SDT: Nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo

Saopštenje Specijalnog državnog tužilaštva:

Imajući u vidu izraženo interesovanje javnosti povodom Odluke Opštine Tivat o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i „Adriatic Marinas“ DOO Tivat, objavljujemo integralno odluku Specijalnog državnog tužilaštva u vezi sa izviđajem koji je sproveden:

„U predmetu ovog tužilaštva formiranom po saznanju za događaj – donošenje Odluke rukovodstva Opštine TV o oslobađanju plaćanja komunalija kompanije „A. M. – P. M.“ za rezidencijalno-poslovne objekte koje je ta kompanija već izgradila ili ih gradi u kompleksu nautičko-turističkog centra „P. M.“, nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, jer, nakon analize prikupljenih obavještenja, podataka i dokumentacije u toku izviđaja, ocijenjeno je da u konkretnom slučaju nije bilo neporavilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.
Naime, iz prikupljene dokumentacije i pismenog izjašnjenja predsjednice Opštine TV broj: … od 31.01.2018 godine, proizilazi da je na sjednici održanoj dana 17.01.2018. godine, Skupština opštine TV donijela Odluku broj: … o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine TV i „A. M.“ DOO TV. Navedena Odluka usvojena je na sjednici SO-e TV od 17.01.2017. godine sa 17 glasova „za“ , 8 „protiv“ i 5 „uzdržanih“, a što se utvrđuje iz Zapisnika o radu XVII sjednice SO-e TV broj: … od 15.02.2018 godine, te audio snimka sjednice sadržanog na dostavljenom CD-u. Iz predmetne Odluke se utvrđuje da se istom daje saglasnost na Prijedlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine TV i  A. M. d.o.o. TV, koji je sastavni dio te Odluke ( član 1 ) i ovlašćuje predsjednica Opštine TV prof. dr. S. M., da u ime Opštine TV zaključi Ugovor sa A.M. d.o.o. TV, u sadržini i obliku identičnom sa Prijedlogom ovog Ugovora iz člana 1 ove Odluke , te da će se o sprovođenju Ugovora iz stave 1 ovog člana starati Direkcija za investicije i Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode Opštine TV ( član 2 ), kao i da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u SL. listu CG – opštinski propisi (član 3). Dalje, iz prikupljene dokumentacije i pismenog izjašnjenja proizilazi da je Predlagač ove Odluke predsjednica Opštine TV S. M., a obrađivač iste Direkcija za investicije Opštine TV. Iz Predloga predmetnog Ugovora koji čini sastavni dio donijete Odluke SO-e TV od 18.01.2018 godine, Preambule istog, proizilazi da ovim ugovorom strane uređuju dio međusobnih prava i obaveza proizišlih iz odredbe člana 18 (C) Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda “S. K.” – TV i Doma vojske – TV od 28.10.2006.godine, zaključenog između Vlade Crne Gore, “A.M.” DOO i “PM S. (B.) INC”. Nadalje,  proizilazi da su se shodno obavezi iz člana 18 ( C ) Ugovora o kupoprodaji “A.”, ugovorne strane saglasile da se kompaniji “A.M.” odnosno njenim zavisnim privrednim društvima koja su u ugovornom odnosu sa Opštinom TV, kao osnov za umanjenje potraživanja po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta priznaju: sredstva uložena u sanaciju zemljišta – 541.441,37 €; sredstva uložena u rušenju objekata koji nemaju građevinsku dozvolu – 827.411,05 €; umanjeni iznos, koji se odnosi na stvarne površine objekte izgrađene prije 1945 godine – 4.222.658,82 € (član 1 ), te da je opština saglasna da iznosi navedenih stavki tj. iznos od 5.591.511,24 €, bude iznos do kojeg se može vršiti umanjenje obaveza “A.M.” i njegovih povezanih društava po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta utvrđenih pojedinačnim ugovorima i to: broj: … od 31-07.2015.godine u iznosu od 2.479.495,2o €; broj: … od 26.05.2017.godine u iznosu od 1.599.858,oo € i broj: … od 08.09.2017. godine u iznosu do 1.197.43666,48 €, i da se razlika između iznosa od 5.591.511,24 € i dospjelih i neizmirenih obaveza po navedenim ugovorima, može koristiti za izmirenje odgovarajućeg dijela budućih obaveza “A.M.” po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u vezi sa izgradnjom objekata u skladu sa DSL “A.” ( član 2 ). Takođe, zaključenjem ovog ugovora i njegovom realizacijom prava na prebijanja obaveza koje su njime predviđena, ugovorne strane i povezana društva, neopozivo izjavljuju da nijedna strana nema prema drugoj strani nikakvih potraživanja po osnovu odredbi čl.18 ( C ) tač. (iii), ( iv ) i (v ) Ugovora o kupoprodaji “A.” i realizacijom ovog ugovora odriču se prava na naknadu štete po osnovu označenih odredbi iz čl.18 ( C ), osim za potraživanja “A.M.” po čl.18 ( C ) tač. ( i ) i ( ii ), koje će biti predmet posebnog ugovora između ugovornih strana ( član 3 ), kao i da se ovaj ugovor zaključuje uz saglasnost SO-e TV datom Odlukom o davanju saglasnosti na zaključenje Predloga ugovora, koja je priložena uz ovaj ugovor i čini njegov sastavni dio ( član 4 ) i da se ugovorne strane odriču njegovog pobijanja po bilo kom osnovu, bilo u cjelini, bilo u pogledu neke njegove odredbe ( član 5 ).
Iz dostavljenih navednih ugovora o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se utvrđuje da isti članom 4 predviđaju da obaveza plaćanje naknade utvrđene ovim ugovorima će biti izvršene shodno članu 18 (C) Ugovora o kupoprodaji “A.”, tek nakon što obje ugovorne strane daju izričitu saglasnost u vezi sa svim činjenicama regulisanim članom 18 (C) predmetnog Ugovora.
Iz Zahtjeva za izvršenje ugovorenih obaveza opštine TV – Direkcije za imovinu broj: …, … od 14.08.2017. godine upućenog “PM 1.5” d.o.o. P. M., utvrđuje da je Direkcija za investicije Opštine TV zahtjeva isplatu dospjele naknade za komunalno opremanje u ukupnom iznosu od 2.479.495,20€ po ugovoru od 31.07.2015 godine, kao i naplatu dospjelih rata naknade po ugovorima od 26.05.2017 i 01.07.2017 godine, uz upozrenje da ukoliko navedeno privredno društvo ne izvrši obaveze po osnovu navedenih ugovora, da će opština TV zaštitu svojih prava zatražiti pred nadležnim institucijama.
Iz Ugovor o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda „S.   K.“ – TV   i  Doma vojske – TV od 28.10.2006 godine, zaključenog između Vlade CG, kao prodavca i DOO „A.M.“ koju predstavlja P. M. i N. B., kao kupca i P.M. S. ( B. ) INC, koju zastupa P. M., kao garant i ovjeren kod nadležnog suda pod Ov. br.I … od 28.10.2006 godine, proizilazi da je članom 18 C istog ugovorena obaveza Kupca da platit naknadu za uređenje građevinskog zemljišta za svaku vrstu izgradnje na Zemljištu u skladu sa zakonom, te kada se te naknade budu zaračunavale, imaće se u vidu iznosi koje je zasebno platio Kupac za ( i ) radove na infrastrukturi, javnim uslugama, komunalijama u Tivtu,  ( ii ) sanaciji Zemljišta, ( iii ) rušenju Objekata koje nemaju građevinsku dozvolu, ( iv ) stvarnih površina Objekata koje imaju građevinsku dozvolu (uključujući ali ne ograničavajuči se na Dom vosjke ) i ( v ) stvarne površine Objekata izgrađenih prije 1945. godine, kao i da će se Naknada plativa za građevinsko zemljište odrediti u skladu sa primenjivim Propisima i dodatno uzimajući u obzir gore navedene kriterije, putem posebnog ugovora koji će potpisati Kupac i Opština TV.
Nadalje, iz pribavljene dokumentacije Opštine TV proizilazi da je donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine TV i „A.M.“ DOO TV od 17.01.2018 godine, prethodilo formiranje radne grupe za rješavanje obaveza po osnovu komunalnih naknada, a na osnovu zaključenog  Memoranduma između opština TV i “A.M.” od 15. maja 2015. godine, kojim je usaglašeno, između ostalog, da će strane formirati četvoročlanu Komisiju koja će biti sastavljena od po 2 člana-predstavnika svake strane, sa zadatakom da sačini Izvještaj u kome će navesti specifikaciju svih radova, sanacija, rušenja objekata, stvarnih površina objekata, kao i iznose koji se odnose na te stavke, a koji će biti oduzeti od budućih obaveza kompanije po osnovu komunalne naknade na projektu P. M. u skladu sa čl.18c. Ugovora o kupoprodaji “A.”, a sve u roku od 60 dana od dana potpisivanja Memoranduma. Nadalje, iz rješenja predsjednika opštine TV broj: … od 02.05.2015 godine, se utvrđuje da je za članove Komisije imenovan Z. P. – menadžer Opštine i P. O. – direktor Direkcije za investicije i razvoj, koji su sačinili Predlog broj: … za rješavanje obaveza po osnovu komunalnih usluga od 27.01.2016 godine naslovljen “P. M.”, u kome iznose stavove po pitanju obračuna komunalija da ne mogu imati u vidu tražene kompezacije na ime ulaganja u komunalije i infrastrukturu, a da se trebaju imati u vidu troškovi koje je kupac imao na rušenju objekata u bivšem “A.”, uz umanjenje iznosa za objekte koji su srušeni, a nisu trebali biti, ili su trebali biti dislocirani, kao i troškove vezano za čišćenje i sanaciju zemljišta, uz prezentiranje saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine CG i potvrdu da je taj material izvezen iz Crne Gore. Takođe, iz dostavljenog Protokola br.1 od 06.04.2016 godine, zaključenog između Opštine TV i “A.M.”, a u vezi uređivanja dijela međusobnih potraživanja u vezi sa Memorandumom o formiranju radne grupe proizilazi da su strane saglasne da je 541.441,37 € vrijednost koju je “A.M.” uložio u sanaciju zemljišta, bilo direktno, bilo preko povezanih privrednih društava do dana 02. marta 2016.godine, da je na rušenju objekata koji nemaju građevinsku dozvolu imao troškove u iznosu od 1.532.600,58 €, te da je u vezi tih radova potrebno da se obavi stručna procjena vrijednosti radova na rušenju objekata i da se do dobijanja konačnog nalaza na ime tih troškova ovoj kompaniji ima prizanti 30% troška tj. 459.780,17 €, a da radna grupa nastavi sa radom uz angažovanje nezavisnih vještaka na utvrđivanju vrijednosti radova na infrastrukturi, javnim uslugama, komunalijama i utvrđivanju stvarnih površina koji imaju građevinsku dozvolu i stvarnih površina objekata izgrađenih prije 1945 godine, i da će se prve dvije rate iz Ugovora o komunalijama za UP-5 u ukupnom iznosu od 990.000 € samtrati izmirenim. Iz Zapisnika sa sastanka održanog u vezi sa angažovanjem nezavisnog vještaka između stranaka od 20.12.2016 godine, proizilazi da su se predstavnici Opštine TV i “A.M.” usaglasili da se za vještaka angažuje stalni sudski vještak i ovlašćeni procenitelj Z. F. sa zadatkom da izvrši procjenu vrijednosti izvedenih radova na rušenju objekata , procjenu radova na infrastrukturi i utvrdi stvarnu površinu objekata koji su izgrađeni prije 1945 godine.
Iz nalaza i mišljenja vještaka F. Z. ( ukupno tri ) posebno izrađeni za svaku tačku datog zadatka, proizilazi da je pomenuti vještak mišljenja da je 28.12.1944 godine u nekadašnjem “A.” bilo ukupno 62 objekta bruto površine od 36.190,92 m², odnosno ukupne neto površine 29.909,85 m², da je na osnovu uvida u ugovornu dokumentaciju “A.M.” i “Y. B.” d.o.o iz KO, kao i u finansijsku kodumentaciju koja je pratila izvođenje radova na rušenju objekata u krugu “A.”, angažovani vještak zaključio da je prema ovjerenim i plaćenim situacija izvođača radova ukupna cijena rušenja sa uračunatim PDV-om iznosila 1.745,717,58 € i da predstavlja realnu cijenu i tačnu osnovicu za sporazumni dogovor opštine TV i “A.M.” za regulisanje međusobnih potraživanja, te da je na osnovu uvida u geodetske podloge o izvedenoj infrastrukturi, projekte za infrastrukturu i na osnovu prikupljenih projektantskih cijena mišljenja da su ulaganja u komunalno opremanje lokacije ( I Faza ) u zahvatu SL “A” u TV od strane “A.M.” u vrijednosti od 5. 581.788,38 € bez PDV-a, odnosno 6.642.328,17 € sa uračunatim PDV-om.
Iz Mišljenja Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: … od 24.02.2017 godine, dostavljenog Vladi Crne Gore – Kabinetu predsjednika povodom zahtjeva predsjednice Opštine TV za autentično tumačenje člana 18 ( C ) Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda “S. K.” – TV i Doma vojske – TV, proizilazi da je to Ministarstvo mišljenja da je obaveza plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta uspostavljena navedenim Ugovorom, ali da se iznos naknade može odrediti samo na osnovu posebnog ugovora kojim se uređuju međusobni odnosi i koji sa kupcem “A.M.” zaključi Opština TV, te da Ministarstvo ne može sa potpunom sigurnošću dati mišljenje da li se naknada za komunalno opremanje obavezno umanjuje za iznos troškova koje kupac imao po osnovu tač. ( i ) do ( v ), ali da svakako smatraju da su dati kriterijumi imperativnog karaktera i da bez obzira na formulaciju člana 18 ( c ) “ imaće se u vidu “, kontekst sveobuhvatih odnosa pri učešću investitora u komunalnom opremanju građevinskog zemljišta upućuje na zaključak o obaveznom umanjenju po osnovu troškova, za koje se dokaže i utvrdi da je kupac imao u komunalnom opremanju zemljišta.
Iz prikupljenih obavještenja od građanina I. N. – predsjednika SO-e TV na zapisniku od 13.03.2018 godine, proizilazi da je Odluka o davanju saglasnosti na Predlog ugovora izmedju Opštine TV i „A. M.“ d.o.o. TV uvrštena u dnevni red u skladu sa Statutom Opštine i Poslovnikom o radu SO TV, na redovnoj sjednici SO TV, a na predlog ovlašćenog predlagača Predsjednice Opštine TV, da  je predlog odluke sadržavao sve formalne uslove da bi se takva odluka uvrstila u dnevni red sjednice i da je ista dostavljena blagovremeno od strane ovlašćenog predlagača, u formi kako inače dobijaju predlog odluka, sa obaveznim obrazloženjem  u kojem je stajalo ko je obradjivač iste i ko je predlagač i ona je svim odbornicima dostavljena blagovremeno sa svim materijalom i da je prošla sve procedure, skupštinske odbore, radna tijela i da se o njoj vodila rasprava kao i o svakoj odluci koja se usvaja na SO-e TV. Vezano za Predlog ugovora koji čini sastavni dio navedene Odluke i obavezu Opštine TV na umanjenje naknade, naveo je da lično misli da ta obaveza proističe iz Ugovora koji je potpisala Vlada CG iz 2006.godine i to čl.18c istog u kome su našli uporište da je to obaveza Opštine, te da se sa ovim problemom upoznao dok je obavljao funkciju predsjednika Opštine u periodu od 2014. do 2016.godine. Dalje je istakao da ni u tom periodu, a ni kasnije, niko nije dovodio pitanje obaveze opštine da se napravi poravnanje sa „A.M.“ vezano za komunalije i njihovo ulaganje po kupoprodajnom ugovoru, a da su problem bile količine materijala prilikom rušenja objekata, površine objekata, cijene usluga rušenja i drugih radova, kao i površine srušenih objekata, i da je upravo zato, uz saglasnosti obje strane, angažovan sudski vještak od koga se očekivalo da kao stručnjak za tu oblast, i ujedno ovlašćeni procjenitelj, da svoj nalaz na navedena sporna pitanja. I pored svih spornih pitanja koja su se pojavila i prije i tokom donošenja odluke, a i posle, smatra da je kao predsjednik SO-e TV bio uvjeren da je sve što je vještak tamo našao i što su nadležne službe pripremile, a tim prije što je i predsjednica Opštine TV to predložila, da je sve u skladu sa zakonom i iz tih razloga je prihvatio da se to uvrsti u dnevni red Skupštine. Iste navode vezano za predlog navedene Odluke ponovio je građanin K. S. – potpredsjednik Opštine TV na zapisniku od 13.03.2018 godine, ističući da je ista u skladu sa osnovnim ugovorom koji je zaključen 2006.godine izmedju Vlade CG i „A.M.“ , te da je Predlog odluke u skladu sa zakonom, posebno ako se ima u vidu da je istoj prethodilo formiranje komisija i angažovanje sudskih vještaka koji su u zakonskom roku podnijeli svoje izvještaje na osnovu koje je i dat prijedlog ove odluke koji je na sjednici Skupštine, većinom glasova usvojen. Dalje je naveo da je mišljenja da je Predlog ove odluke svoje uporište našao i u čl.147 Zakona o obligacijama, jer je Opština TV treće zainteresovano lice, jer je u čl.18c kupoprodajnog ugovora iz 2006.godine, tačno navedeno šta Opština TV treba imati prilikom obračuna naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta, a to je sve i navedeno u odluci. Iz prikupljenih obavještenja od građanina P. O. na zapisniku od 15.03.2018 godine, proizilazi da je što se tiče Odluke koja je pripremljena za SO-e TV, da je bio upoznat sa tim, ali nije radio na tome, jer nije bio saglasan da Direkcija za investicije kojom je rukovodio bude obradjivač odluke, a ovo sa razloga što je mnogo kompleksna odluka i zahtijeva angažovanje mnogo šireg tima ljudi, različitih profila koji bi pripremili jedan kvalitetan materijal koji bi mogao ići na skupštinu. Dalje je naveo da je bio upoznat sa materijom i bio angažovan na dosta radnih sastanaka i stručnih komisija koje su imale za cilj da izdefinišu medjusobna prava i obaveze shodno kupoprodajnom ugovoru Vlade CG iz 2006.godine, da je tokom 2016.godine potpisan Protokol br.1 kojim je definisano da će se formirati radna grupa od strane predstavnika opštine TV i „A.M.“, da su u Protokolu tačno definisane obaveze radne grupe koje su sastojale od toga da  prikupi svu potrebnu  dokumentaciju vezano za osnovni ugovor odnosno čl.18c tog ugovora, a tiče se rušenja postojećih objekata u bivšem „A.“, hemijsko tretiranje odnosno čišćenje zemljišta zatrovanog živom, teškim metalima i uljima, kao i da se utvrdi stvarna površina objekata koji su postojali u „A.“ prije 1945.godine i posle 1945.godine, jer takva je odrednica stavljena u osnovnom ugovoru, te da je na osnovu dokumentacije koja je dostavljena Opštini TV, Komisija je mogla da utvrdi samo dvije stavke, rušenje objekata i čišćenje terena, a kako nijesu mogli da utvrde stvarno stanje površine koja se nalazila u „A.“ to je uz saglasnost obje strane, angažovan sudski vještak Z. F. koji je sačinio tri izvještaja o vještačenju. Nakon toga, stručna komisija odnosno predstavnici opštine TV u radnoj grupi su napravili Izvještaj i proslijedili ga kabinetu predsjednice opštine TV i „A.M.“,  u kome su iznijeli da su iznosi za radove na uklanjanua objekata – rušenju i čišćenju terena realni, te da je odluka predsjednika opštine da li će u daljim razgovorima i pregovorima prihvatiti ih ili neće. Smatra da opštinska odluka sadrži odredbu kojom je propisano da se investitor može osloboditi ukoliko je uložio u infrastrukturu, a što su inače obaveze Opštine TV, a što se tiče objekata koji su bili u „A.“ , smatra da su to stečena prava i ima osnova da se prizna površina koja je bila na terenu evidentirana i koja je nesporna, a po pitanju rušenja objekata smatra da je odluka predsjednika opštine da li će to da prihvati kao početnu fazu pripreme lokacije za ulaganje, a isto je i sa hemijskim tretiranjem – čišćenjem terena, te da u čl.18c osnovnog ugovora piše da će se uzeti u obzir sve stavke navedene taksativno po tačkama prilikom odredjivanja naknade, ali sve u skladu sa zakonom. Nadalje je pojasnio da je u pojedinačnim ugovorima o uredjivanju medjusobnih odnosa u pogledu plaćanja naknada za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta koje je zaključivala Direkcija za investicije – čl.4  navedeno da se obaveza plaćanja naknade ima izvršiti shodno čl.18c iz razloga jer je investitor odbio da plaća dok se ne riješe ova  pitanja koja su precizirana čl.18c, a taj član je sa njihove strane stavljen na insistiranje predsjednika Opštine TV shodno Memorandumu koji je zaključen i kako se ne bi opstruirao dalji razvoj naše opštine. Naveo je i to da kako je cijeli ovaj posao za njega kao direktora Direkcije za investicije opštine TV išao veoma sporo, da je smatrao da mora preduzeti radnje kako ne bi došlo do zastarelosti potraživanja koja su imali prema investitoru po osnovu ovih zaključenih ugovora o uredjenju medjusobnih odnosa u pogledu plaćanja komunalne naknade, o čemu je obavijestio rukovodstvo Opštine TV, a zbog čega nije pokrenut postupak prinudne naplate kod nadležnog suda da mu to nije poznato, jer je za to nadležan Glavni administrator i predsjednik Opštine TV. Ove navode potvrdio je u svojoj izjavi i Z. P., menadžer Opštine TV na zapisniku od 15.03.2018 godine, posebno ukazujući da je pravni osnov za oslobadjanje plaćanja komunalija u konkretnom slučaju ugovor Vlade CG iz 2006.godine, odnosno čl.18c navedenog ugovora, Zakon o uredjenju prostora i planiranju objekata i Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta, te da imajući u vidu ovaj ugovor Vlade CG, smatra da je odluka zakonita, jedino da tu može da bude sporna visina obračunatih iznosa po stavkama, kao i ukoliko ne bi poštovali investitora, odnosno ugovor koji je potpisala Vlada CG, onda bi poslali veoma lošu poruku javnosti, vezano za ulaganja u opštinu TV, jer imaju tri najveća investitora u Tivtu a to je „P.M.“, „L.“ i „K. D.“. Dalje je pojasnio da po čl.59 Zakona o planiranju i uredjenju prostora, rušenje objekata se može smatrati pripremnim radovima za komunalno opremanje zemljišta i to znači da opština može da prizna te troškove koji su uloženi u opremanje. Identično se na navedene okolnosti izjasnio i građanin M. M. na zapisniku od 23.03.2018 godine, koji je ispred investitora bio uključen u pregovore sa Vladom CG oko kupovine bivšeg „A.“, s tim što je pojasnio da su 2008. – 2009.godine, nakon rušenja zatečenih objekata, kada se stvaraju uslovi za početak izgradnje novih objekata, pokrenuli pitanje ovog čl.18c ugovora na temu obračuna komunalija, ali da nisu uspjeli da postignu dogovor sa predstavnicima Opštine TV i Vlade CG, kako tada, tako ni narednih nekoliko godina, jer su ih u svim razgovorima koje su imali sa predstavnicima Opštine TV i Vlade CG podsjećali da imaju minimalnu investicionu obavezu od cca 106 miliona eura i dok to ne ispune da ne treba da traže povlastice po osnovu obračuna komunalija. Ključni trenutak kada ponovo insistiraju na ovim povlasticama desio se mjesec – dva nakon što im je Vlada CG dala potvrdu da su ispunili minimum investicionih obaveza, a to je bilo  koliko se sjeća u jesen 2014.godine, te da je upravo činjenica što su ispunili minimalnu ugovorenu obavezu, obezbjedila im kao investitoru dodatni kredibilitet da pokrenu ponovo pitanje obračuna komunalija. Iz prikupljenih obavještenja od građanina M. S. na zapisniku od 29.03.2018 godine, proizilazi da je na funkciju Glavnog administratora Opštine TV stupila 05. januara 2017.godine, a do tog datuma je radila u „A.M.“, i  to na poslovima pravnika na kojima je provela ukupno 3 godine, kada je prešla u Opštinu TV. Vezano za konkretan slučaj istakla je da je taj postupak pregovora između Opštine TV i „A.M.“ započet krajem 2014.godine, da su vođeni pregovori na organizovanim sastanicima, da je formirana Radna grupa koja je trebala da utvrdi način kako će se definisati odnosi između ova dva subjekta, i koja je u dogovoru sa predstavnicima Opštine TV i „A.M.“ angažovala vještaka građevinske struke Z. F., koji je imao zadatak da utvrdi po svim osnovama iz člana 18c koji su to iznosi za prebijanje, te da je uz saglasnost obje strane njegov nalaz je prihvaćen, a što je sve ishodovalo na na način kako je to utvrđeno u predlogu Odluke koja je usvojena na Skupštini. Dalje je navela da je u radu Skupštine Opštine TV na sjednici koja je održana i na kojoj je donijeta navedena Odluka učestvovala u svojstvu Glavnog administratora, da je na toj sjednici javno izjavila da ne želi da učestvujem u davanju mišljenja povodom ove Odluke jer u konkretnom pravnom poslu učestvovala na strani „A.M.“, što je smatrala kao direktnim konfliktom interesa, a što je rukovodstvo Opštine i uvažilo. Pojasnila je da u pregovorima ispred Opštine nije učestvovala u istoj ovoj pravnoj stvari sa pozicije Glavnog administatora, jer to nije ni u okviru njene nadležnosti, kao i zbog konflikta interesa, dok je na sjednici Skuštine Opštine na kojoj je donijeta Odluka učestvovala samo u raspravi u svojstvu Glavnog administatora, ali bez učešća u donošenju navedene Odluke, jer niti je predlagač, niti odbornik, niti ima pravo glasa u Skupštini. Smatra da donijeta Odluka o kompenziranju naknade ima uporište u Ugovoru o kupoprodaji „A.a“, odnosno u članu 18c navedenog ugovora, koji ima za svoju osnovu odnosno uporište Zakon o građevinskom zemljištu koji propisuje da u okviru uređenja građevinskog zemljišta ulazi priprema za komunalno opremanje kao i samo opremanje građevinskog zemljišta, a da rušenje i sanacija zemljišta ulaze u pripremne radove odnosno radove za pripremu komunalnog opremanja zemljišta, te da je Vlada imala osnovu da ugovori ovakvu obavezu, a osim toga, mišljenja je da iako je Zakonom o planiranju i uređenju prostora propisana obaveza da vlasnik snosi troškove rušenje objekta, isto tako je propisano da rušenje objekata spada u pripremne radove za komunalno opremanje, zbog čega je Vlada Crne Gore to i ugradila u članu 18c, i da je to njeno mišljenje kao pravnika. Takođe je navela da joj je  poznato da je Direkcija za investicije po osnovu tri zaključena Ugovora slala opomenu pred utuženje „A.M.“ s obzirom da su se pregovorili bili odužili, a zašto nije došlo do prinudne naplate nakon slanja ove opomene od strane Direkcije za imovinu, nije joj poznato, niti je to u njenoj nadležnosti kao Glavnog administratora, niti je u nadležnosti predsjednice Opštine, već je to u isključivoj nadležnosti Direkcije za investicije koja je dužna da o tome obavijesti Direkciju za imovinu, koja je nadležna za pokretanje postupka prinudne naplate kod nadležnog organa,. S tim u vezi je navela da je njeno mišljenje da do prinudne naplate nije došlo jer je Opština TV  pokušala da iskoristi sve vansudske mehanizme da riješi ova pitanja sa „A.M.“, a koja su defininisana i u zaključenim  Ugovorima o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i u članu 18c Ugovora o kupoprodaji „A.“, jer se radi o značajnom strateškom investitoru za Opštinu TV i za Državu Crnu Goru, koji je uložio značajna sredstva, i to skoro oko 500 miliona u Opštinu TV, te da je potrebno održavanje dobre poslovne saradnje sa tako značajnim investitorom. Istakla je i to da je Skupština Opštine bila nadležna da donese takvu Odluku u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, a ista svoj pravni osnov ima u članu 18c kupoprodajnog ugovora  koji  je na snazi, kao i da svi ovi osnovi koji su uzeti u obzir i tretirani u Predlogu ugovora,  spadaju u poslove komunalnog opremanja zemljišta koji su bili obaveza Opštine TV, a ne investitora „A.M.“, a tu obavezu je u suštini izvršio ovaj investitor, tako da su mu ti troškovi i priznati kao osnov prebijanja utvrđenih iznosa ovim pojedinačnim ugovorima o komunalnim naknadama za izgrađene, odnosno objekte koje treba graditi na UP navedenim u tim ugovorima. Na okolnosit donijete Odluke SO-e TV na zapisniku od 30.03.2018 godine, prikupljena su obavještenja od S. M., predsjednice Opštine TV, koja je navela da je dolaskom na čelo Opštine TV uključila se u redovne sastanke između Opštine TV i „A.M.“, odnosno sada „P.M.“, koje su imali periodično u zavisnosti od potreba. Saradnja je bila sasvim zadovoljavajuća, izlazili su u susret njihovim zahtjevima na primjer problema parkiranja, nekih sitnih problema i uglavnom ta saradnja je tekla na zadovoljavajućem nivou i sa jedne i sa druge strane, a da se problem komunalija aktivirao dolaskom novog investitora iz D., jer je novi investitor želio da se problem komunalija riješi. Dalje je navela, da su na jednom od sastanaka predložili vještaka F.Z. sa ciljem da preispita iznos sredstava koje duguju – opraštaju „A.M.“, te da s obzirom da je po struci diplomirani stomatolog nije se mnogo u to uključivala, vjerovala je svom timu da je to sve u redu, pa čak i kad je to predloženo  kao  tačka dnevnog reda Skupštine, ali da je nakon što je konsultovala dobre prijatelje koji su pravnici po struci, shvatila da je to stvar suda, odnosno da to treba da se riješi sudskim putem, u kom smislu su je i savjetovali da ni slučajno ne potpisuje taj Ugovor, što ni do danas nije uradila, niti će uraditi, te da želi da Odluku stavim van snage na sjednici Skupštine, i da se krene sa naplatom komunalija, a ukoliko oni misle da to nije u redu, neka tuže Opštinu, i neka dalje o tome rješava sud, pa makar Opština „Portu“ platila duplo više. U tom smislu je pojasnila da treba da izađu u susret stranom investitoru, onoliko koliko je moguće, ali ne protivno zakonu, te da smatra da nakon svega mogu „P. M.“ oprostiti neku sumu, ne veću od 800 – 900 hiljada eura, ali ne nikako 5.600.000,oo eura, te da sporna Odluka Skupštine Opštine TV nema uporišta u Zakonu  i propisima odnosno Opštinskoj Odluci, a to u dijelu pripadajuće naknade za kompezaciju za komunalno opremanje zemljišta u većem iznosu od navedenog. Takođe je navela da joj je poznato da je Direkcija za investicije uputila Portu zahtev za izvršenje ugovorenih obaveza u skladu sa tri Ugovora iz 2015. i 2017. godine, koji su navedeni u Predlogu ugovora na koji je data saglasnost Skupštine, i da je postupak prinudne naplate u Opštini TV u nadležnosti Sekretarijata za finansije.
Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni list RCG“, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 38/12, 10/14 i 3/16) propisano je da se sopstveni poslovi opštine utvrđuju  zakonom i statutom i da iste opština bliže uređuje svojim aktima i obezbjeđuje uslove za njihovo izvršavanje ( član 29 ), te da u skladu sa zakonom opština uređuje i obezbjeđuje vršenje poslova uređenja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta, kao i poslove utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda ( član 32 tač.3 i 10 ), da skupština donosi propise i druge opšte akte i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksi i naknada, i raspolaže imovinom u skladu sa zakonom ( član 45 tač.2, 8 i 9. ) i da za obavljanje sopstvenih poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo opština može propisivati visinu poreza, taksi i naknada, u skladu sa zakonom ( član 93 ).
Zakonom o finasiranju lokalne samouprave ( “Sl. list RCG”, br. 42/03 i 44/03 (ispravka) i „Sl. list CG“, br.   5 /08,  74 /2010,  1/2015, 78/2015 i 3/2016 ) propisano je da su sopstveni izvori sredstava opštine naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i naknade za uređivanje građevinskog zemljišpta, u skladu sa posebnim zakonom ( član 5 tač.7 ).
Zakonom o uređenju  prostora i izgradnji objekata (Objavljen u „Sl. listu Crne Gore“, br. 51 od 22. avgusta 2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13, 33/14), propisano je da se uređivanjem građevinskog zemljišta smatra opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta, te da uredivanje građevinskog zemljišta obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i da uređivanje građevinskog zemljišta obezbjeđuje lokalna samouprava, u skladu sa Programom ( član 63 ). Takođe, navednim Zakonom je propisano da priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata, između ostalog, rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija ( član 64 ), da  komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture ( član 65 ), te da za komunalno opremanje građevinskog zemljišta investitor plaća naknadu čije uslove, način, rokove i postupak plaćanja propisuje lokalna samouprava, u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta, učešća investitora u komunalnom opremanju i dr., te da se sredstva ostvarena od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemlišta mogu koristiti samo za pripremu i komunalno opremanje građevinskog zemljišta na prostoru na kojem se objekat gradi, kao i drugih prostora, ako je prostor na kojem se objekat gradi u potpunosti komunalno opremljen ( član 66 ), stim što komunalno opremanje građevinskog zemljišta može izvršiti i investitor, u skladu sa planskim dokumentom, a međusobni odnosi investitora i lokalne samouprave po osnovu komunalnog opremanja građevinskog zemljišta se uređuju ugovorom ( čl 67 ). Nadalje, navedenim Zakonom je propisano i to da organ uprave, odnosno organ lokalne uprave može rješenjem odobriti uklanjanje objekta i na zahtjev vlasnika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, te da troškove uklanjanja objekata snosi vlasnik ( član 143 ).
Dakle, iz navedenih odredaba ovog Zakona proizilazi da opština, preko svojih organa, pred ostalog, uređuje i obezbjeđuje vršenje poslova uređenja, korišćenja i zaštite građevinskog zemljišta i obaveza plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
U tom smislu, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine TV ( Objavljena u „Sl.listu CG“, br. 25/15, 28/16 ) propisano je da se priprema za komunalno opremanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta vrši u skladu sa Programom uređenja prostora, te da investitor plaća naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ( član 2 ), koja se utvrđuje u zavisnosti od stepena opremljenosti građevinskog zemljišta i prosječnih troškova komunalnog opremanja (član 5), s tim što se  način plaćanja naknade, obaveze, rokovi izvršenja obaveza i druga pitanja u vezi naknade uređuju ugovorom kojeg zaključje investitor i Direkcija ( član 9 ). Takođe, navedenom Odlukom je propisano da komunalno oporemanje građevinskog zemljišta investitor može izvršiti pod uslovima, između ostalog, da utvrđenja visina naknade za komunalno opremanje prelazi iznos od 200.000,oo eura, da se opremanje odnosi na izgradnju uređaja i objekata komunalne infrastrukture utvrđene čl.65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata do priključka na urbanističku parcelu investitora ( član 14 ), i da se međusobna prava i obaveze između Direkcije i investitora iz člana 14 ove Odluke, uređuju ugovorom.
U konkretmom slučaju, iz dokumentacije koja je prikupljena u toku izviđaja, proizilazi da se donošenju Odluke o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između opštine TV i „A.M.“ DOO TV od 17.01.2018 godine, pristupilo na način i po postupku propisanom Zakonom i Statutom Opštine i od strane ovlašćenog organa.
Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 45 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu  31 stav 1 tačka 9 Statuta  Opštine TV kojima je propisano da imovinom Opštine raspolaže Skupština u skladu sa zakonom. Takođe, članom 56 stav 1 tačka 2 Statuta je propisano da predsjednik Opštine predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština, kao i način rješavanja pojedinih pitanja iz nadležnosti skupštine opštine, a tačkom 21 istog člana da predsjednik opštine potpisuje ugovore i vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim aktima.
Takođe, polazeći od naprijed citiranih odredbi Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta opštine TV, a imajući u vidu da je Ugovorom o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu Mornaričko-tehničko remontnog zavoda „S.   K.“ – TV   i  Doma vojske – TV od 28.10.2006 godine, članom 18 C istog, ugovorena obaveza kupca da plati naknadu za uređenje građevinskog zemljišta za svaku vrstu izgradnje na zemljištu u skladu sa Zakonom, pri čemu će se kod obračuna naknade imati u vidu iznosi koje je zasebno platio Kupac po osnovima – kriterijumima, taksatvino navedenim pod tačkama (i) do (v), to iz prikupljenih obavještenja i dokumentacije tokom izviđaja proizilazi da su investitor DOO „A.M.“, odnosno sa njim povezana privredna društva koja su bila u ugovornom odnosu sa Opštinom TV, učestvovali u pripremi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i samom komunalnom opremanju, u skladu sa planskim dokumentom, te po tom osnovu imali troškove, koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
U cilju realizacije međusobnih prava i obaveza odnosno priznavanja uloženih sredstava u skladu sa važećim propisima, a po stavkama iz člana 18 ( c ) navedenog kupoprodajnog ugovora, iz pribavljene dokumentacije proizilazi da su se strane usaglasile po osnovu dosadašnjih troškova na sanaciji zemljišta, a na osnovu relevantne dokumentacije investitora koja je dostavljena Opštini TV, te da su strane saglasno predložile da se po ostalim osnovima ( troškovima na rušenju objekata, utvrđivanju površina objekata koji su postojali prije 1945 godine i troškova na ulaganje u infrastrukturu ), radi utvrđivanja visine iznosa do kojeg se može izvršiti umanjenje obaveza investitora „A.M.“ doo i njegovih povezanih privrednih društava po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, angažuje stalni sudski vještak i ovlašćeni procenitelj Z. F., čiji izvještaji su uzeti za osnovu pri sačinjavanju Predloga ugovora koji čini sastavni dio donijete Odluke SO-e TV.
U krajnjem, radi se o građansko-pravnom odnosu, dužničko-povjerilačkom odnosu, pa ukoliko postoje razlike u stavovima po pojedinim osnovima i utvrđenim iznosima naknade, nezadovoljna strana može zaštitu svojih prava ostvariti u sudskom postupku pred nadležnim sudom.
Imajući u vidu prethodno navedeno, a u svijetlu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, ocijenjeno je da u konkretnom slučaju nije bilo nepravilnosti koje bi ukazivale da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.“