiti komletnu dokumentaciju na uvid kao i do sada.

Komisija za dodjelu sredstava NVO